Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1976

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 4 april 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Voedsel van gekloonde dieren - Aanbrengen van een label - Houding van BelgiŽ

dierlijk product
klonen
dierlijke reproductie
etiketteren
consumentenvoorlichting
voedselveiligheid
vlees
slachtdier

Chronologie

4/4/2011Verzending vraag
17/5/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1977

Vraag nr. 5-1976 d.d. 4 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent onderhandelde de Europese Unie (EU) met de Lidstaten over de regels bij de commercialisering van gekloond voedsel. De gesprekken eindigden niet met een akkoord, met als gevolg dat er wellicht de komende jaren geen specifieke Europese regels voor dit voedsel komen. Blijkbaar gaat de discussie niet zozeer over een verbod op voedsel dat rechtstreeks afkomstig is van gekloonde dieren, daarover heerste wel consensus, maar over de commercialisering van vlees en zuivel dat afkomstig is van afstammelingen van gekloonde dieren. De Europarlementsleden tonen zich hier veel restrictiever dan de Lidstaten. Er zou een akkoord geweest zijn over de labeling van rundvlees afkomstig van afstammelingen van klonen. Dit ging voor de EU-onderhandelaars niet voldoende ver. Blijkbaar vindt de EU de belangen van de consumenten belangrijker dan de Lidstaten. De Lidstaten verwijten de EU een in de praktijk niet toepasbare regelgeving in te willen voegen, omdat bij elk voedingsmiddel de stamboom van alle voorouders van de dieren noodzakelijk zou worden. De Lidstaten verwijzen ook naar de regeling in de Verenigde Staten, waar geen enkele labeling rond gekloond voedsel wordt verplicht.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Welke standpunt vertolkte BelgiŽ in de onderhandelingen over de etikettering van gekloonde voedingswaren? Was BelgiŽ bereid om op de voorstellen van de EU-onderhandelaars in te gaan of werd een minder strikte labeling bepleit? Op welke argumenten steunden de standpunten van ons land?

2) Hoe evalueert de geachte minister de stand van zaken, met de vaststelling dat het nu wellicht nog heel lang duurt voor er sluitende regels hieromtrent zullen gelden? Aan welke richtlijnen moeten voedselproducten afkomstig van dieren met gekloonde voorouders voldoen? Welke regeling geldt er hieromtrent in ons land?

3) Welke specifieke maatregelen hieromtrent plant zij nog?

Antwoord ontvangen op 17 mei 2011 :

1) België heeft tijdens de onderhandelingen het standpunt van de Raad gesteund met betrekking tot de etikettering van voedingsmiddelen afkomstig van gekloonde dieren en hun nakomelingen, namelijk :

De motivatie achter dit standpunt was in het bijzonder de praktische haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen. De Raad wil de consument niet misleiden door bepaalde regels aan te nemen die niet uitvoerbaar zijn. Een andere motivatie was de noodzaak om rekening te houden met de internationale handelsovereenkomsten om handelsconflicten te vermijden.

2) Door het mislukken van de onderhandelingen blijft de huidige Novel Food verordening (EG) N° 258/97 van toepassing. Dit wil zeggen dat er een toelating moet worden gegeven voordat voedsel afkomstig van gekloonde dieren op de markt mag worden gebracht. Aangezien nakomelingen van gekloonde dieren zijn geproduceerd via traditionele vermeerderingstechnieken vallen voedingsmiddelen afkomstig van de nakomelingen niet onder de Novel Food verordening. Om deze voedingsmiddelen op de markt te brengen is er dus geen voorafgaande toelating nodig in het kader van deze verordening. Wat betreft etikettering, zijn er geen specifieke regels betreffende een verwijzing naar de kloontechniek. Wat betreft de risico-evaluatie, stelt EFSA (European Food Safety Authority) dat er geen probleem is met betrekking tot de voedselveiligheid van deze voedingsmiddelen in vergelijking met “gewone” voedingsmiddelen. De andere bepalingen van de voedingswetgeving, die gelden voor dierlijke voedingsmiddelen in het algemeen, zijn uiteraard van toepassing.

3) De Europese Commissie zal zo snel mogelijk een voorstel indienen die alle elementen met betrekking tot het klonen van dieren zal bevatten. België zal op dat moment opnieuw actief meewerken om tot een wetgeving te komen die zorgt voor zoveel mogelijk transparantie voor de consument zover dit technische haalbaar is.