Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-931

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 7 mei 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Computercriminaliteit - Schade - Rol van de overheid

computercriminaliteit
gegevensbescherming
computerpiraterij
computervirus
politie
officiële statistiek
gerechtelijke vervolging

Chronologie

7/5/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008 )
4/6/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-930
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-267

Vraag nr. 4-931 d.d. 7 mei 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Computercriminaliteit is al jaren een wereldwijd probleem. Ook het nationaal veiligheidsplan bevestigt terecht dat dit fenomeen een prioritaire aanpak verdient. Maar liefst 85% van het aantal mails dat wordt verstuurd, blijkt spam te zijn. Phishing komt steeds vaker voor. Hierbij probeert men persoonlijke gegevens illegaal te verkrijgen door het versturen van een email die linkt naar een website die er officieel uitziet maar eigenlijk vals is. Ook pharming is aan een opmars bezig, hierbij worden er op een website-adres kleine illegale veranderingen ingevoerd. Ook de virussen, en vooral de Trojaanse paarden zijn spectaculair in opmars. Twee jaar geleden telde men een kwart miljoen virussen en andere malware, vorig jaar zagen computerspecialisten dat aantal verdubbelen. In België zou een kwart van de computergebruikers al last gehad hebben met virussen. Het is een pure business geworden om via een netwerk van geïnfecteerde computers met malware, een botnet te vormen om zo massaal spam te versturen en zo verder in te breken in computers met als doel wachtwoorden en bankgegevens te ontfutselen. En het ergste moet nog komen: steeds meer worden transacties via de gsm gedaan. Ook dat apparaat, gaat naast mp3-spelers, Ipods, dvd-spelers en USB-sticks niet gespaard blijven van virusinfecties, vrezen specialisten.

Vandaar mijn vragen:

1. De Computer Crime Unit (CCU) van de federale politie telde in 2006 28 434 meldingen van internetcriminaliteit. Hoeveel waren dat er in 2007? Hebt u cijfergegevens gesplitst per categorie van misdaad (phishing, spam, inbraak, men in the middle, …)?

2. De geraamde schade werd in 2006 op 625 miljoen euro geraamd. Hoeveel was dat in 2007? Kan de geachte minister daar ook cijfers geven gesplitst per categorie van aanvallen?

3. Hoeveel processen verbaal werden er opgesteld in 2007 met betrekking tot computercriminaliteit? Hoeveel van deze zaken werden effectief vervolgd door het parket? Kan hij deze gegevens bezorgen uitgesplitst per gerechtelijk arrondissement? Meent hij dat er een groot dark number is van mensen die hun voorval niet aangeven?

4. In hoeveel van de gevallen vindt men ook daadwerkelijk het geld terug? Dit omdat cybercriminelen razendsnel hun illegaal verkregen geld doorsluizen naar andere landen, waar het gerecht er moeilijk aankan.

5. Hoe verliep de evolutie van het personeelsbestand bij de CCU de voorbije jaren? Werden er extra mensen aangeworven omdat de gevaren stegen?

6. Meent hij dat er een centraal orgaan moet komen voor de dreiging met betrekking tot de georganiseerde computercriminaliteit? Dit om ICT-netwerken in ons land te beschermen?

7. Meent hij dat sommige PC’s een extra bescherming nodig hebben van onze overheidsdiensten, dit omdat botnets ook uit zijn op inbraken? Zo ja, welke?

8. Werd er reeds een circulaire van de procureurs-generaal gemaakt met betrekking tot het fenomeen van computercriminaliteit?

9. Meent u dat er hiervoor een expertisecel dient opgericht te worden door het College van procureurs-generaal?

Antwoord ontvangen op 4 juni 2008 :

1. De Politie publiceert jaarlijks rapporten en criminaliteits-statistieken inzake diverse criminele fenomenen. Ook nu is de Politie volop bezig met de voorbereidingen voor de publicatie van de rapporten over de politionele activiteiten van het jaar 2007.

Zoals gewoonlijk, zullen cijfers inzake computercriminaliteit, informatie over de werking van de diverse diensten die met deze vorm van criminaliteit in aanraking komen en voorstellen om tegemoet te komen aan toekomstige dreigingen, publiek gemaakt worden.

De publicatie van de jaarrapporten van de Politie is voorzien in de loop van de maand juni 2008.

2. De geraamde schade van 625 miljoen euro is gebaseerd op statistische verwerking van informatie uit verschillende bronnen. Het is dus een raming die slechts in geringe mate gebaseerd is op informatie uit de algemene nationale politiedatabank. Een opsplitsing per categorie is bijgevolg onmogelijk.

