Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10241

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 25 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Gevangeniswezen - Integriteitsschendingen - Ontslagen - Handel - Klokkenluiderstatuut - Sancties

gevangenispersoneel
vrijheid van meningsuiting
klokkenluiden

Chronologie

25/10/2013 Verzending vraag
11/2/2014 Rappel
17/2/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10242

Vraag nr. 5-10241 d.d. 25 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland worden jaarlijks gemiddeld 35 medewerkers in gevangenissen ontslagen wegens integriteitsschendingen. Uit onderzoek blijkt dat het aantal jaar op jaar stijgt en dat er grote verschillen zijn tussen de gevangenissen onderling.

Ik had dan ook volgende vragen:

1) Hoe verhouden deze ontslagen zich tot ons land wat de detentiefaciliteiten betreft?

2) Kan de geachte minister gedetailleerd aangeven hoeveel medewerkers respectievelijk de laatste drie jaar werden ontslagen wegens integriteitsschendingen en/of andere zware feiten? Kan zij tevens oplijsten wat de voornaamste redenen van respectievelijk ontslag waren? Is hier een evolutie merkbaar?

3) Kan zij aangeven hoeveel cipiers en/of ander gevangenispersoneel respectievelijk de laatste drie jaar werd geschorst alsook hoeveel cipiers en/of ander gevangenispersoneel werd ontslagen wegens het opzetten van allerlei handel en om welke soort handel gaat het (gsm, drugs, en andere)?

4) Hoe is het gesteld met de bescherming van klokkenluiders binnen het gevangeniswezen? Worden mensen die misstanden melden of kritiek uiten voldoende beschermd? Kunt u uw antwoord toelichten?

5) Is er een klokkenluiderstatuut binnen het gevangeniswezen en zo neen, waarom niet?

6) Ziet u mogelijkheden maatregelen te nemen om melders van misstanden in het gevangeniswezen betere bescherming te bieden, zodat problemen kunnen worden opgelost en deze klokkenluiders zelf niets hoeven te vrezen, waardoor de integriteit binnen het gevangeniswezen zal toenemen? Zo ja, welke?

7) Volstaan de sancties of behoeven het statuut en de sancties geen modernisering? Kan u dit inhoudelijk en gedetailleerd toelichten aan de hand van de hierboven opgevraagde cijfers?

Antwoord ontvangen op 17 februari 2014 :

Deze vragen betreffen het personeel van het Gevangeniswezen, dat behoort tot de bevoegdheid van mijn collega van Justitie, aan wie u de vragen tevens gesteld heeft.