Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10529

van Lies Jans (N-VA) d.d. 5 december 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Telecommunicatie - Automatisering van rechten - Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Aanvragen van sociaal tarief - Stand van zaken

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
gereduceerde prijs
communicatietarief
geografische spreiding

Chronologie

5/12/2013 Verzending vraag
24/1/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-10529 d.d. 5 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Enkele maanden geleden stelde ik aan de minister een vraag over de automatische toekenning van rechten door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

Uit de door de minister meegedeelde cijfers blijkt dat er een merkbaar verschil is tussen het aantal ingediende en het aantal ingewilligde aanvragen voor een sociaal tarief.

Graag had ik daarom volgende vragen gesteld:

1) Hoeveel aanvragen voor een sociaal tarief werden er de vier voorgaande jaren ingediend? Graag een opdeling tussen Vlaanderen en WalloniŽ.

2) Wat de ingewilligde aanvragen betreft, hoeveel bedraagt het totaal uitbetaald financieel voordeel? Graag de cijfers voor de vier voorgaande jaren en een opdeling tussen Vlaanderen en WalloniŽ.

3) Wat de niet ingewilligde aanvragen betreft, hoeveel bedraagt het totaal financieel voordeel dat men (ten onrechte) aanvraagt? Graag de cijfers voor de vier voorgaande jaren en een opdeling tussen Vlaanderen en WalloniŽ.

4) Zou het mogelijk zijn om de tien meest voorkomende redenen van het niet inwilligen van een aanvraag sociaal tarief mee te delen? Ook hier graag een overzicht per gewest.

Antwoord ontvangen op 24 januari 2014 :

Ik heb de eer in antwoord op de door het geacht lid gestelde vraag het volgende mee te delen.

1) Het aantal aanvragen ingediend sinds 2010 vindt u in tabel 1 hieronder. De gegevens zijn evenwel niet opgesplitst per regio, aangezien de persoonsgegevens enkel worden bewaard zolang nodig is voor de verwerking, conform de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De keuze van de taal voor communicatie met de aanvrager wordt daarentegen wel bewaard en geeft een benadering van de regionale verdeling.

Tabel 1 - Verdeling per taal van de aanvragen ingediend van 2010 tot 2011


2010

2011

2012

2013

FR

15451

15168

16005

18001

NL

32149

26100

29541

34862

DE

350

361

363

431

Total

47950

41629

45909

53294


2) De jaarlijks goedgekeurde aanvragen sinds 2010 (automatisch of na een manuele verwerking door het personeel van het BIPT), verdeeld per taal, worden weergegeven in tabel 2 hieronder.

Tabel 2 - Verdeling van de aanvragen goedgekeurd per taal van 2010 tot 2011


2010

2011

2012

2013

FR

6075

6124

6439

7348

NL

11620

10431

11280

13060

DE

187

186

160

178

Total

17882

16741

17879

20586


Er worden twee soorten van voordelen toegekend, volgens de categorie van begunstigden waartoe de aanvrager behoort.

a. De leefloners genieten voor telefonie enkel een korting van € 3,1 per maand op de belkosten. Ze kunnen bovendien, sinds de inwerkingtreding van de wijzigingswet van 10 juli 2012 een maandelijkse korting genieten van 40% geplafonneerd op € 8,4 op het tarief voor internettoegang. De gegevens zijn echter nog niet beschikbaar.

b. De andere categorieën van begunstigden beschikken over de korting van € 3,1 op de belkosten en een korting op de abonnementskosten van 40%, geplafonneerd op € 8,4 per maand voor hun abonnementstarief. Ze kunnen naar keuze deze korting op hun abonnementstarief toepassen voor een telefoniedienst of voor hun internettoegang.

De raming van het totale bedrag van de kortingen toegekend aan de goedgekeurde aanvragen per jaar in tabel 3 wordt verkregen door het aantal per jaar goedgekeurde aanvragen te vermenigvuldigen met € 37,2 voor de begunstigden van het leefloon (12* de maandelijkse korting van € 3,1) en met € 138 voor de andere begunstigden (12* de maximale maandelijkse korting van € 11,5). Dit betreft uiteraard een maximale raming aangezien de dossiers worden goedgekeurd in de loop van het jaar; niet alle goedgekeurde dossiers leiden dus tot een korting gedurende de volledige 12 maanden van het jaar.

Tabel 3 - Maximale raming van de kortingen toegekend (in €) aan de per taal goedgekeurde dossiers van 2010 tot 2011


2010

2011

2012

2013

FR

782406

797635,2

837577,2

943564,8

NL

1530278,4

1391900,4

1500091,2

1728696

DE

24798

24357,6

21676,8

23858,4

Total

2337482,4

2213893,2

2359345,2

2696119,2


3) Wanneer de aanvragen worden ingediend, geven ze geenszins al aanleiding tot een korting (voor de goedkeuring van de aanvraag). De geweigerde aanvragen leiden dus tot geen enkele korting.

4) Ook hier, om de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in acht te nemen, worden de redenen voor weigering van de toekenning niet bewaard in het systeem. Uit de ervaring van de personeelsleden van het BIPT blijkt echter dat de twee voornaamste redenen voor weigering zijn (zonder beduidend verschil tussen de gewesten):

a. Het overschrijden van de bedragen van inkomsten voor de personen met een handicap en de personen ouder dan 65 jaar (rekening houdend met het totaal van inkomsten van het huishouden);

b. De niet-naleving van de voorwaarde voor handicap voor de personen met een laag inkomen en ouder dan 65 jaar.

In een mindere mate worden aanvragen ook soms geweigerd wegens:

c. de niet-naleving van de leeftijd van de aanvrager (18 volle jaar), met een handicap;

d. de verstrekking van een invaliditeitsattest met een duur van minder dan één jaar;

e. het samenwonen met een persoon van jonger dan 60 jaar, voor een aanvrager ouder dan 65 jaar;

f. de verstrekking van een bewijs van gehoorverlies dat niet overeenstemt met een minimaal verlies van 70 dB voor het beste oor;

g. de tijdelijke domiciliëring van derden, op een manier dat de voorwaarden voor samenstelling van het gezin en/of inkomsten niet langer worden vervuld;

h. de aanwezigheid van een andere begunstigde van het sociale tarief in het huishouden;

i. de verstrekking van een niet-conform leefloonattest.