Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1791

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 18 maart 2011

aan de minister van Landsverdediging

Militair domein in Grobbendonk - Jumping - Weigering om het evenement nog te organiseren - Situatie met andere terreinen

krijgsmacht
sportmanifestatie
militaire basis

Chronologie

18/3/2011 Verzending vraag
22/6/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-1791 d.d. 18 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Reeds verschillende jaren vindt op het militair domein in Grobbendonk een internationaal jumpingevenement plaats. Dat evenement, dat wordt georganiseerd in samenwerking met het 29ste bataljon Logistiek, heeft een grote internationale uitstraling en biedt zowel de gemeente Grobbendonk als Defensie de kans om op een positieve manier in beeld te komen.

In 2009 rezen er echter problemen met de organisatie van het jumpingevenement in Grobbendonk aangezien het zou plaatsvinden in mei, tijdens het broedseizoen. De organisatoren kregen uiteindelijk toch de toestemming voor de organisatie van het evenement in 2009, maar kregen eveneens te horen dat een volgende organisatie tijdens het broedseizoen niet meer zou worden toegelaten. Voor de organisatie in 2011 werd daarom een aanvraag ingediend voor het laatste weekend van augustus, dus buiten het broedseizoen. In februari 2011 ontving de organisator echter een weigering van Defensie waarbij gesteld werd: "De negatieve impact van dergelijk evenement op fauna en flora in dit bijzonder waardevol natuurgebied is zo groot dat het niet te verantwoorden valt om nog langer dergelijke activiteiten te laten doorgaan."

Deze formulering roept wel enige vragen op. Het 29ste bataljon Logistiek organiseert zelf immers ook publieksgebonden activiteiten, zoals een motortreffen. Via zulke evenementen ondersteunt het 29ste bataljon Logistiek verscheidene goede doelen. De gemeente Grobbendonk mag voor verschillende evenementen eveneens gebruik maken van het militair domein en het terrein wordt ook ter beschikking gesteld als bivakplaats aan jeugdbewegingen. Gelden de gestelde bezwaren ook voor die evenementen? Wordt het terrein met andere woorden ontoegankelijk voor het brede publiek?

Graag kreeg ik dan ook een antwoord op de volgende vragen:

1) Vindt de minister dat grootschalige evenementen op het militair domein van Grobbendonk voortaan niet meer mogen worden toegelaten?

2) Welke evenementen zijn op het militair domein van Grobbendonk wel nog mogelijk?

3) Zijn er andere militaire domeinen waarop grootschalige evenementen om gelijkaardige redenen onmogelijk zijn? Zo ja, welke?

4) Wat is zijn visie over publieksevenementen op en toegankelijkheid van militaire domeinen?

Antwoord ontvangen op 22 juni 2011 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op haar vragen aan te treffen.

1. Het militair domein van Grobbendonk maakt sinds 1999 deel uit van een overeenkomst gesloten tussen Defensie en het Vlaamse Gewest over natuurbehoud en bosbeheer op militaire domeinen. Dit houdt in dat het Agentschap voor Natuur en Bos samen met Defensie voor dit specifieke Natura 2000 gebied een gemeenschappelijke visie ontwikkelt rond natuurbehoud. Doelstelling is de militaire activiteiten, evenals het recreatief gebruik van het militaire domein door derden, aan een reeks voorwaarden te onderwerpen opdat de biodiversiteit er niet zou op achteruit gaan, en dit op een wetenschappelijk onderbouwde manier. De doelstellingen worden uitgewerkt in een natuurrichtplan en een natuurbeheerplan waarbij per gebied, afhankelijk van de aanduiding als kwetsbaar tot zeer kwetsbaar, wordt weergegeven welke vorm van recreatief medegebruik mogelijk is. In deze gebieden is harde recreatie die een grote impact heeft op de natuurwaarden, zoals een grootschalig jumpingevenement, niet meer toegestaan.

2. In dit kader zijn in het als natuurgebied aangeduid deel van het militair domein van Grobbendonk enkel nog vormen van zachte recreatie (die eventueel kunnen beperkt worden tot bestaande wegen), zoals paardrijden, wandelingen, oriëntatielopen en mountainbike, mogelijk gezien zij weinig of geen impact hebben op de natuurwaarden van het gebied.

3. Aanvragen voor grootschalige evenementen worden geval per geval afhankelijk van het militair domein en het type van evenement beoordeeld. In principe worden deze evenementen op de militaire domeinen slechts toegestaan indien de afgesloten samenwerkingsakkoorden met de regionale instanties inzake natuurbehoud worden gerespecteerd en voor zover zij beantwoorden aan de vigerende criteria voor steun aan deze evenementen (zie punt 4 hierna).

4. De organisatie van evenementen door derden op militair domein wordt in principe enkel toegestaan indien zij een meerwaarde betekenen voor Defensie, geen hinder voor de omgeving creëren en het imago van Defensie niet schaden. Bovendien moeten de afgesloten samenwerkingsakkoorden en de toepasselijke federale en regionale wetgeving en reglementering zoals inzake ruimtelijke ordening, milieu en veiligheid gerespecteerd worden.