3. Op basis van een bevraging in 2005 van de Belgische bedrijven door Belcliv (Belgische Club Informatica Veiligheid) bleek het melden van ICT-inciclenten met mogelijk criminele oorsprong aan politie en justitie slechts in 5 % van de gevallen te gebeuren. Er zijn geen andere indicatoren die thans toelaten om het echte dark number te bepalen. Inzake het dark number bij partikulieren is helemaal geen informatie beschikbaar.

De cijfers omtrent vervolging met uitsplitsing per arrondissement zijn afkomstig uit de databank die gevoed wordt met de registraties van de correctionele afdelingen van de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg en het Federaal Parket. De laatste gegevensextractie vond plaats op 10 januari 2008.

Tabel 1 geeft per gerechtelijk arrondissement een overzicht van het aantal zaken dat in de loop van 2007 geregistreerd werd op basis van een aanvankelijk proces-verbaal waarin door het parket minstens één van die vijf tenlasteleggingscodes geregistreerd werd. De zesde kolom geeft het aantal zaken weer die geregistreerd werden met contextcode « 3 — internet ». De contextcodes dienen om één of twee fenomenen in het kader waarvan bepaalde feiten zich hebben voorgedaan te registreren.

In de analyse wordt er steeds voorrang gegeven aan « contextveld1 » indien de code van dit veld aan « internet » gebonden is. Indien in dit veld een andere code werd geregistreerd of het veld an sich niet werd ingevuld, wordt « contextveld2 » in de analyse betrokken.

In de kolom « op basis van de contextcode 3 — internet » was de tenlastelegging voor het merendeel van de zaken code « 20 D — oplichting » en in mindere mate de tenlastelegging « 37 N — kinderpornografie ».

De tabel 2 geeft per parket de vooruitgangsstaat die deze zaken kenden op het moment van de laatste gegevensextractie, namelijk 10 januari 2008.

Het rijpercentage geeft voor elk parket de onderlinge verhouding tussen de verschillende vooruitgangsstaten weer.

Van de zaken binnengekomen in de loop van 2007 staat er nog 12 % in vooronderzoek, 51 % van de totale zaken heeft de vooruitgangsstaat « zonder gevolg ». Rubriek 9 (« dagvaarding en verder ») toont dat van de zaken binnengekomen in de loop van 2007 2 % van het totaal aantal zaken voor de rechtbank is gekomen (situatie op 10 januari 2008; uiteraard is het mogelijk dat in de toekomst nog meer zaken voor de rechtbank worden gebracht).

Tabel 3 geeft meer details over het motief van de zonder gevolgstellingen in de zaken betreffende computercriminaliteit, binnengekomen op de parketten tussen 1 januari 2007 en 31 december 2007, uitgesplitst per tenlastelegging. De kolompercentages tonen voor elke tenlastelegging de verhouding tussen de verschillende motieven van zonder gevolgstelling.

De wet legt aan de procureur des Konings de verplichting op om zijn beslissing te motiveren (artikel 28quater, al. 1, van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd door de wet van 12 maart 1998). De parketten beschikken over een verfijnde lijst van motieven tot zonder gevolgstelling die uniform is voor het hele land en geformaliseerd is als gevolg van de Franchimont-hervorming. De rubrieken zijn weergegeven in bijlage 1 van de omzendbrief COL 12/98 van het College van procureurs-generaal betreffende de toepassing van de wet van 12 maart 1998.

4. Hier zijn op dit ogenblik geen cijfers over ter beschikking.

5. In 2006 werd de CCU-personeelsbehoefte geanalyseerd en werd deze capaciteitstudie aan de regering voorgelegd. De studie toonde de noodzaak om de CCU effectieven (FCCU op centraal niveau en de RCCUs in de arrondissementen) over de periode 2007-2011 uit te breiden met 156 personeelsleden om eind 2011 te komen op een effectief van 293 personeelsleden waarvan 64 voor de FCCU en 229 voor de RCCUs.

De vorige regering stond voor 2007 een stijging van het CCU effectief toe van 44 personeelsleden. Zeventien plaatsen hiervan konden nog niet worden ingevuld. De vraag voor de volledige invulling van de CCU-personeelsbehoefte werd opnieuw aan de regering voorgelegd.

De effectieven van de CCU's worden gebruikt om zowel informaticacriminaliteit te bestrijden als om computersystemen te onderzoeken die door de criminelen of hun slachtoffers worden gebruikt bij meer traditionele vormen van criminaliteit (fraude, drugshandel, terrorisme, ...).

