Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1674

van Christine Defraigne (MR) d.d. 7 maart 2011

aan de minister van Justitie

Rechtbanken en hoven - Onthaal - Briefwisseling - Geen antwoord van de rechterlijke orde - Klachten ingediend door burgers bij de Hoge Raad voor de Justitie - Oplossingen voor een betere administratie

Hoge Raad voor de Justitie
griffies en parketten

Chronologie

7/3/2011Verzending vraag
26/9/2011Antwoord

Vraag nr. 5-1674 d.d. 7 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens de Hoge Raad voor de Justitie kregen zijn advies- en onderzoekscommissies verschillende klachten van burgers die verklaren geen antwoord te hebben ontvangen op brieven gericht aan leden van de rechterlijke macht.

Hoewel dat verschillende oorzaken kan hebben, belet dat niet dat elke rechtbank verplicht is aan de gemeenschap de dienst te verlenen die door het Gerechtelijk Wetboek wordt voorgeschreven.

De openbare dienst moet functioneel zijn, efficiŽnt en aangepast aan de noden van de gebruikers, zo niet doet dit afbreuk aan het beeld van Justitie bij de bevolking.

Een van de essentiŽle eisen waaraan zij moet voldoen, is zo toegankelijk mogelijk te zijn, zowel op het materiŽle vlak als inzake communicatie en beschikbaarheid.

De Hoge Raad voor de Justitie heeft dan ook op 11 maart 2010 een aanbeveling gepubliceerd. Die benadrukt de maatregelen die moeten worden genomen bij de briefwisseling en bij het onthaal in de rechtbanken om een betere dienstverlening aan de burgers te garanderen.

Artikel 168 van het Gerechtelijk Wetboek betreft de taken die aan de griffier worden toevertrouwd. In het bijzonder wordt gezegd dat ďhij de griffie voor het publiek toegankelijk steltĒ (alinea 3,1į van dat artikel). De laatste alinea preciseert met name dat ďde Koning nadere regels voor de toepassing van dit artikel vaststeltĒ.

1) Hebt u kennis van die klachten die door ontevreden burgers werden ingediend?

2) Hoe kan worden beantwoord aan het beginsel van goed beheer in die precieze gevallen?

3) Kunt u oplossingen voorstellen?

Antwoord ontvangen op 26 september 2011 :

1. Comme vous le savez, le Conseil supérieur de la Justice est en effet compétent en tant qu’organe pour recevoir les plaintes des citoyens. Je suppose que votre question fait référence à la recommandation n° 2010/1 du 11 mars 2010 du Conseil supérieur de la Justice. Nous avons également connaissance de cette recommandation.

Il ressort du rapport annuel 2009 du Conseil supérieur de la Justice que 44 plaintes reçues concernaient une communication insuffisante.

Comme ministre de la Justice, j’ai reçu en 2010, 39 plaintes relatives au fonctionnement des tribunaux ou des magistrats individuellement. Mon administration a réorienté ces plaintes vers le chef de corps compétent ou le Conseil supérieur de la Justice.

Le fait de savoir s’il s’agit de plaintes de citoyens relatives à une absence de réponse de l’ordre judiciaire à son courrier n’est pas répertorié.

2. Le Conseil supérieur de la Justice a fait des suggestions intéressantes dans sa recommandation. Je partage l’avis du Conseil supérieur pour qui il n’est pas acceptable que les courriers des citoyens adressés à un juge ou à un greffe demeurent sans réponse.

3. J’adresse un appel à l’Ordre judiciaire pour qu’il prenne la recommandation 2010/1 du Conseil supérieur à cœur et pour qu’il s’organise de manière à ce que les demandes des citoyens, que ce soit par lettre ou auprès du greffe, puissent toujours recevoir une réponse.