Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10701

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 20 december 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Verslag Vast Comité I - Inlichtingendiensten - Fraude - Gerechtelijke onderzoeken - Veroordelingen - Sancties

Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
officiële statistiek
gerechtelijk onderzoek
tuchtprocedure
geheime dienst
staatsveiligheid

Chronologie

20/12/2013 Verzending vraag
1/4/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10702

Vraag nr. 5-10701 d.d. 20 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het activiteitenverslag 2012 van het Vast Comité I wordt melding gemaakt van "mogelijke betrokkenheid van één of meerdere leden van de inlichtingendienst in sociale en fiscale fraude". Anderzijds wordt tevens melding gemaakt van "een onderzoek door het federaal parket naar mogelijke geldverduistering door inlichtingenagenten." Het onderzoek werd verder gezet in 2012.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Kan u aangeven hoeveel onderzoeken in het totaal in respectievelijk 2011, 2012 en 2013 lopende zijn vanwege gerechtelijke overheden, de dienst Enquêtes I, het parket of de federale gerechtelijke politie jegens leden van een inlichtingendienst?

1.1) Hoeveel onderzoeken betreft het op jaarbasis en dit voor de laatste drie jaar?

1.2) Tegen hoeveel agenten lopen onderzoeken en werden zij geschorst? Kan de geachte minister een verdere stand van zaken geven?

1.3) Welke feiten worden hen ten laste gelegd?

2) Kan u aangeven hoeveel agenten een gerechtelijke veroordeling opliepen voor respectievelijk de laatste drie jaar? Hoeveel agenten werden respectievelijk de laatste drie jaar veroordeeld, wat waren de feiten en welke gevolgen had dit voor de dienst?

3) Kan u aangeven en dit voor de respectievelijk de laatste drie jaar tegen hoeveel leden van de inlichtingendiensten sancties werden getroffen? Wat waren de oorzaken en hoeveel agenten betreft het op jaarbasis wat betreft de laatste drie jaar? Kan u dit toelichten?

Antwoord ontvangen op 1 april 2014 :

Ik ben niet bevoegd een antwoord te geven op deze vragen. Om een antwoord te verkrijgen op de vragen 1 en 2 wens ik u te verwijzen naar mijn collega, de minister van Justitie, mevrouw Turtelboom aan wie u de vragen ook gesteld heeft.

Voor wat betreft vraag 3, zijn zowel de minister van Justitie, voor wat betreft de Veiligheid van de Staat, als de minister van Defensie, voor wat betreft de militaire inlichtingendienst (ADIV), bevoegd. Ik zou u dan ook hier willen verwijzen naar mijn beide collega’s, de minister van Justitie, mevrouw Turtelboom en de minister van Defensie, de heer De Crem.