Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11096

van Zakia Khattabi (Ecolo) d.d. 12 februari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

het verslag van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het federale plan "gender mainstraiming"

gendermainstreaming
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
discriminatie op grond van geslacht
gelijke behandeling van man en vrouw

Chronologie

12/2/2014Verzending vraag
17/4/2014Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4577

Vraag nr. 5-11096 d.d. 12 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

De publicatie van het activiteitenverslag 2012 van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen lijkt me een geschikte gelegenheid om de balans op te maken van het regeringsbeleid op dat vlak.

In het verslag 2012 van het Instituut komt men tot de vaststelling dat de toestand zorgwekkend is: de klachten blijven toenemen op talloze domeinen en er worden hoofdzakelijk - 18% van de gevallen - directe discriminaties aangegeven.

In de sectoren cultuur en media is het aantal klachten nagenoeg verviervoudigd.

Het Instituut verklaart die toename doordat de publieke opinie zich meer en meer bewust wordt van de problematiek van het seksisme. Hiermee wordt meteen ook het succes aangetoond van het omvangrijke bewustmakingswerk dat het Instituut heeft verricht. Het is dan ook verrassend in het verslag te moeten lezen dat het Instituut, naast de besparingen die het uit hoofde van de economische crisis krijgt opgelegd, ook herhaaldelijk het slachtoffer werd van een vergissing waardoor zijn begroting nog met 101.000 euro inkrimpt. Het Instituut ontvangt overigens geregeld nieuwe wettelijke opdrachten, zonder dat daarvoor in menselijke en budgettaire middelen wordt voorzien.

Mevrouw de minister, ik zou daarom graag van u vernemen:

1) wat er aan is van de budgettaire vergissing die het Instituut vermeldt in zijn verslag 2012 en hoe het komt dat die nog niet is rechtgezet.

2) hoe u de geregelde inkrimping van de middelen voor het Instituut verantwoordt, terwijl de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen er niet op verminderen en uw regering heeft verklaard bij voorrang de strijd met die ongelijkheden te willen aanbinden.

Anderhalf jaar geleden hebt u overigens aangekondigd dat gestart werd met een federaal plan “gender mainstreaming”. Daarbij werd elk federaal regeringslid verzocht de genderdimensie op te nemen in twee beleidsdomeinen van zijn departement.

Nu de tijd van de evaluaties nadert, zou ik graag weten welke beleidsdomeinen elk van uw collega's heeft gekozen en welke vooruitgang in dit stadium op elk van die domeinen is geboekt.

Antwoord ontvangen op 17 april 2014 :

Het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen heeft inderdaad besparingen moeten doorvoeren deze laatste jaren. Het gaat echter om algemene lineaire besparingsmaatregelen die van toepassing zijn op de hele regering en waarvan het Instituut niet het enige slachtoffer is. Telkens er besparingen opgelegd worden aan het Instituut, vraag ik evenwel altijd aan de minister van Begroting om een uitzondering te maken. Ik heb al meerdere malen gevochten voor de budgettaire lijn van de gelijke kansen, niet alleen voor het Instituut, maar ook voor het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Bovendien heb ik de budgettaire blokkering van 68 000 euro voor het Instituut op mijn eigen budget voor subsidies aan het Instituut genomen, opdat het Instituut niet opnieuw het slachtoffer zou zijn van de budgettaire besparingen en blokkeringen.

Wat de vergissing inzake de bijkomende besparing betreft, die vermeld wordt in het verslag van het Instituut, heeft de Raad van Bestuur van het Instituut de desbetreffende beslissing aan de kaak gesteld in een officiële brief van 2 april 2012 aan de betrokken minister, met name de minister van Begroting. Mijn kabinet heeft eveneens onderhandeld met het kabinet van de minister van Begroting. Op 11 juni 2012 werd het Instituut evenwel op de hoogte gebracht van de officiële beslissing van de minister van Begroting waarbij deze bijkomende besparing behouden wordt. De eindbeslissing lag dus niet in mijn handen.

Wat het federale plan inzake gender mainstreaming betreft, worden de gekozen acties hierin opgenomen (u kan dit plan raadplegen via de link naar de website van het Instituut

http://igvm-iefh.belgium.be/nl/binaries/Plan%20f%C3%A9d%C3%A9ral%20complet%20NL_tcm336-227037.pdf).

Wat de voortgang van het dossier betreft, heb ik zopas begin januari het verslag gender mainstreaming neergelegd bij het Parlement. Hierin bevinden zich alle fiches in verband met de acties die de regering en de administraties genomen hebben inzake gender mainstreaming. Het verslag werd u doorgestuurd door het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen.