Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1671

van Christine Defraigne (MR) d.d. 7 maart 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Verhuizingen - Diefstallen door verhuizers - Stijging - Bestrijding - Maatregelen

diefstal
zwartwerk

Chronologie

7/3/2011Verzending vraag
6/6/2011Antwoord

Vraag nr. 5-1671 d.d. 7 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 15 december 2010 las ik in La Dernière Heure dat het aantal klachten over diefstallen bij verhuizingen toegenomen is. De Belgische Kamer voor Verhuizers heeft in 2010 vijftig klachten geregistreerd van klanten die het slachtoffer werden van verhuizers waarop ze een beroep hadden gedaan. Dat cijfer is tweemaal zo hoog als in 2008.

Blijkbaar zou dat te wijten zijn aan het grote aantal niet erkende verhuizers in België.

Door een beroep te doen op verhuizers die niet officieel, maar “in het zwart” werken, neemt men een risico. Doordat ze goedkoper zijn, is de verleiding echter groot een beroep op hen te doen.

Bovendien kan iedereen verhuizer spelen. In de huidige sociaaleconomische context is het dan ook begrijpelijk dat de verleiding groot is voor particulieren die wat willen bijverdienen.

De sector klaagt over de toename van dit soort fraude. Er zouden slechts vijf controleurs zijn voor het gehele land die bovendien slechts zelden tijdens het weekend controleren, terwijl veel verhuizingen 's zaterdags plaatsvinden.

1)Bent u op de hoogte van deze toestand?

2) Wordt er inderdaad een toename van het aantal inbreuken bij verhuizingen vastgesteld?

3) Werden er klachten ingediend? Zo ja, hoeveel?

4) Werden er strafmaatregelen genomen?

5) Zal er extra personeel worden aangeworven?

3) Welke oplossing(en) stelt u voor om dit fenomeen te bestrijden?

Antwoord ontvangen op 6 juni 2011 :

De Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid heeft klachten noch bijzondere informatie ontvangen aangaande specifieke fraude in de sector van de verhuisbedrijven. Het is voor mij dus moeilijk om te antwoorden op de uw vragen 2 tot 6.

Ik vestig er uw aandacht op dat de controle van het personeel van de verhuisbedrijven dat zijn activiteiten uitvoert ten dienste van particulieren, niet altijd gemakkelijk is, aangezien een deel van de werknemers van deze bedrijven tewerkgesteld is in privé-woningen. Welnu, artikel 4 van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie laat de sociaal inspecteurs slechts toe over te gaan tot een controlebezoek in een bewoond lokaal met een voorafgaande machtiging van de politierechter.

Ter informatie deel ik u mee dat de Sociale Inspectie 32 dergelijke controles heeft uitgevoerd in 2010. Daarbij :

- werden 62 werknemers geïdentificeerd ;

- werden 9 inbreuken genoteerd inzake DIMONA en sociale documenten ;

- werden 11 inbreuken genoteerd inzake sociale zekerheid ;

- werden 2 inbreuken genoteerd inzake de niet-naleving van de maatregelen van openbaarmaking van de werkroosters van de deeltijds tewerkgestelde werknemers ;

- werden 9 processen-verbaal opgesteld.