Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10557

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 9 december 2013

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Zelfstandigen - Sociale verzekeringskas - Schijnaansluitingen - Administratieve boetes - Programmawet van 27 december 2012

zelfstandig beroep
administratieve sanctie
arbeidsinspectie
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
officiŽle statistiek
geldboete

Chronologie

9/12/2013Verzending vraag
10/1/2014Antwoord

Vraag nr. 5-10557 d.d. 9 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vanaf de eerste dag dat zelfstandigen hun activiteit uitoefenen, moeten zij zich bij een sociale verzekeringskas aansluiten, waardoor zij hun sociale rechten kunnen laten gelden, ook al hebben zij nog geen bijdragen betaald.

Ingevolge de programmawet van 27 december 2012 kan elke persoon zonder hoofdverblijfplaats in BelgiŽ, die zich heeft aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds zonder een beroepsactiviteit aan te vatten, een administratieve boete oplopen.

In dit kader wens ik de geachte minister volgende vragen voor te leggen:

1) Kan zij mededelen/toelichten hoe desbetreffend de wet in de praktijk wordt toegepast ?

2) Beschikt zij over cijfergegevens aangaande het aantal controles die ter zake reeds werden verricht?

3) Hoeveel inbreuken konden effectief reeds worden vastgesteld door een bevoegd ambtenaar van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen van zelfstandigen (RSVZ), door sociaal inspecteurs of door officiers van de gerechtelijke politie? Kan de geachte minister de weerslag/gevolgen hiervan toelichten? Kan zij in het bijzonder mededelen tot hoeveel administratieve boetes dit heeft geleid en wat het bedrag hiervan is?

Antwoord ontvangen op 10 januari 2014 :

1. Sinds 1 oktober 2013 ontvangt de dienst “Administratieve geldboeten” van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandige RSVZ) (afgekort : AGA) van de dienst “Verplichtingen” van het RSVZ de dossiers waarvoor een vraag tot schrapping van de aansluiting verstuurd is naar de sociale verzekeringsfondsen, omdat het bewijs van uitoefening van een beroepsbezigheid als zelfstandige, niet aangetoond is.

Vanaf de datum van de vraag tot schrapping beschikt de dienst AGA over een termijn van 14 werkdagen om na te gaan of de voorwaarden van artikel 17bis, § 1bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 vervuld zijn. In bevestigend geval start de dienst AGA de procedure van administratieve geldboete op. Dit gebeurt door binnen de wettelijke termijn van 14 dagen, een eerste schrijven te versturen naar de betrokkene om hem te informeren, enerzijds, over het bestaan van de inbreuk en, anderzijds, over de mogelijkheid die hem geboden wordt om verweermiddelen in te dienen, zoals voorzien in artikel 17ter, alinea 2 van voornoemd koninklijk besluit. Het sociaal verzekeringsfonds wordt eveneens verwittigd bij opstarting van de procedure van administratieve geldboete, opdat de eerste betaalde bijdrage in beraad gehouden wordt tot er een definitieve beslissing genomen wordt.

De beslissing om al dan niet een administratieve geldboete op te leggen, wordt genomen na het verstrijken van minimum één maand, namelijk de termijn die aan de persoon die zich fictief aangesloten heeft, geboden werd om zijn verweermiddelen in te dienen. Zij wordt verstuurd per aangetekend schrijven.

Alle beslissingen die al dan niet een administratieve geldboete opleggen, worden ook per email overgemaakt aan het sociaal verzekeringsfonds waarbij betrokkene zich aangesloten had, zodat het fonds geïnformeerd is over wat er moet gebeuren met de betaalde sociale bijdrage die tot dan toe in beraad gehouden werd. Bij oplegging van een administratieve geldboete wordt het bedrag van de betaalde sociale bijdrage gebruikt tot vereffening van de administratieve geldboeten. In het andere geval wordt de betaalde sociale bijdrage terugbetaald.

2. Aantal uitgevoerde controles “fictieve aansluiting” door de dienst Verplichtingen

Maand

Beslissingen tot schrapping van aansluiting

Beslissingen tot behoud van aansluiting

Oktober

141

252

November

147

228

Totaal

288

480


3. Aantal weerhouden inbreuken door de dienst AGA :

Maand: Oktober: 9 – November: 26 - Totaal: 35

Voor deze gevallen heeft de dienst AGA de procedure van administratieve geldboete opgestart. In de loop van de maanden oktober en november 2013 hebben de betrokken personen bijgevolg een schrijven ontvangen, waarin de mogelijkheid van het opleggen van een administratieve geldboete meegedeeld werd en zij uitgenodigd werden om hun verweermiddelen binnen de maand in te dienen.

Gezien de termijn om verweermiddelen in te dienen momenteel verstreken is voor de gevallen die weerhouden werden voor de maand oktober 2013, zullen de eerste beslissingen verstuurd worden in de loop van de maand januari 2014.

In geval van oplegging van een administratieve geldboete, stemt het bedrag overeen met het bedrag van de voorlopige bijdrage dat verschuldigd is voor het eerste jaar van begin van activiteit. Voor het jaar 2013 bedroeg zij dus 657,57 euro. Het sociaal verzekeringsfonds dient dan het bedrag van de eerste ten onrechte betaalde bijdrage aan te wenden aan de verschuldigde geldboete, na aftrek van het bijkomend ontvangen bedrag voor de beheerskosten.