Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11021

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 4 februari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Boerderijen - Diefstallen - Evolutie - Criminele netwerken - Bronlanden - Beroepsorganisaties - Handhaving

diefstal
landbouwonderneming
landbouwmachine
misdaadbestrijding
georganiseerde misdaad

Chronologie

4/2/2014 Verzending vraag
17/4/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11022

Vraag nr. 5-11021 d.d. 4 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Steeds meer boeren beveiligen hun stallen en weilanden met cameratoezicht of hekwerken met toegangscodes. De reden is naar verluidt een reeks diefstallen die agrariŽrs teistert.

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond maakt zich zorgen om de ontwikkeling. Complete veegmachines van 150 kilogram verdwijnen uit stallen. Volgens de vakbond zijn alvast in Nederland steeds meer boeren slachtoffer van diefstal en worden daarom maatregelen genomen. Er worden camera's opgehangen en er verschijnen hekwerken rondom landerijen, die alleen met een toegangscode te openen zijn.

De beroepsvereniging Natuurboeren ziet ook een toename van diefstallen. "Beveiligingscamera's zijn helaas nodig op agrarische bedrijven. Het dievengilde heeft het steeds meer hierop voorzien", zegt Evelien Al. "De techniek om een camerasysteem aan te leggen wordt steeds nieuwer en daarbij ook gemakkelijker voor de boer. Er zijn nu bijvoorbeeld camerabeelden die op een mobiele telefoon gezien kunnen worden".

Graag had ik hieromtrent dan ook een antwoord gekregen op de volgende vragen :

1) Is er ook in ons land sprake van een toename van diefstallen uit schuren, stallen, weilanden en erven van boerderijen waarbij criminelen azen op ondermeer maaimachines en andere waardevolle zaken? Kan de minister dit cijfermatig toelichten?

2) Welke concrete acties onderneemt de politie om deze diefstallen tegen te gaan?

3) In hoeverre deelt de minister de analyse dat er sprake zou zijn van criminaliteit van bendes uit Oost-Europa? Op welke wijze vindt er samenwerking plaats met autoriteiten van de bronlanden van de problematiek van deze rondtrekkende bendes?

4) In hoeverre wordt er door de politie specifieke kennis over de bronlanden van de problematiek en de criminele netwerken vergaard om de problemen bij de bron aan te pakken?

5) In hoeverre vindt er samenwerking plaats met handelaren in ons land en landen in Oost-Europa om heling van in BelgiŽ gestolen goederen uit de landbouw en andere sectoren, zoals de bouw, zoveel mogelijk tegen te gaan?

6) Heeft de minister hieromtrent reeds overleg gehad met de verschillende beroepsorganisaties en staan bepaalde specifieke maatregelen op til wat betreft preventie? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kan ze toelichten naar inhoud en timing toe?

Antwoord ontvangen op 17 april 2014 :

1)

Diefstal met verzwarende omstandigheden

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 1ste sem

Veld

58

64

60

57

63

50

9

Stal

65

67

77

78

96

79

45

Hoeve

192

225

232

225

223

258

181

Schuur / Loods

488

452

381

376

437

503

231

Weide

171

213

204

218

219

203

109

Akkerland

13

34

17

27

23

32

11

Subtotaal:

987

1 055

971

981

1 061

1 125

586

Diefstal zonder verzwarende omstandigheden

 

 

 

 

 

 

 

Veld

178

240

209

220

236

215

59

Stal

88

114

91

102

128

109

46

Hoeve

147

166

177

166

166

170

89

Schuur / Loods

387

383

347

349

426

379

152

Weide

611

595

650

637

662

616

247

Akkerland

102

128

103

95

107

100

38

Subtotaal:

1 513

1 626

1 577

1 569

1 725

1 589

631

Diefstal - niet gespecifieerd

 

 

 

 

 

 

 

Veld

 

1

 

 

1

 

 

Stal

 

 

 

 

 

 

 

Hoeve

 

1

1

1

 

 

1

Schuur / Loods

4

3

 

