Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11010

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 4 februari 2014

aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

de productiviteit van de overheidsdiensten

overheidsapparaat
overheidsadministratie
kostenefficiŽntieanalyse
productiviteit
ministerie

Chronologie

4/2/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3853

Vraag nr. 5-11010 d.d. 4 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland kost het de overheid steeds meer geld om dezelfde hoeveelheid werk te doen, aldus een recente werklastmeting. Daardoor worden naar verluidt miljarden aan belastinggeld verspild.

Mocht Nederland nu tegen dezelfde kostprijs (gecorrigeerd voor inflatie) werken als in het jaar 2000, zou dat jaarlijks 17 miljard euro schelen. Dat schrijven onderzoekers van Roland Berger Strategy Consultants in een rapport dat zij onlangs aan de Tweede Kamerleden aanbieden. Uit het rapport blijkt dat de kosten weliswaar stijgen, maar dat de kwaliteit van de overheidsdiensten over het algemeen niet toeneemt.

Dergelijk onderzoek is belangrijk om te bepalen in hoeverre de middelen efficiŽnt besteed worden. Meten is immers weten.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Hoe reageert u op de resultaten van het Nederlandse onderzoek dat aan de Tweede Kamer werd aangeboden? Welke lessen vallen hieruit te trekken?

2) Kan u zeer specifiek aangeven of en zo ja, welke de resultaten waren van gelijkaardig onderzoek in ons land en kan u dit cijfermatig toelichten wat betreft de laatste drie jaar en kan u desgevallend de resultaten per FOD alsook andere diensten geven? Op welke vlakken scoren we beter en op welke vlakken is bijsturing nodig?

3) Valt er in ons land een gelijkaardig efficiŽntiewinst te halen wat betreft het aansterken van de productiviteit en efficiŽntie van ambtenaren? Zo ja, om welk cijfer gaat het op jaarbasis? Zo neen, kan u uitvoerig toelichten waarom niet?

4) Kan u oplijsten welke initiatieven u heeft genomen en zal nemen om de efficiŽntiewinst te doen toenemen van de Federale overheidsdiensten? Kan u dit zeer gedetailleerd toelichten naar inhoud en timing toe alsook wat betreft de budgettaire impact naar de begroting toe?