Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1473

van Christine Defraigne (MR) d.d. 23 februari 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Identificatie en registratie van honden - Openbare aanbesteding - Nieuw dienstverlenend bedrijf - Opvolging van de uitvoering van contracten

huisdier
gegevensbank
dienstverleningscontract
invoer van gegevens
overheidsopdrachten

Chronologie

23/2/2011Verzending vraag
8/4/2011Antwoord

Vraag nr. 5-1473 d.d. 23 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

De federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid heeft op 24 februari 2010 een openbare aanbesteding uitgeschreven voor het beheer van het register van Belgische honden. Het beheer werd toegekend aan de naamloze vennootschap (nv) Zetes die IC Service vervangt, dat daar sinds 1998 voor instond.

Op 16 december 2010 begon Zetes met de levering van de diensten waarvoor het een contract had gekregen.

Ik verneem nu echter dat Zetes vanaf zijn indiensttreding zijn verplichtingen die het bestek oplegt, niet nakomt en dat er verschillende belangrijke tekortkomingen zijn. Uw administratie zou begin januari 2011 op de hoogte zijn gebracht van die tekortkomingen of gebrekkige uitvoering.

Meer bepaald:

- dat sommige prestaties niet volledig zijn geleverd binnen de contractuele uitvoeringstermijn of op de verschillende data voor de gedeeltelijke uitvoering;

- dat de grote meerderheid van de vooropgestelde transacties niet geregistreerd zijn binnen de vierentwintig uur zoals voorzien in het bestek;

- dat sommige prestaties niet zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden van het contract;

- dat bij de vermelding van de gegevens op hun website twee duidelijke fouten worden gemaakt: 1) dat de huidige eigenaar van de hond in de gegevensbank van Zetes vaak niet de laatste eigenaar is die door IC Service is doorgegeven, maar wel de vorige eigenaar; 2) dat het statuut verloren, gestorven of gestolen niet correct is;

- dat de personen die de telefoon beantwoorden niet zijn opgenomen in het bestek van Zetes; nochtans moest het bestek een lijst bevatten met de namen van het personeel dat met de uitvoering van het contract zou worden belast en had Zetes zich ertoe verbonden het contract te laten uitvoeren door de personen die in het bestek zijn vermeld.

Volgens de wetgever moet de aanbestedende overheid die gebreken vaststellen in een proces-verbaal en een kopie daarvan onmiddellijk en per aangetekend schrijven overzenden aan de opdrachtnemer.

1) Bevestigt u die informatie? Is die informatie correct?

2) Hoeveel definitieve certificaten heeft Zetes sedert zijn indiensttreding verstuurd?

3) Zoals vermeld in artikel 27 van het bestek over de registratie van de verrichtingen, bedragen de boetes voor vertraging of voor de gebrekkige uitvoering van de registratie van een of meerdere verrichtingen binnen de vooropgestelde termijn, honderd tot duizend euro per dag vertraging en per niet geregistreerde verrichting.

Heeft Zetes boetes gekregen wegens vertraging of foute registratie? Zo ja, over welke bedragen gaat het?

4) Behoudens vergissing van mijnentwege, is de website van de Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van Honden (BVIRH) nog altijd niet viertalig. Nochtans had Zetes zich ertoe verbonden dat dit op de startdatum (16 december 2010) het geval zou zijn. Kunt u mij zeggen wanneer dat zal gebeuren?

5) De toegang tot de gegevens over een hond en zijn verantwoordelijke is beperkt tot twee identificaties per sessie voor de identificaties met tatoeage. Is die regel op dit ogenblik van toepassing of kan iedereen die informatie onbeperkt raadplegen?

6) Als die tekortkomingen worden bevestigd, wat zal u daar dan aan doen? Ik herinner eraan dat de wetgever verschillende maatregelen heeft vooropgesteld ingeval van gebrekkige uitvoering, waaronder de eenzijdige opzegging van het contract en het afsluiten van een of meerdere contracten met een of meerdere derden voor het geheel of een gedeelte van het contract dat nog moet worden uitgevoerd.

Antwoord ontvangen op 8 april 2011 :

1. Het beheer van het centrale register voor identificatie van honden is een gecompliceerde opdracht. Het is dan ook niet geheel onverwacht dat bij de overname door Zetes NV een aantal onvoorziene problemen zijn opgedoken. Deze problemen waren in de meeste gevallen niet te wijten aan Zetes NV. Toch heeft dit bedrijf voor elk van deze problemen binnen redelijke termijnen een oplossing gevonden. Ik kan u dan ook bevestigen dat :

- de verschillende transacties binnen de contractuele termijnen worden uitgevoerd ;

- het lastenboek wordt gerespecteerd ;

- de gegevens in de databank volledig correct zijn, zowel voor wat betreft de gegevens van de huidige verantwoordelijke van de hond als de status (verloren, gestolen, enz.) van het dier ;

- de personeelsbezetting van Zetes NV voldoet aan de voorwaarden van het bestek.

2. In de periode van 16 december 2010 tot .11 maart 2011 heeft Zetes NV 33 877 definitieve registratiecertificaten verstuurd.

3. Door de aard en de omvang van de opdracht was het niet onverwacht dat problemen optraden. Zetes NV heeft echter voor alle problemen binnen een redelijke termijn een aanvaardbare oplossing gevonden. Bovendien kan Zetes NV niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen die niet aan haar te wijten waren. Om deze redenen werden tot op heden geen boetes opgelegd.

4. De website van de Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van Honden (BVIRH) is viertalig.

5. Zoals voorzien in het bestek is het aantal opzoekingen van tatoeagetekens beperkt tot twee.

6. Zowel de Dienst Dierenwelzijn en Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) als de BVIRH volgt de uitvoering van de opdracht op de voet. Zeer regelmatig vinden overlegvergaderingen plaats met Zetes NV om een optimale dienstverlening te garanderen. Zetes NV komt tot op heden haar contractuele verplichtingen na en heeft voor elk vastgesteld probleem steeds binnen een redelijke termijn een aanvaardbare oplossing uitgewerkt. Bijgevolg is er geen reden om maatregelen te nemen. Er bestaat op dit moment dan ook geen enkele grond om het contract met Zetes NV te verbreken.