2

1

4

 

Weide

1

 

 

 

 

 

1

Akkerland

 

 

 

 

 

 

 

Subtotaal:

5

5

1

3

2

4

2

Totaal:

2 505

2 686

2 549

2 553

2 788

2 718

1 219

Het aantal diefstallen in hoeves, stallen, schuren, op akkerlanden, velden en weiden, is over de jaren vrij stabiel, zowel de diefstallen met en zonder verzwarende omstandigheden. Ten opzichte van 2007 was er in 2012 een stijging van 8,5 % van de feiten maar op basis van de eerste zes maanden van 2013 lijkt deze stijgende tendens zich niet door te zetten.

Landbouwvoertuigen gestolen in hoeves, stallen, schuren, op akkerlanden, velden en weiden

2010

2011

2012

Landbouwmaterieel

2

4

9

Landbouwmotor

1

0

1

Landbouw- / bosbouwtrekker

18

17

22

Landbouwvoertuig en trage oplegger

0

0

3

Totaal 

21

21

35

Het aantal gestolen landbouwtuigen gestolen in hoeves, stallen, schuren, op akkerlanden, velden en weiden vertoont inderdaad een stijging sinds 2012 ten opzichte van de vorige jaren. Exacte cijfers voor 2013 zijn nog niet beschikbaar maar er wordt een lichte daling verwacht ten opzichte van 2012.

Globaal genomen echter is het aantal landbouwvoertuigen dat gestolen wordt in hoeves, stallen, schuren, op akkerlanden, velden en weiden beperkt.

2) Diefstallen in hoeves, stallen, schuren, op akkerlanden, velden en weiden vormen geen prioritair fenomeen voor de politie en er worden dan ook geen specifieke acties ontwikkeld.

Diefstallen in hoeves, stallen en schuren vallen wel onder de diefstallen in gebouwen, een prioritair fenomeen opgenomen in het nationale veiligheidsplan 2012-2015. Binnen dat kader vallen ze dan ook binnen de geïntegreerde en integrale aanpak die hieromtrent is ontwikkeld op nationaal niveau. Aangezien er aanwijzingen zijn dat rondtrekkende dadergroepen ook actief zijn voor wat betreft diefstallen in hoeves, stallen en schuren als voor de occasionele diefstallen van landbouwvoertuigen, wordt er ook vanuit deze invalshoek op deze materie gewerkt.

3) en 4) Zoals gesteld in vraag 2, zijn er aanwijzingen dat internationaal opererende rondtrekkende dadergroepen (georganiseerde diefstallen) inderdaad ook actief zijn binnen dit fenomeen.

Voor de strijd tegen rondtrekkende dadergroepen heeft België reeds talrijke verdragen afgesloten inzake politionele en justitiële samenwerking. Voor wat betreft de problematiek van de rondtrekkende dadergroepen vermelden we o.a. de verdragen met de thuislanden Albanië, Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië en Slovakije. Met Moldavië en Montenegro zijn er Memorandi of Understanding om de samenwerking te bevorderen. Ook de gerechtelijke overheden, vertegenwoordigd door het Federaal Parket, hebben samenwerkingsovereenkomsten met Albanië, Roemenië, Moldavië en Servië.

Al deze samenwerkingsverbanden vinden hun uitvoering op het terrein in operationele onderzoeken (met o.a. spiegelonderzoeken in de landen van herkomst, recuperatie van vermogen, enz.) en uitwisselingsprogramma’s waarbij politie uit de thuislanden in ons land Belgische politie-eenheden komen ondersteunen.

5) De problematiek van de diefstal van landbouwvoertuigen is vooralsnog beperkt in België. Voor deze specifieke materie zijn dan ook nog geen initiatieven genomen om de private sector op internationaal niveau te betrekken bij de aanpak.

6) Er is momenteel geen specifiek overleg gepland met de sector aangaande dit fenomeen, daar er geen significante stijging waarneembaar is van het fenomeen, en we ook geen vraag vanuit de sector ontvingen in die zin.