Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2224

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 5 mei 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Federale musea - Regels bruikleen - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Stand van zaken en inventaris

diefstal
museum
zaakregister
kunstvoorwerp

Chronologie

5/5/2011Verzending vraag
24/6/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2225

Vraag nr. 5-2224 d.d. 5 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse Rijksoverheid is duizenden kunstwerken uit de eigen collectie kwijt. De waarde loopt in de miljoenen euro's. Om zoekgeraakte werken terug te vinden heeft de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed de afgelopen jaren een zoekactie uitgevoerd binnen de eigen ministeries, musea, gemeenten en provincies. De resultaten tot nu toe zijn volgens de krant teleurstellend.

Onder de vermiste werken bevinden zich onder meer doeken van de zeventiende-eeuwse schilders Isaac van Ostade en Pieter Molyn, maar ook van de Cobra-beweging uit eind jaren veertig. Ook beeldhouwwerken, antieke meubelstukken en Chinese Mingvazen ontbreken. Vaak gaat het om voorwerpen die in bruikleen zijn gegeven, bijvoorbeeld om een hal op te sieren. Wat er daarna is gebeurd is vaak niet bekend. Ze kunnen uit overheidsgebouwen gestolen zijn, bij een verhuizing verloren zijn gegaan of zijn meegegeven aan een ambtenaar.

Toenmalig minster van Cultuur Ronald Plasterk (PvdA) schreef in maart 2007 dat er van de drieduizend vermiste kunststukken nog maar tweehonderd waren teruggevonden. De laatste drie jaar zijn er nauwelijks verdwenen stukken getraceerd. Wel zijn de regels voor het in bruikleen nemen van een kunstwerk aangescherpt. De federale overheid staat in ons land nog steeds in voor vele prachtige collecties in diverse musea zoals het Musea voor Kunst en Geschiedenis, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en de musea voor Schone Kunsten. Aangezien in sommige musea tot 80 % van de collectie in archief / depot zit is een permanente opvolging aangewezen.

In dit kader kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister gedetailleerd en dit respectievelijk per museum aangeven of er ook binnen hun collecties stukken zoek zijn en kan met gedetailleerd per museum toelichten waarover het gaat alsook de geschatte waarde?

2) Kan zij aangeven of er per museum minimaal jaarlijks een gedetailleerde inventaris wordt opgemaakt van alle stukken alsook er jaarlijks wordt opgelijst waar welke stukken zich bevinden? Zo neen, waarom niet? Acht zij dit niet aangewezen in het licht van de Nederlandse cijfers?

3) Kan zij toelichten hoeveel het totaal aantal vermiste stukken uit de federale musea bedraagt alsook om welke waarde het gaat in het totaal? Hoe verhouden deze cijfers zich tot Nederland?

4) Kan zij toelichten hoeveel van de verdwenen stukken er werden teruggevonden? Kan zij deze cijfers desgevallend duiden?

5) Kan zij aangeven welke de regels inzake bruikleen zijn en dit in het bijzonder wat betreft de bruikleen aan federale instellingen, administraties of beleidscellen? Hoe verloopt de opvolging ervan en wordt ook hier jaarlijks een actieve inventaris gemaakt met controle? Kan dit zeer gedetailleerd worden toegelicht gezien in Nederland bleek dat hier het schoentje knelde?

6) Meent zij dat de regels en vooral de daadwerkelijke opvolging en controle moet worden aangescherpt? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kan dit gedetailleerd worden toegelicht?

7) Kan zij aangeven of er voor alle verdwenen stukken uit de federale musea een klacht werd ingediend en werd een gedetailleerde fiche van elk kunstwerk ook systematisch doorgegeven aan de cel gestolen kunst voor opname in de databank?

Antwoord ontvangen op 24 juni 2011 :

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) :

  • Museum voor Moderne Kunst: er is een gedetailleerde lijst beschikbaar van 324 vermoedelijk verloren of vernielde kunstwerken over een periode die begint bij de oprichting van het museum in 1801 tot 1984. Na onderzoek dat sinds 1989 systematisch wordt opgezet, konden 40 kunstwerken worden gelokaliseerd in verscheidene depots (ministeries, kabinetten, enz.) of bij openbare verkopen. In de elk jaar opgemaakte inventaris wordt de plaats vermeld waar ze worden bewaard.

