Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10521

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 4 december 2013

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Voedselveiligheid - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Budgettaire krapte - Controles - Boetes

EU-systeem voor snelle waarschuwing
voedselveiligheid
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Keuringsdienst van waren
officiŽle statistiek
geldboete
melkpoeder

Chronologie

4/12/2013Verzending vraag
18/12/2013Antwoord

Vraag nr. 5-10521 d.d. 4 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Inspecteurs van de Europese Commissie stellen aan de kaak dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) talrijke problemen met de hygiŽne van ons voedsel niet opmerkt. In eerdere parlementaire vragen vroeg ik reeds naar de werking van het FAVV en het niet of te laat opmerken van problemen met de hygiŽne-voorschriften. Het FAVV reageerde op deze aantijgingen dat de werking door budgettaire krapte in het gedrang komt. Zo zou er een tekort zijn aan producten om het voedsel te testen. Recente voedselschandalen tonen nochtans aan dat grondige controles nodig zijn. We hebben recht om te weten wat we eten en indien het FAVV niet meer normaal kan functioneren, dan is er een probleem.

Ik kreeg graag een antwoord op volgende vragen:

1) Zijn de recente schandalen die aan het licht kwamen inzake het niet opmerken van problemen met de hygiŽne van onder andere melkpoeder een rechtstreeks gevolg van de besparingen op de werkingsmiddelen van het FAVV?

2) Hoeveel controles worden jaarlijks door het FAVV uitgevoerd? Dit graag opgedeeld per jaar voor de jaren 2010, 2011 en 2012?

3) Hoe vaak wordt door het FAVV een boete uitgeschreven? Graag de cijfers voor 2010, 2011, 2012.

4) Welke andere maatregelen, andere dan een boete, kunnen worden opgelegd?

5) Hoe vaak wordt er overgegaan tot een sluiting van een bedrijf? Graag de cijfers voor 2010, 2011, 2012.

6) Zult u maatregelen nemen? Zo ja, welke en binnen welke termijn?

Antwoord ontvangen op 18 december 2013 :

1. Ik heb reeds de gelegenheid gehad om op verschillende interpellaties hieromtrent te antwoorden en wens dat de zaken duidelijk zijn: één van de verslagen van het Voedsel en Veterinair Bureau, door een krant aangehaald, was misschien niet bijzonder positief, maar we moeten door de bomen het bos blijven zien: het Bureau voert meerdere inspecties uit per jaar in de landen van de Europese Unie (EU) en het is uitzonderlijk dat de verslagen geen lacunes benadrukken of geen enkele aanbeveling doen. Ik nodig u uit er kennis van te nemen op de website van de Commissie en u zal zien, wanneer u ze vergelijkt, dat België een goede leerling is.

Paradoxaal genoeg is het laatste verslag van het Bureau over het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), dat betrekking heeft op een inspectie uitgevoerd in maart om de procedures te evalueren met het oog op de efficiëntie van de officiële controles, volledig bevredigend. Bovendien bevat het geen enkele aanbeveling. 

Het verslag van het Voedsel- en Veterinair Bureau van de Commissie waarnaar de pers verwijst, heeft bovendien niets te maken met de budgettaire problemen van het FAVV.

Het VVB erkent ook in zijn verslag dat er voldoende opgeleid controlepersoneel beschikbaar is en dat de laboratoria goed functioneren. 

Het geval van een partij uitgevoerde melkpoeder die besmet was met salmonella heeft vooral een fout van een privé operator aan het licht gebracht, wiens autocontrolesysteem in gebreke bleef en die de meldingsplicht aan het FAVV niet naleefde.

Naast de geciteerde administratieve boetes (1.250 euro en 1.250 euro) , die gebaseerd  zijn op de wetgeving en door onafhankelijke Commissarissen worden vastgesteld, zag deze maatschappij de certificatie van haar autocontrolesysteem opgeschort en  kon dus gedurende meer dan 2 weken niet exporteren in afwachting van de sanering van haar installatie en van de garanties met betrekking tot de veiligheid van haar productie, wat economisch gezien een veel zwaardere straf is. 

2. Het FAVV voert ieder jaar meer dan 100.000 controlemissies uit, dit wil zeggen meer dan 100.000 bezoeken bij een operator van de voedselketen. Naast ongeveer 30.000 monsternemingen gaat het om inspecties in het kader van het controleplan, naar aanleiding van een klacht, de verdenking van een dierenziekte, een onregelmatigheid inzake invoer of uitvoer, een enquête na een incident in de voedselketen, een verplichte melding, een voedsel toxi-infectie, een Europees alarmbericht (RASFF), om na te gaan of de operator de niet-conformiteiten verholpen heeft (hercontrole) of een product werd teruggeroepen of uit de handel genomen, enz.    

Het aantal controlemissies is voortdurend in stijgende lijn: 106.437 missies in 2010, 115.825 missies in 2011 en 120.765 missies in 2012.

Gedetailleerdere cijfers in dit opzicht zijn beschikbaar in de jaarverslagen van het Agentschap, die beschikbaar zijn op zijn website. 

3. In 2012 werden 4.382 administratieve boetes voorgesteld aan operatoren ingevolge inbreuken die in de voedselketen werden vastgesteld. Het betrof 4.448 voorstellen van administratieve boete in 2010 en 4.073 in 2011. 

4. De maatregel die door het FAVV genomen is, wordt bepaald door het aantal en de ernst van de inbreuken die tijdens de controles aan het licht gebracht werden. Over het algemeen leidt het resultaat van een inspectie tot een maatregel indien er meer dan 20% minor inbreuken of een major inbreuk vastgesteld zijn. Het kan gaan om een waarschuwing, een proces-verbaal van inbreuk, een inbeslagname van een product, een tijdelijke sluiting, de intrekking van een toelating of van een erkenning.

Een hercontrole wordt uitgevoerd naar aanleiding van een waarschuwing of een proces-verbaal van inbreuk zodat kan worden nagegaan of men zich in orde gesteld heeft. Deze hercontrole wordt door de operator betaald in overeenstemming met de Europese reglementering. Indien de niet-conformiteiten niet bijgestuurd werden, dan wordt een proces-verbaal van inbreuk opgemaakt. 

5. 

 

2010

2011

2012

Tijdelijke sluiting

154

172

123

Intrekking of weigering van een erkenning of toelating

11

13

14


6. In het FAVV, dat ten opzichte van de controlediensten van andere landen in de EU tot de beste leerlingen behoort, wordt geïnvesteerd in een voortdurend verbeteringsproces, zoals zijn ISO 17020 accreditatie op basis van externe audits van zijn inspectiediensten bewijst en het beschikt momenteel over het nodige budget.

Ik zal deze evolutie van nabij blijven volgen.