Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2109

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 13 april 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Broeikasgassen - Uitstoot door vee - Vermindering

veevoeder
broeikasgas
veestapel
rundvee

Chronologie

13/4/2011Verzending vraag
18/5/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2110

Vraag nr. 5-2109 d.d. 13 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een rapport van de Europese Commissie blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen door vee op korte termijn met 15 tot 19 % kan worden verminderd. De Commissie bestelde dit rapport om de uitstoot van de Europese veestapel in kaart te brengen bij het Joint Research Centre (JRC). Daarvoor onderzocht men de productie van verschillende gassen, waaronder CO2, methaan en stikstofoxide. De uitstoot van verschillende gassen wordt omgerekend naar CO2-equivalent. Dit equivalent staat voor de hoeveelheid CO2 die nodig zou zijn om een gelijkaardige invloed op het klimaat te hebben. Het JRC schat het totale broeikaseffect op het equivalent van 661 miljoen ton CO2, goed voor 9,1 tot 12,8 % van de totale Europese uitstoot van broeikasgassen. Dat is een pak minder dan de 18 % die in 2006 door de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) aangenomen werd. Uit het onderzoek blijkt dat herkauwers, zoals runderen, de hoogste uitstoot hebben per geproduceerde kilogram vlees. Runderen hebben bijvoorbeeld een uitstoot van 22,2 kilogram. De rundvlees- en melkproductie veroorzaken elk 29 % van de totale uitstoot van de veestapel, varkens volgen met 25 %. Per geproduceerde kilogram blijkt gevogelte het heel wat klimaatvriendelijker te doen dan rundvlees, met 4,9 kilogram uitstoot per kilogram vlees. Andere dierlijke producten dan vlees doen het nog beter, want melk haalt een score van 1,4 kilogram CO2-equivalent.

De schommelingen gemeten tussen Europese landen bieden een opvallend beeld. Op het vlak van rundproductie scoren Oostenrijk (14,2 kilogram CO2) en Nederland (17,4 kilogram) het beste per geproduceerde kilogram. Als alle Europese landen een aantal maatregelen zouden nemen, kan het gemiddelde volgens het JRC op korte termijn met 15 tot 19 % omlaag.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Welke maatregelen neemt de federale regering om de uitstoot van vee te verminderen?

2) Werden deze maatregelen besproken met de regionale ministers?

3) Werden er hierover al Europese afspraken gemaakt?

4) Wat zijn de doelstellingen van onze regering in het verminderen van deze broeikasgassen en met welke methodes en timing zal men deze doelstelling bereiken?

Antwoord ontvangen op 18 mei 2011 :

Ik deel het geachte lid mede dat deze vraag betrekking heeft op de bevoegdheden van de minister van Klimaat en Energie, de heer Paul Magnette.

Volledigheidshalve kan ik evenwel vermelden dat verordening EG nr. 1831/2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding in de mogelijkheid voorziet om op communautair niveau toevoegingsmiddelen te vergunnen die het milieu-effect van de dierlijke productie gunstig beïnvloeden. De vermindering van de vorming van methaangas door runderen is in die context een goed voorbeeld. Niettemin is momenteel nog geen enkel toevoegingsmiddel specifiek vergund voor dit doel.

Op federaal niveau, neemt de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid (DG4) deel aan de onderhandelingen in de werkgroepen van de Europese Unie alwaar men de voorwaarden voor het gebruik van toevoegingsmiddelen vaststelt. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) waakt via zijn controles over de naleving van de voorwaarden door de operatoren.