Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-109

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 3 september 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Pensioenen - Werknemers privé-sector - Zelfstandigen - Uitgaven

werknemer in loondienst
particuliere onderneming
pensioenregeling
zelfstandig beroep
sociale bijdrage

Chronologie

3/9/2010Verzending vraag
19/10/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-108

Vraag nr. 5-109 d.d. 3 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Nu de staatsbegroting een tekort van 25 miljard vertoont, is het raadzaam de bijdragen van het federale niveau onder de loep te nemen.

Hoeveel bedragen de totale uitgaven voor pensioenen, respectievelijk voor de werknemers van de privésector en voor de zelfstandigen?

Welk bedrag wordt in de privésector geheven op de lonen, door de werkgevers en door de werknemers?

Hoeveel betalen de zelfstandigen zelf?

Hoe hoog is de tussenkomst van de Staat in elk van beide stelsels?

Antwoord ontvangen op 19 oktober 2010 :

Het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) heeft in 2009 een bedrag van 2 693.682 215,18 euro betaald aan de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), die instaat voor de uitbetaling van de zelfstandigenpensioenen.

Met toepassing van het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen met toepassing van hoofdstuk I van titel VI van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, worden sinds 1 januari 1997 alle ontvangsten van het sociaal statuut voor de zelfstandigen geglobaliseerd en worden zij over de verschillende sectoren verdeeld volgens behoeften en dus niet langer volgens een welbepaalde verdeelsleutel.

Door de invoering van het “ globaal financieel beheer “ is het dus onmogelijk om te bepalen welk percentage van de bijdragen van de zelfstandigen bestemd is voor de financiering van de uitgaven in een welbepaalde sector van de sociale zekerheid van de zelfstandigen. In 2009 werd er een bedrag van 3 233 902.457,48 euro geïnd aan sociale bijdragen van de zelfstandigen.

Ditzelfde principe geldt ook voor de ontvangsten uit rijkstoelage en uit alternatieve financiering, die in 2009 respectievelijk 1 270 904.000,00 euro en 843 639 027,15 euro bedroegen.