Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10261

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 31 oktober 2013

aan de minister van Justitie

National Security Agency - Bedrijfsspionage - Afluisteren van bedrijfspersoneel - Staatsveiligheid - Maatregelen

industriŽle spionage
staatsveiligheid
Verenigde Staten
geheime dienst

Chronologie

31/10/2013 Verzending vraag
11/2/2014 Rappel
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10260

Vraag nr. 5-10261 d.d. 31 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar recente berichtgeving en de lekken van Snowden. Frankrijk heeft de ambassadeur van de Verenigde Staten (VS) recent ontboden om nadere toelichting te geven over economische spionage. Ook de Braziliaanse regering is uiterst misnoegd omdat diverse CEO's van Braziliaanse bedrijven waaronder Petrobras werden afgeluisterd.

Ik had hieromtrent dan ook volgende vragen:

1) Kunt u uitsluiten dat de Verenigde Staten voor economische doeleinden Belgische bedrijven en/of hun personeel bespioneerden?

2) Hebt u reeds overlegd met onze inlichtingendiensten, waaronder de Dienst voor de Veiligheid van de Staat, om u ervan te vergewissen dat Belgische bedrijven niet werden bespioneerd door de National Security Agency (NSA) of andere Amerikaanse veiligheidsdiensten en/of andere buitenlandse mogendheden en dit voor economische doeleinden? Zo ja, wat hebt u vernomen en in hoeverre vindt dergelijk overleg in ons land plaats op jaarbasis? Zo neen, waarom niet en bent u niet zinnens daar terstond naar te vragen?

3) Hoeveel gevallen van dergelijke bedrijfsspionage zijn u bekend, om welke sectoren gaat het en wat gaat u hieraan doen?

4) In hoeverre is en blijft bedrijfsspionage een prioriteit voor de staatsveiligheid? Kunt u gedetailleerd toelichten?

5) Bent u bereid een expliciet signaal aan de verschillende buitenlandse mogendheden, waaronder de VS, te geven dat bedrijfsspionage niet gedoogd wordt en wil u dit bilateraal aankaarten? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kunt u inhoud en timing toelichten?

7) Welke stappen hebt u ondernomen en zult u ondernemen om de bescherming van economische data en vertrouwelijke bedrijfsinformatie op bilateraal of Europees niveau verder te verankeren en hieromtrent concrete afspraken te maken, inclusief met onze partners buiten de Europese Unie, waaronder de Verenigde Staten?

8) Werden hieromtrent reeds afspraken gemaakt in het kader van de lopende samenwerking tussen de veiligheidsdiensten van de Verenigde Staten? Zo ja, wat werd er afgesproken? Zo neen, waarom niet en zijn er geen dringende afspraken nodig? Kunt u uitvoerig toelichten?