Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10945

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 22 januari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging

Het "cybercommando"

computercriminaliteit
krijgsmacht
Nederland
geheime dienst
gegevensbescherming
spionage

Chronologie

22/1/2014 Verzending vraag
20/2/2014 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4237

Vraag nr. 5-10945 d.d. 22 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Nederlandse leger wil 150 hackers rekruteren als reservist voor een Cyber Commando, dat soldaten tijdens missies moet bijstaan. De krijgsmacht wil circa 150 securityexperts rekruteren in hackerskringen. Zij moeten een 'Cyber Commando' gaan vormen, dat gewone soldaten tijdens missies moet assisteren bij het onderscheppen van communicatie of het inbreken op computersystemen van de vijand. De eerste aanmeldingen zijn volgens Defensie al binnen. Het kabinet trekt de eerste vier jaar 50 miljoen euro uit om het Cyber Commando op te zetten. Daarna kost de eenheid 21 miljoen euro per jaar. De MIVD zal de nieuwe gerekruteerde hackers van informatie voorzien. De militaire inlichtingendienst MIVD gaat zich sowieso meer richten op internet. De dienst gaat vanaf volgend jaar nauwer samenwerken met de AIVD. Samen zullen ze de Joint Singint Cyber Unit vormen en starten ze met een aftap- en cybercommando onder de codenaam Symbolon, met 350 mensen.

Ik had dan ook volgende vragen voor de minister:

1) Hoe reageert u op dit initiatief van uw Nederlandse evenknie? Kan u de voordelen en de eventuele nadelen van dit plan opsommen?

2) Overweegt u een gelijkaardig initiatief in ons land? Zo ja, kan u toelichten op het vlak van de budgetten, taken en de verhouding tot de militaire inlichtingendienst in ons land?

3) Bent u bereid in dat verband eventueel met Nederland samen te werken en aldus een gezamenlijke pool op te richten met de bedoeling de kosten te drukken? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kan u uitvoerig toelichten?

4) Kan u aangeven hoeveel mensen momenteel binnen het leger bij de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) actief zijn op het vlak van het internet en bestaat er in ons land een zogenaamd cybercommando? Zo ja, hoeveel mensen zijn daarin actief en hoe verhouden de cijfers zich tot Nederland? Zijn er geen bijkomende inspanningen nodig op dat vlak en zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 20 februari 2014 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

Inzake de cyberproblematiek en de rol van Defensie heb ik reeds veelvuldig en uitvoerig geantwoord op vragen van het parlement, zowel schriftelijk als mondeling, en ik verwijs bij deze dan ook graag naar de details dienaangaande die ik bij die gelegenheden heb gegeven.

Voor Nederland betekent het Symbolon project dat middelen die nu verspreid zijn over twee inlichtingsdiensten, gegroepeerd worden.

Ook in België hebben we onze aanpak en de actiedomeinen gedefinieerd in de nationale Cyber Security Strategie. We kiezen daarin ondermeer voor een gecentraliseerde en geïntegreerde aanpak, het creëren van een beter aangepast wettelijk kader, een permanente opvolging van de cyberdreiging, een verbetering van de capaciteit om te reageren op cyberincidenten, en een effectieve aanpak van de cybercriminaliteit.

De operationalisering van de nationale Cyber Security Strategie behoort tot de verantwoordelijkheden van de eerste minister en de ministerraad heeft daarom onlangs beslist dat bij de Kanselarij van de eerste minister een Cyber Security Centrum voor België zal worden opgericht dat voor de concrete aansturing zal instaan.

Defensie heeft enkele jaren geleden reeds een Cyber Defence Management Cel opgericht voor het aansturen van de cybercapaciteit van Defensie, nodig voor de beveiliging van de systemen van Defensie. De ontwikkeling van de cybercapaciteit bij Defensie en de operationalisering van de nationale Cyber Security Strategie gebeuren op een gecoördineerde manier.

Er dient tenslotte te worden gespecifieerd dat Defensie op zich niet actief is in het domein van de veiligheid van het internet maar wel steun levert indien er zich nationaal belangrijke incidenten voordoen. Het lijkt mij immers essentieel dat Defensie zijn expertise, zoals opgebouwd tijdens de voorbije jaren, ook ten dienste van het algemeen belang stelt. Ik heb ook begrepen van mijn gesprekspartners dat deze expertise naar waarde wordt geschat.