Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10348

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 12 november 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

de cumulatie van bestuursmandaten van de nieuwe spoorbaas

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
ondernemingsdirecteur
dubbel beroep
belangenconflict
beroepsdeontologie

Chronologie

12/11/2013 Verzending vraag
28/11/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3984

Vraag nr. 5-10348 d.d. 12 november 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Enkele kranten publiceerden op 24 september een interview met de toekomstige CEO van de NMBS, Jo Cornu. In dat interview gaf de heer Cornu aan zijn bestuursmandaten bij Agfa Gevaert, KBC en Belgacom te behouden, ondanks zijn benoeming tot CEO van de NMBS.

Een van de kranten meldde dat de heer Cornu de persoonlijke toelating van de minister heeft gekregen voor een dergelijke cumulatie. Dan rijst niet alleen de vraag of een dergelijke cumulatie haalbaar is voor een CEO van de NMBS, die een volledige inzet vergt,  maar ook of er geen risico van een belangenconflict bestaat.

De onderneming Agfa Graphics is immers gespecialiseerd in het elektronische beheer van documenten, bureauscanners en fotokopieerapparaten. Agfa Materials omvat ook de activiteiten met betrekking tot het drukken en bewaren van beelden en films voor niet-destructief onderzoek.

We stellen dus vast dat de Agfa-Gevaertgroep diensten aanbiedt die ook bij de exploitatie van de NMBS nuttig kunnen zijn.

Bevestigt de minister dat hij de heer Cornu toelating heeft gegeven om zijn nieuwe functie bij de NMBS te cumuleren met bestuursmandaten bij Agfa Gevaert, KBC en Belgacom?

Bestaat er momenteel een commerciële samenwerking tussen de NMBS en Agfa Gevaert, KBC en Belgacom?

Welke maatregelen zal de minister nemen om elk risico van een belangenconflict te vermijden?

Antwoord ontvangen op 28 november 2013 :

Het Kernkabinet is overeengekomen dat de heer Cornu benoemd kon worden als gedelegeerd bestuurder, op voorwaarde dat hij een einde stelt aan zijn mandaat van voorzitter van de raad van bestuur van Electrawinds. De Ministerraad heeft ook aangedrongen op de noodzaak voor de geïnteresseerde om voltijds zijn functie van leider van de spoorwegonderneming uit te oefenen.

Met betrekking tot het risico op belangenvermenging, is de gedelegeerd bestuurder natuurlijk gehouden aan de naleving van de wettelijke bepalingen ter zake. Zo moet het lid van de raad van bestuur of van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard dat tegenovergesteld is aan een beslissing of een operatie die onder de bevoegdheid valt van het orgaan waar hij deel van uitmaakt, bepaalde transparantieverplichtingen respecteren.

Volgens de informatie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) bestaan er commerciële contracten die door de NMBS zijn afgesloten met KBC (bankrekening) en met Belgacom (internet). En zoals vele bedrijven hebben KBC, Belgacom en Agfa-Gevaert een derdebetalerscontract afgesloten met de NMBS, zijnde een contract waardoor de werknemer tussenkomt in de verplaatsingskosten per trein van zijn personeel.  

Vanzelfsprekend zal, na de infunctietreding van de nieuwe gedelegeerd bestuurder, het afsluiten van nieuwe “commerciële samenwerkingen” met deze ondernemingen niet noodzakelijk een belangenvermenging in de zin van de wet betekenen. Ik herhaal dat deze wet het bestaan veronderstelt van een persoonlijk vermogensrechtelijk voordeel voor de bestuurder.