Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11232

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 12 maart 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Staatsveiligheid - Tshwane Principles - Metadata - Regelgeving - Opslag - Analyse - Taps en internetfora

openbare veiligheid
recht op informatie
staatsveiligheid
geheime dienst

Chronologie

12/3/2014 Verzending vraag
16/4/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11233

Vraag nr. 5-11232 d.d. 12 maart 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs enerzijds naar mijn eerdere schriftelijke vraag waarin ik wijs op het gevaar van de steeds verder uitdeinende informatie en communicatietechnologie die toelaat dat de veiligheidsdiensten informatie te verzamelen op grote schaal (vraag nr. 5-10590). Daar waar men vroeger veeleer gericht onderzocht werkt men nu steeds meer op grote schaal met systematisch toezicht. De zogenaamde "Tshwane Principles" onder andere ondersteund door de Verenigde Naties over nationale veiligheid en het recht op informatie zouden moeten worden uitgewerkt op Europees niveau.

In Nederland blijkt uit een onderzoek van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) naar de rechtmatigheid van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD) dat er teveel mis gaat binnen deze diensten. Zo vindt er regelmatig onrechtmatige verzameling van data via taps plaats en zijn er geen waarborgen om te zorgen voor een juiste verzameling metadata. Dan gaat het bijvoorbeeld om het analyseren en bewaren van deze data. Er is behoefte aan nieuwe wetgeving wat dit laatste luik betreft.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Hoe reageert u op de bevindingen uit Nederland en dan meer bepaald dat de regelgeving rond de analyse en het bewaren van metadata ontbreekt? Kan u vergelijken met ons land wat dit laatste betreft?

2) Welke specifieke regelgeving bestaat er heden rond het analyseren Ún het bewaren van metadata naar inhoud, bewaartijd, waarborgen en omvang wat betreft de diverse veiligheidsdiensten en werden er hieromtrent eerder klachten geuit? Kan u dit zeer specifiek toelichten gelet de knipperlichten die in Nederland oplichten?

3) Heeft u weet van het verzamelen van data door onze veiligheidsdiensten via taps op internetfora? Kan u toelichten binnen welke context dit kan en kan dit proactief worden toegepast?

Antwoord ontvangen op 16 april 2014 :

Deze vragen behoren niet tot mijn bevoegdheid, maar tot die van mijn collega, de minister van Justitie, mevrouw Turtelboom, aan wie u de vragen ook gesteld heeft. Ik zou u dan ook naar haar willen verwijzen teneinde een antwoord te verkrijgen op uw vragen.