  • Museum voor Oude Kunst: volgens de databank ontbreken er 83 kunstwerken die in de inventaris zijn opgenomen (cf. bijlage). De KMSKB inventariseren elk jaar de in hun gebouwen in de Regentschapsstraat aanwezige kunstwerken. Maar de instelling beschikt over onvoldoende personeel om op geregelde tijdstippen inspecties uit te voeren in de verschillende depots in België en in het buitenland. Na gerichte bezoeken van verscheidene conservatoren, hebben de KMSKB systematisch op paneel geschilderde werken kunnen terugbrengen, daar depots zelden de passende bewaringsomstandigheden bieden voor dat type van werk. Andere pogingen om werken terug te halen waren minder succesvol. Ondanks de samenwerking met de federale politie, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid, hebben de KMSKB hun eigendomsrechten niet kunnen doen gelden op het schilderij van Adam Pynacker, inv. 1478, 'Jacht op een hert'. Dat werk, waarvan de waarde op 300 000 euro wordt geschat en waarvan vermoed werd dat het vernield was in de brand van de Belgische ambassade in Berlijn tijdens de Tweede Wereldoorlog, is opgedoken op de Russische kunstmarkt.

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG)

Vanaf 2009 zijn de KMKG begonnen de bruiklenen op lange termijn te lokaliseren die in het verleden niet waren geregistreerd. Het was de gewoonte, vooral in de eerste helft van de XXe eeuw werken te lenen en te deponeren op grond van een eenvoudig mondeling akkoord. Het ontbreken van papieren bewijsstukken maakt die zoektocht uiteraard heel moeilijk. De enige informatie waarover de KMKG beschikken zijn haast uitsluitend enkele in de archieven bewaarde correspondentiestukken. Ondanks alle problemen konden sinds 2009 zowat 2000 stukken worden teruggevonden en zijn de KMKG uiteraard van plan hun speurtocht voort te zetten. Zo de KMKG er niet in slagen een geregistreerd voorwerp om welke reden ook niet terug in hun bezit te krijgen (door gebrek aan opslagruimte enz.), wordt er systematisch een tussen de beide partijen ondertekende overeenkomst opgesteld, krachtens welke het aan de uitlener toekomt duidelijk het inventarisnummer aan te brengen met beschrijving van het kunstwerk en de ontlener verplicht wordt een verzekering "van nagel tot nagel" te onderschrijven. In het huidige uitleenbeleid van de KMKG zijn bruiklenen van meer dan zes maanden niet toegestaan.


Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)

Het KMMA checkt zijn inventaris op geregelde tijdstippen, minstens eenmaal om de vijf jaar. Een jaarlijkse inventaris is haast een onmogelijke taak, gelet op de enorme rijkdom aan collecties, te weten ongeveer 11 miljoen stukken en 3 km archiefbescheiden. De vastgestelde verliezen zijn eerder te wijten aan fouten bij de registratie (soms een dubbele registratie) dan aan kwaadwillige bedoelingen. In de Afdeling etnografie bijvoorbeeld omvatten de collecties 150 000 stukken. Sinds de oprichting van het Museum worden 400 ervan als verloren beschouwd. Al die voorwerpen hebben evenwel een zeer beperkte waarde, in totaal maximum enkele duizenden euro's.

Het KMMA heeft een zeer duidelijk uitleenbeleid dat elk jaar wordt getoetst en waarin alle te volgen regels en procedures staan om de beste mogelijke controle van de stukken van de verzamelingen te garanderen. Elke diefstal wordt systematisch bij de politie aangegeven. Het KMMA beschikt voor elk kunstvoorwerp over een gedetailleerde fiche en werkt nauw samen met de Cel kunst van de federale politie.

