Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2465

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 7 juni 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Zelfstandigen in bijberoep - Aantallen - Sociale bijdragen

zelfstandig beroep
dubbel beroep
sociale bijdrage

Chronologie

7/6/2011Verzending vraag
4/7/2011Antwoord

Vraag nr. 5-2465 d.d. 7 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik had graag een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Het aantal zelfstandigen in bijberoep zou het afgelopen decennium enorm gestegen zijn. Hoeveel personen staan in BelgiŽ momenteel geregistreerd als " zelfstandig in bijberoep "?

2) Kan de geachte minister een overzicht geven van het aantal zelfstandigen in bijberoep van de laatste tien jaar?

3) Wat is het totaal aan sociale bijdragen die door deze zelfstandigen in bijberoep betaald worden?

4) Hebben deze zelfstandige in bijberoep sociale rechten opgebouwd?

Antwoord ontvangen op 4 juli 2011 :

1. Op 31 december 2010 waren er 212 665 verzekeringsplichtigen die hun zelfstandige activiteit in bijberoep uitoefenden in België.

2. Evolutie (2001 tot 2010) van het aantal verzekeringsplichtigen in bijberoep (telling op 31 december)

Jaren

Aantal

2001

150.399

2002

154.023

2003

158.094

2004

163.772

2005

170.357

2006

178.926

2007

190.268

2008

199.650

2009

205.862

2010

212.665

3. Een opsplitsing volgens aard van bezigheid, hoofd-/bijberoep, kan niet worden weergegeven. Voor het jaar 2010 bedroegen de geïnde sociale bijdragen in totaal 3 342 434 000 euro.

4. De bijdrageregeling voor de bijberoepen laat zich als volgt resumeren: wie een hoofdberoep uitoefent als werknemer/ambtenaar, creëert door de socialezekerheidsbijdragen in dit stelsel op zich al voldoende sociale zekerheidsrechten. Wie tegelijk ook nog zelfstandige is, is geen enkele bijdrage verschuldigd indien de referte-inkomsten (netto belastbare inkomsten) als zelfstandige onder het grensbedrag liggen dat door de wetgeving is vastgelegd (1 341,96 euro in 2011).

Een verminderde sociale bijdrage, die voortvloeit uit de solidariteit en geen enkel sociaal recht opent, is verschuldigd zodra de referte-inkomsten als zelfstandige in bijberoep boven dat grensbedrag liggen, zonder echter het bedrag te overschrijden dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de minimumbijdrage verschuldigd door de zelfstandige die zijn activiteit in hoofdberoep uitoefent (12 129,76 euro in 2011).

Zodra de referte-inkomsten van de zelfstandige in bijberoep boven het bedrag ligt vanaf welk de minimumbijdrage verschuldigd voor een activiteit in hoofdberoep wordt berekend, moet de zelfstandige volledige bijdragen betalen. Door de betaling ervan kan hij sociale rechten openen, behalve inzake faillissementsverzekering.

Aldus worden pensioenrechten opgebouwd onder voorbehoud, inzake toekenning, van de toepassing van de eenheid van loopbaan. In de regelingen van de kinderbijslag of van de ziekte- en invaliditeitsverzekering behouden die sociale rechten een residuair karakter.