Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1206

van André du Bus de Warnaffe (cdH) d.d. 4 februari 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Zelfstandigen - Sociale bijdragen - Vrijstellingen - Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen - Werking - Cijfers

zelfstandig beroep
sociale bijdrage
rechtsregels voor de sociale zekerheid

Chronologie

4/2/2011Verzending vraag
23/3/2011Antwoord

Vraag nr. 5-1206 d.d. 4 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Zelfstandigen in hoofdberoep die zich in een noodsituatie of bijna-noodsituatie bevinden, kunnen een beroep doen op de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen om de volledige of gedeeltelijke vrijstelling van hun bijdragen aan te vragen, en dat voor enkele welbepaalde kwartalen.

Als gevolg van de financiële en economische crisis is het aantal bij de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen ingediende aanvragen aanzienlijk gestegen, wat de afhandeling van de dossiers heeft vertraagd.

1) Hoeveel aanvragen tot vrijstelling van bijdragen zijn ingediend in 2007, 2008, 2009 en 2010?

2) Hoeveel volledige of gedeeltelijke vrijstellingen van bijdragen zijn aanvaard voor diezelfde periode?

3) Hoelang duurt de behandeling van een dossier momenteel?

4) De socialeverzekeringskassen kunnen de duidelijk niet-gerechtvaardigde dossiers weigeren (bijvoorbeeld een dossier ingediend door een zelfstandige in bijberoep). Hoeveel dergelijke dossiers zijn geweigerd sinds de recente inwerkingtreding van deze maatregel?

5) Heeft de Commissie meer personeel ingeschakeld om de dossiers te behandelen?

6) Zijn de informatisering, met name de elektronische transfer van de dossiers tussen de kassen en de griffie van de Commissie, en het programma Dispensa (informaticaprogramma voor het beheer van de dossiers van de Commissie) verbeterd? Is de Directie-Generaal Zelfstandigen opnieuw opgenomen in de gegevensuitwisseling sedert de integratie in de FOD Sociale Zekerheid? Heeft de Commissie bijgevolg toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Nationale Bank en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)? Zullen er nog andere verbeteringen komen?

7) Zijn er nog andere oplossingen om de behandeling van de dossiers te versnellen of worden ze overwogen?

8) Hoeveel zelfstandigen hebben boetes moeten betalen omdat ze hun bijdragen niet betaald hebben in de periode dat hun dossier door de Commissie werd behandeld en ze geen vrijstelling hebben gekregen? Welk bedrag heeft het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) op die manier ingevorderd?

ç) Hoeveel zelfstandigen werden terugbetaald omdat ze wel hun bijdragen betaald hebben tijdens de behandeling van hun dossier door de Commissie en ze vrijstelling hebben gekregen? Als ze dat bedrag in één keer uitbetaald krijgen, lopen ze dan niet het risico dat ze er een forse belasting op moeten betalen? Worden hiervoor mogelijke oplossingen bestudeerd?

Antwoord ontvangen op 23 maart 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid hierna het antwoord op de door hem gestelde vragen te bezorgen.

1. en 2. zie tabel


2007

2008

2009

2010*

Aantal aanvragen

19 229

21 521

27 528

27 915

Aantal beslissingen

18 893

18 884

21 998

21 801

Aantal beslissingen met volledige of gedeeltelijke vrijstelling

13 877

14 123

16 406

17 710

* voorlopige cijfers

3. De gemiddelde behandelingstermijn bedraagt momenteel iets meer dan een jaar.

4. Er bestaan geen specifieke statistische gegevens met betrekking tot het aantal dossiers dat door de SVF werd behandeld. Het lijdt echter geen twijfel dat dit het werk van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen vergemakkelijkt.

5. Het aantal effectieven is, mede om budgettaire redenen, tot hiertoe niet verhoogd. Daarentegen wordt de betrokken informatica-applicatie Dispensa voortdurend bijgestuurd en verbeterd, en ingevolge een regeringsbeslissing van vorig jaar wordt momenteel een project opgestart om deze applicatie, welke dateert van 2006, grondig aan te passen en te moderniseren, inzonderheid op het vlak van de gegevensuitwisseling.

6. De directie-generaal (DG) Zelfstandigen is geïntegreerd in de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid en heeft inderdaad, zoals voordien, toegang tot verschillende databanken, waaronder het Rijksregister, de KBO, het Arza, enz. De uitwisseling van de dossiers van de commissie tussen de SVF en de griffies verloopt sinds 15 oktober 2010 volledig elektronisch, zij het dat deze gegevens nog manueel dienen te worden verwerkt.

Een elektronische uitwisseling van gegevens tussen de Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW’s) en de directies-generaal (DG) is vooralsnog niet uitgewerkt. Hiervoor dienen zowel technisch (toegang tot de gegevens van alle OCMW’s) als juridisch (privacy) een aantal zaken te worden bestudeerd.

7. Naast de onder vragen 4 en 6 gegeven informatie worden reglementaire wijzigingen voorbereid om onder meer het aantal voorzitters te kunnen optrekken teneinde het aantal zittingen te kunnen verhogen.

8. en 9. Er bestaan geen specifieke statistische gegevens met betrekking tot de gestelde vragen.

Wat uw vraag 9 betreft kan ik inderdaad bevestigen dat de terugbetaalde bijdragen als een beroepsinkomen in hoofde van de zelfstandige beschouwd worden. Het geachte lid mag echter niet vergeten dat de zelfstandige deze eerder betaalde bijdragen ook fiscaal in mindering heeft gebracht in het jaar waarin ze betaald werden.