Inventaris

Inventaire

titel / titre

jaar / année

verdwenen in

disparus en

naam van de kunstelaar

nom de l'artiste

1240

Portret van Karel

Portrait de Charles

na/après 1775

1942

Batoni

1250

Portret van keizer

Portrait de l'empereur

18de eeuw 18ème siècle

1942

Oostenrijkse school

Ecole autrichienne

1254

Portret van Karel

Portrait de Charles

18de eeuw 18ème siècle

1942

Oostenrijkse school

Ecole autrichienne

1255

Portret van Elisabeth

Portrait d'Elisabeth

18de eeuw 18ème siècle

1942

Oostenrijkse school

Ecole autrichienne

1277

Karel van Lotharingie

Charles de Lorraine

18de eeuw 18ème siècle


Anoniem

Anonyme

1302

Portret van Karel

Portrait de Charles

18de eeuw 18ème siècle

1942

Oostenrijkse school

Ecole autrichienne

140

Arcadisch landschap

Paysage arcadien

17de eeuw 17ème siècle

onbekend

inconnu

Frederik de Moucheron

1412

Keizer Karel

Charles Quint

18de eeuw 18ème siècle

détruit

Anoniem

Anonyme

1478

Damhertenjach

Chasse au daim

17de eeuw 17ème siècle

1942 (?)

Adam Pynacker

1517

Jezus geneest

Jésus guérit

17de eeuw 17ème siècle

onbekend

inconnu

Z.J. van Helmont

1518

Jezus geneest

Jésus guérit

17de eeuw 17ème siècle

onbekend

inconnu

Z.J. van Helmont

182

Vulcanus

Vulcain

16de eeuw 16ème siècle

1945 (?)

Frans Floris

210

De heilige Petr

L'ange délivrance

16de eeuw 16ème siècle


J.L. van der Vinne

212

De clavarie

Le calvaire

17de eeuw 17ème siècle

onbekend

inconnu

School/Ecole van Dyck

241

De kruisafneming

La descente de croix

16de-17de 16ème-17ème

onbekend

inconnu

Otto Vaenius

244

De aanbidding

L'adoration

18de eeuw 18ème siècle

onbekend

inconnu

P.J. Verhaghen

244b

De aanbidding

L'adoration

18de eeuw 18ème siècle

onbekend

inconnu

P.J. Verhaghen

2479

Engelen

Des anges

17de eeuw 17ème siècle


L. Fayd'herbe

2598

De verwoesting

La destruction

16de eeuw 16ème siècle


Zuidnederlands

Pays-Bas méridionn

263

De Heilige Maagd en Kind

La Vierge et l'Enfant

15de - 16de 15ème - 16ème

onbekend

inconnu

G Ferrari

2671

Sint-Job

Saint Job

16de eeuw 16ème siècle

na 1876

après 1876

P. Bruegel

2676

Landschap

Paysage

17de eeuw 17ème siècle

na 1876

après 1876

L. van Uden

2755

Landschap

Paysage

17de eeuw 17ème siècle

onbekend

inconnu

Frederik de Moucheron

300

Christus met riet

Christ au roseauonbekend

inconnu

302

De calvarie

Le Calvaire

1607


C. Snellinck

311

Heilige familie

Sainte familleonbekend

inconnu

317

Portrait

Portrait

1765

1942

P.J. Sauvage

318

Portret van keizer

Portrait de l'empereur


1972

P.J. Sauvage

323

Portret van Maagd

Portrait de Marie

18de eeuw 18ème siècle

onbekend

inconnu

Franse school

Ecole française

3252

Zelfportret

Autoportrait

18de eeuw 18ème siècle

gestolen in 1905

volé en 1905

J. van Oost

3421

Het logement

L'auberge

1659


J van Ruysdael

391

De aanbidding

L'adoration

17de eeuw 17ème siècle

onbekend

inconnu

Zuidnederlands

Pays-Bas méridionn

393

Ruiter

Cavalier


onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

394

Hoofd van Christus

Tête de Christ


onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

395

Hoofd van Maagd

Tête de la Vierge


onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

40

De heilige familie

La sainte famille

17de eeuw 17ème siècle

niet meer ter plaats

Plus en place

Jan Cossiers

4060/1

Omgeving van Pat.

Environs de Pat.

