Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10177

van Cťcile Thibaut (Ecolo) d.d. 23 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

De ratificatie door BelgiŽ van het verdrag van Oviedo

rechten van de mens
ratificatie van een overeenkomst
Europese Conventie
genetische genese
biochemie
biotechnologie
bio-ethiek
ongeboren vrucht

Chronologie

23/10/2013 Verzending vraag
20/11/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3894

Vraag nr. 5-10177 d.d. 23 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

In het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de waardigheid van het menselijk wezen met betrekking tot de toepassing van de biologie en de geneeskunde, het zogenaamde verdrag van Oviedo, worden de fundamentele beginselen geformuleerd die van toepassing zijn op de dagelijkse geneeskunde evenals op de nieuwe technologieŽn op het gebied van de menselijke biologie en de geneeskunde.

Het verdrag is momenteel ondertekend door 35†lidstaten van de Raad van Europa en geratificeerd door 25 ervan, maar BelgiŽ heeft het niet ondertekend, laat staan geratificeerd.

Het verdrag vormt het fundament voor de wetgeving inzake de verhouding tussen de menselijke waardigheid, de biogeneeskunde en de doorbraken op dat gebied. Het is daarom nadelig dat BelgiŽ dat verdrag niet toepast.

Het verdrag van Oviedo zet inderdaad talloze interessante bakens uit, bijvoorbeeld inzake voorspellend genetische onderzoek, ingrepen in het menselijk genoom of betreffende het verbod om het geslacht van een kind te kiezen.

Het verdrag vierde dit jaar zijn zestiende verjaardag en het is dus tijd om ons erbij aan te sluiten en het verdrag te ratificeren, zoals Frankrijk deed in december 2011.

Mevrouw de minister, overweegt u om de ratificatie van het verdrag van Oviedo te behartigen?

Zo ja binnen welke termijn?

Zo neen, waarom ziet BelgiŽ als stichtend lid van Europa af van de ratificatie van het verdrag?

Antwoord ontvangen op 20 november 2013 :

België heeft actief deelgenomen aan de onderhandeling van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de waardigheid van het menselijk wezen met betrekking tot de toepassing van de biologie en de geneeskunde, en heeft er in grote mate aan bijgedragen.  

Ondanks het belang en de kwaliteiten van de tekst heeft België er echter voor gekozen om het verdrag niet te ondertekenen omdat er verschillende afwijkingen zijn tussen de verdragstekst en het Belgisch recht. Onze wetgeving staat op verschillende punten verder. 

In verband met artikel 12 van het Verdrag ten aanzien van artikel 68 van de wet van 6 juli 2007 over de medisch begeleide voortplanting (mbv) (specifieke wet ten aanzien van de wet van 19 december 2008): artikel 12 van het verdrag is dwingender dan artikel 68 van de wet op de mbv. Artikel 68 betreffende de overtallige embryo's en gameten staat uitzonderlijk de pre-implantatie genetische diagnostiek toe in het therapeutisch belang van een al geboren kind van de wensouder(s).

Verder verbiedt artikel 18 van het verdrag van Oviedo om menselijke embryo's voor wetenschappelijk onderzoek te ontwikkelen, terwijl de Belgische wet van 11 mei 2003 betreffende de embryo's in vitro dat in haar artikel 4 onder bepaalde voorwaarden toestaat.