Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10159

van Christine Defraigne (MR) d.d. 23 oktober 2013

aan de eerste minister

Eerste Wereldoorlog - Honderdste verjaardag - Herdenkingen - Slag bij Luik - Herdenking van de Belgische soldaten - Specifiek eerbetoon - Afwezigheid

Eerste Wereldoorlog
herdenkingsplechtigheid
oorlogsslachtoffer

Chronologie

23/10/2013Verzending vraag
20/11/2013Antwoord

Vraag nr. 5-10159 d.d. 23 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Onlangs hebt u het programma van de herdenkingsplechtigheden voor de honderdste verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog bekendgemaakt.

Tot mijn tevredenheid stel ik vast dat de verschillende staatshoofden van de bij de Eerste Wereldoorlog betrokken naties op 4 augustus 2014 bijeenkomen aan het Monument voor de Intergeallieerden om de honderdste verjaardag te herdenken, maar ik betreur het dat dat die herdenking wordt verdergezet in de streek van Bergen, op de begraafplaats van Saint-Symphorien.

Er is inderdaad geen enkel specifiek eerbetoon gepland ter nagedachtenis van de Belgische soldaten die gesneuveld zijn in de slag bij Luik!

Ik trek de inzet van Bergen en Henegouwen voor de Eerste Wereldoorlog niet in twijfel, maar ik zit met vragen bij die versnippering en bij de redenen voor het ontbreken van het voormelde eerbetoon in Luik.

1) Bevestigt u dat er geen enkel eerbetoon is gepland ter nagedachtenis van de Belgische soldaten die gesneuveld zijn in de slag bij Luik?

2) Hoe motiveert u dat?

3) Bevestigt u dat voor Bergen is gekozen omdat de Britten erop staan een eerbetoon te houden voor de eerste gesneuvelde Britse soldaat die is gevallen op 23 augustus 1914 in de slag bij Bergen (zowat negentien dagen nadat de eerste Belgische en Franse soldaten gesneuveld zijn)?

4) Ligt het herdenkingsprogramma definitief vast of kan het eerbetoon waar talloze Luikenaars naar vragen, er nog aan worden toegevoegd?

Antwoord ontvangen op 20 november 2013 :

1 en 2. De federale regering is van plan om bijzondere hulde te brengen aan alle Belgische militairen die gesneuveld zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog, dus ook tijdens de Slag om Luik. Dit luik behoort meer bepaald tot de bevoegdheid van het ministerie van Landsverdediging, dat sinds enkele maanden aan een specifiek programma werkt voor de komende vier jaar. Uiteraard zal het tragische lot van de Forten rond Luik en van de verdedigers ervan niet worden vergeten.

Ook heeft de federale regering Luik gekozen voor de eerste internationale herdenkingsplechtigheid. Het is immers in de Luikse regio dat de eerste veldslagen plaatsvonden en dat onze soldaten dapper de opmars van het Duitse leger hebben vertraagd, zodat de geallieerde troepen zich konden organiseren. We hebben overigens “de weerstand tegen de invasie” gekozen als officieel thema van dit evenement (zie de officiële website: http://www.be14-18.be/fr).

De twee ceremoniën met internationale dimensie in 2014, zowel in Luik als in Ieper-Nieuwpoort worden georganiseerd vanuit het oogpunt van een huldiging van alle slachtoffers, burgerlijk en militair, van welke nationaliteit ook. Honderd jaar na het begin van deze catastrofe, willen we vooreerst deze menselijke tragedie herinneren die de eerste wereldoorlog was.

Ik wens eveneens eraan toe te voegen dat, overeenkomstig de bevoegdheidsverdeling in ons federaal systeem, de door de federale regering georganiseerde activiteiten bovendien slechts één facet vormen van een ruimer programma. Andere beleidsniveaus, zoals het Waals Gewest en de Provincie Luik, zullen ook herdenkingen organiseren, in een geest van overleg en complementariteit. We weten nu reeds dat in augustus 2014 diverse andere belangrijke evenementen zullen plaatsvinden in de Luikse regio.

3. Ja, dat bevestig ik. Zoals u benadrukt, is de eerste Britse soldaat op 23 augustus 1914 gesneuveld in Bergen. Ook de laatste Britse soldaat is omgekomen in Bergen, op 11 november 1918. Op de militaire begraafplaats van Saint-Symphorien liggen aldus tal van Britse graven. Het is overigens een traditionele herdenkingsplaats voor onze buren. Maar er liggen ook ongeveer evenveel graven van Duitse soldaten die op dezelfde plaats gesneuveld zijn. Door op deze plek een herdenkingsplechtigheid te houden op de honderdste verjaardag van het begin van de oorlog, wil de Britse eerste minister de verzoening tussen zijn land en Duitsland benadrukken.

4 augustus 1914 was ook voor Groot-Brittannië een bijzondere dag. Het was op die dag, laat op de avond, dat het Britse parlement de deelname aan de oorlog tegen Duitsland heeft goedgekeurd, als reactie op de schending van de Belgische neutraliteit. Onze Britse vrienden hebben de stad Bergen en de Belgische regering verzocht hun medewerking te verlenen om dit evenement te organiseren. De Belgische overheid heeft dit uiteraard aanvaard. Een andere reactie zou schandelijk ondankbaar zijn.

4. Rekening houdend met mijn antwoord op de vragen 1 en 2 en het feit dat dit eerbetoon reeds is gepland, is de vraag zonder voorwerp.