Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2430

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 31 mei 2011

aan de minister van Klimaat en Energie

Kerncentrales - Cattenom, Chooz en Tihange - Nucleaire veiligheid - Gevolgen van de droogte - Frans-Belgisch overleg

kerncentrale
nucleaire veiligheid
Frankrijk
nucleaire beveiliging

Chronologie

31/5/2011Verzending vraag
11/7/2011Antwoord

Vraag nr. 5-2430 d.d. 31 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Wij worden dit voorjaar geconfronteerd met een uitzonderlijke droogte. Daarom zijn er strenge maatregelen tot beperking van het waterverbruik van toepassing, wat zo vroeg in het seizoen ongebruikelijk is.

Zesentwintig Franse departementen en enkele Belgische gemeenten hebben al dergelijke beperkende maatregelen genomen, maar sommige waarnemers zijn van oordeel dat de droogte de goede werking van de kerncentrales kan verstoren. Als de droogte aanhoudt, zouden volgens een recente analyse van het Observatoire du Nucléaire vierenveertig van de achtenvijftig Franse reactoren gelegen aan een rivieroever, moeten worden stilgelegd.

De waterlopen brengen immers heel wat verplichtingen mee voor de centrales. Bij het gebruik van rivierwater voor de afkoeling van de installaties moeten eerst en vooral de normen inzake het minimumdebiet worden nageleefd en die worden voor elke centrale afzonderlijk vastgelegd.

Nog altijd volgens het Observatoire du Nucléaire zouden ongeveer twintig reactoren niet genoeg water hebben om afgekoeld te worden en om, in de ergste gevallen, een kernfusie te voorkomen. Dat zou onder meer het geval zijn voor Chooz (Ardennen), dat letterlijk omringd is door Belgisch grondgebied en voor Cattenom (Lotharingen).

Met het oog op het behoud van het milieu en de biodiversiteit mag het koelwater dat uit de afkoelingscircuits van de kerncentrales opnieuw in de rivieren stroomt, niet warmer zijn dan ongeveer 28°. Als die temperatuur bereikt is, moet de centrale op een lager vermogen werken of de reactoren zelfs stilleggen.

1)Welk debiet is nodig om de afkoeling van de centrales van Chooz, Tihange en Cattenom te verzekeren? Welk debiet hebben de Maas en de Moezel stroomopwaarts van die centrales momenteel?

2) Zijn er scenario's met betrekking tot de evolutie van dat debiet in de volgende weken?

3) Welke zijn volgens u de risico's van de aanhoudende droogte in ons land voor de veiligheid en het beheer van de kerncentrales van Chooz, Tihange en Cattenom, voor wat betreft het noodzakelijke debiet voor de afkoeling of de maximumtemperatuur van het water dat in de Maas en de Moezel stroomt?

4) Heeft men het vermogen van die centrales al moeten verminderen of heeft men ze al moeten stilleggen wegens onvoldoende debiet van de Maas of de Moezel? In welke omstandigheden? Wanneer? Bestaat het risico dat dit zal moeten gebeuren als de huidige droogte aanhoudt?

5) Hebt u regelmatig contact met de Franse autoriteiten over de gevolgen van de droogte voor de centrales van Chooz en Cattenom? Hebben ze u op de hoogte gebracht van de maatregelen die in verband met dat risico zijn getroffen? Wanneer zal de volgende Frans-Belgische bijeenkomst over de veiligheid van de kerncentrales plaatsvinden? Zal dit punt op de agenda staan? Moet er geen buitengewone vergadering worden georganiseerd om dit probleem te bespreken?

6) Welke maatregelen zijn er in België genomen inzake de risico's voor de kerncentrales ten gevolge van de huidige droogte?

Antwoord ontvangen op 11 juli 2011 :

De vragen van het geachte lid vallen onder de bevoegdheden van de minister van Binnenlandse Zaken.