1804

1913-1920

E van Drielst

4060/1

Marine. Bootjes

Marine. Barque

16de-17de 16ème-17ème

1913-1920

J. van Goyen

4060/1

Allegorische scene

Scène allégorique

onbekend

inconnu

1913-1920

(Italiaanse Anoniem

Anonyme (italien)

4060/3

Landschap met haan

Paysage avec coq

1854

1913-1920

E Verboeckhoven

4060/3

Nagelbloemste

Tige de giroflée

1776

1913-1920

J.L. van der Vinne

4060/5

Portret

Portrait

18de eeuw 18ème siècle

1913-1920

Jacobus Buys

4211

Mansportret

Portrait d'homme

17de eeuw 17ème siècle

1942

Noordnederlands

Pays-Bas septentrionaux

468

Buste van een faune

Buste d'un faune

18de eeuw 18ème siècle


Anoniem

Anonyme

478

Christus aan het cruis

Le Christ en croix

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

4976

Dorpskermis

kermesse de village

17de eeuw 17ème siècle

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

570

De Heilige Maagd en Kind

La Vierge et l'Enfant

16de eeuw 16ème siècle

onbekend

inconnu

Italiaans school

Ecole italienne

576

Portret van een jonge

Portrait d'un jeune

17de eeuw 17ème siècle

1947

Naar van Dyck

Selon van Dyck

606

Drie taferelen

Trois scènes

17de eeuw 17ème siècle


Zuidnederlands

Pays-Bas méridionn

607

Drie taferelen

Trois scènes

17de eeuw 17ème siècle

onbekend

inconnu

Zuidnederlands

Pays-Bas méridionn

608

Maria met Kind

La Vierge et l'Enfant

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

620

Ontwerp monument

projet monument

18de eeuw 18ème siècle


M. Rysbrack

621

Ontwerp monument

projet monument

18de eeuw 18ème siècle

onbekend

inconnu

M. Rysbrack

642

Heilige Maagd

La Vierge et l'Enfant

18de eeuw 18ème siècle


Anoniem

Anonyme

675

De kindermoord

le massacre des innocents

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

6814

Stilleven

Nature morte

1677 (?)

vóór 1991

avant 1991

Claew

685

De aanbidding

L'adorationonbekend

inconnu

697

Landschap

Paysage

17de eeuw 17ème siècle

1966

A. van Herssen

698

De verrijzenis

La résurrection

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

701

Mansportret

Portrait d'homme


vernietigd in 1800

détruit en 1800

onbekend

inconnu

702

Mansportret

Portrait d'homme

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

703

Mansportret

Portrait d'homme

onbekend

inconnu

vernietigd in 1800

détruit en 1800

onbekend

inconnu

704

Mansportret

Portrait d'homme

onbekend

inconnu

vernietigd in 1800

détruit en 1800

onbekend

inconnu

706

Vrouwenportret

Portrait de femmes

onbekend

inconnu

vernietigd in 1800

détruit en 1800

onbekend

inconnu

707

Vrouwenportret

Portrait de femmes

onbekend

inconnu

vernietigd in 1800

détruit en 1800

onbekend

inconnu

708

Vrouwenportret

Portrait de femmes

onbekend

inconnu

vernietigd in 1800

détruit en 1800

onbekend

inconnu

709

Portret

Portrait

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

710

Bloemen

Fleurs

onbekend

inconnu

vernietigd in 1800

détruit en 1800

onbekend

inconnu

713

Elke zot heeft zijn

Chaque fou a son

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

717

Maria met Kind

La Vierge et l'Enfant

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

718

Christus aan het cruis

Le Christ en croix

geen details

pas de détails

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

719

Stilleven met boeken

Nautre morte avec livres

onbekend

inconnu

vernietigd in 1800

détruit en 1800

onbekend

inconnu

720

De verschijning

L'apparition

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

721

De kruisiging

La crucifixion

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

724

Mansportret

Portrait d'homme

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

727

(?) Fragment

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

728

Onderwerp onbekend

Sujet inconnu

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

729

Onderwerp onbekend

Sujet inconnu

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

730

Onderwerp onbekend

Sujet inconnu

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

onbekend

inconnu

8803

muntstuk

pièce de monnaie

17de eeuw 17ème siècle

1985

Besançon, France

8854

Melkkannetje

Pot au lait

1723-1735

1985

China/Chine

8901

Visser

Pêcheur

1868-1912

1985

Japon

9

De heiligne Antoine

Saint-Antoine

16de-17de 16ème-17ème

vóór 1933

avant 1933

W. Backereel