Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1790

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 18 maart 2011

aan de minister van Landsverdediging

Militaire domeinen - Bivakplaatsen voor jeugdbewegingen - Procedure - Termijnen

krijgsmacht
kamperen
jongerenbeweging
militaire basis

Chronologie

18/3/2011 Verzending vraag
7/6/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-1790 d.d. 18 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Defensie stelt al enkele jaren bepaalde militaire domeinen open als bivakplaats voor jeugdverenigingen. Vanuit verschillende jeugdverenigingen ontving ik positieve reacties over de ter beschikking gestelde terreinen en infrastructuur. Wel werd meermaals gewezen op de soms ingewikkelde procedure voor de aanvraag van een kampterrein en de late bevestiging door Defensie, soms pas enkele maanden voor de voorziene kampdatum. Ook werd me gemeld dat deze terreinen slechts voorwaardelijk ter beschikking worden gesteld, aangezien Defensie te allen tijde de overeenkomst zou kunnen opzeggen.

Graag kreeg ik dan ook een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel jeugdverenigingen maakten reeds gebruik van de mogelijkheid om een bivakplaats op een militair domein te gebruiken? Graag kreeg ik deze gegevens opgesplitst per jaar en per domein.

2) Op welke criteria worden de beschikbare terreinen geselecteerd? Is een uitbreiding van het aantal terreinen mogelijk?

3) Hoe verloopt de procedure tussen de aanvraag van deze bivakplaats door de jeugdvereniging en de definitieve bevestiging? Welke termijnen worden hiervoor gehanteerd?

4) Zijn er gevallen bekend waarbij een eerdere toezegging voor een bivakplaats weer werd ingetrokken? Zo ja, werd er vanuit Defensie een alternatieve locatie aangeboden?

5) Hoe evalueert de geachte minister dit initiatief?

Antwoord ontvangen op 7 juni 2011 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op haar vragen aan te treffen.

1. In bijlage bevindt zich de tabel met het aantal jeugdverenigingen dat per militair domein gebruik maakte van een beschikbare bivakplaats, uitgesplitst over de jaren 2009 en 2010.

1. De beschikbare terreinen worden geselecteerd in functie van hun aard, de militaire behoeften, de veiligheid en de aanbevelingen van de bevoegde gewestelijke diensten in het kader van de afgesloten samenwerkingsakkoorden inzake natuurbehoud en bosbeheer. Gelet op de uitvoering van het Transformatieplan waarbij verschillende kwartieren worden gesloten en de resterende kwartieren een hogere bezetting en een intenser militair gebruik krijgen, is een uitbreiding van het aantal terreinen niet aan de orde.

2. De lijst van de militaire bivakterreinen is gepubliceerd op de website www.mil.be Via deze website kunnen de verantwoordelijke leiders van de jeugdbeweging contact nemen met de verantwoordelijke van de vermelde kwartieren. Deze zal de aanvraag beoordelen in functie van de beschikbaarheid van het terrein rekening houdend met de militaire activiteiten en eerdere aanvragen. In geval van een gunstige beoordeling zal de bevoegde infrastructuurdienst (steun inter-kwartier) een domaniale concessie die de toelating bevestigt, afleveren aan de jeugdbeweging. Tussen de aanvraag en de bevestiging verloopt normaal een termijn van ongeveer twee maanden.

3. Er zijn de laatste jaren geen gevallen bekend waarbij een toezegging voor een bivakplaats weer werd ingetrokken.

4. De ter beschikkingstelling van bivakplaatsen op militair domein aan erkende jeugdbewegingen gebeurt reeds vele jaren. Defensie wenst dit initiatief verder te zetten gezien de meestal positieve respons van de jeugdbewegingen en de politiek om de militaire infrastructuur open te stellen voor jeugd- en sportverenigingen.

Schriftelijke vraag nr. 5-1790 van mevrouw Martine TAELMAN

Bivakplaats


Aantal jeugdverenigingen2009

2010

Elsenborn

Spa

Eben-Emael

Lagland

Marche-en-Famenne

Saint-Hubert

Belgrade

Ursel

Grobbendonk

Tielen

Weelde

Arendonk

Leopoldsburg

Zonhoven

Hechtel-Eksel

4

2

3

1

11

3

0

5

9

2

1

2

8

1

6

4

2

1

5

11

6

1

3

8

0

0

3

5

1

4