6. Uit de analyse die werd uitgevoerd door het Belgian Network Information Security, een overlegplatform dat is samengesteld uit alle federale overheidsdiensten die in deze materie enigszins een bevoegdheid hebben, kwam de noodzaak tot de oprichting van een CERT (Computer Emergency Response Team) als één van de belangrijke behoeftes naar voor.

Het BeNIS stelt voor om deze dienst op te richten binnen het BIPT. De regering heeft van dit voorstel kennis genomen en gevraagd om de budgettaire impact van dit voorstel concreter uit te werken om daarna een beslissing te kunnen nemen.

7. Uit de diverse dossiers van informaticacriminaliteit blijkt dat een belangrijk deel van deze criminaliteit te wijten is aan de onwetendheid of de onzorgvuldigheid van de eindgebruikers. De PC's van veel particulieren (maar soms ook in bedrijven) zijn geïnfecteerd met trojaanse paarden. Dit zijn een kwaadaardige programma's die aan de hacker toelaten om controle te nemen over deze PC. Op die manier worden niet enkel gegevens op de PC gestolen maar wordt de betreffende PC ook aangewend om andere computersystemen aan te vallen.

Het is dus zeker van belang om de beveiliging van de eindgebruikers op een hoger niveau te brengen.

Het bepalen van maatregelen om deze veiligheid te verhogen, ligt voornamelijk in de bevoegdheid van het BIPT. Terzake zullen binnen de BeNIS-werkgroep « Bescherming van de kritieke ICT-infrastruktuur » ook verdere voorstellen worden uitgewerkt.

8. Er werd al een circulaire gemaakt, met name omzendbrief nr. COL 1/2002 van 14 februari 2002 van het College van procureurs-generaal met betrekking tot de wet inzake informaticacriminaliteit.

9. Op voorstel van de procureur-generaal te Antwerpen, portefeuillehouder in deze materie, heeft het College van procureurs-generaal op 21 februari 2008 haar akkoord verleend met de aanstelling van referentiemagistraten inzake informaticacriminaliteit.

Tevens bestaat er momenteel binnen de schoot van het openbaar ministerie al een werkgroep met betrekking tot internetrecherche.

BIJLAGE

Algemene opmerkingen

a) Van de 28 parketten die ons land telt (met inbegrip van het federaal parket) zijn er 27 die correctionele zaken invoeren in het geïnformatiseerd systeem REA/TPI. Er werd geen rekening gehouden met het parket van Eupen aangezien men daar geen dossiergegevens in REA/TPI registreert.

b) De gegevens die hier behandeld worden, betreffen enkel correctionele inbreuken die gepleegd werden door meerderjarige personen. Misdrijven toegeschreven aan minderjarigen worden behandeld door de afdeling « jeugd » van de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg. Deze afdelingen werden pas onlangs geïnformatiseerd; bovendien gebruiken zij niet hetzelfde geïnformatiseerd systeem als de correctionele afdelingen. Daardoor beschikken de statistisch analisten bij de parketten-generaal en bij het College van procureurs-generaal niet over de gegevens met betrekking tot misdrijven gepleegd door minderjarigen.

c) Aan de zaken die op het parket toekomen, wordt door het openbaar ministerie een voornaamste tenlastelegging en eventueel één of meerdere bijkomende tenlasteleggingscodes (preventiecodes) toegekend. Er moet in elk geval aan de zaak een voornaamste tenlastelegging toegekend worden op het ogenblik dat deze in het geïnformatiseerd systeem van de parketten wordt ingevoerd. De registratie van bijkomende tenlasteleggingen gebeurt niet overal; sommige parketten registreren deze niet.

d) In de meeste parketten worden de door de politiediensten opgestelde vereenvoudigde processen-verbaal niet in het REA/TPI-systeem geregistreerd. Er werd hier dan ook geen rekening gehouden met die op listing bijgehouden vereenvoudigde PV's. Indien het proces-verbaal in tweede instantie alsnog opgevraagd werd door het parket, wordt wel rekening gehouden met deze zaken. De tenlasteleggingscodes die deel uitmaken van de door de verzoeker gestelde vragen vallen echter buiten het bestek van de zonet geschetste listing-procedure en hebben dus geen impact op de verstrekte gegevens.

e) In de tabellen is de teleenheid gelijk aan de zaak (= het notitienummer). ledere zaak wordt slechts één maal geteld. Desondanks kan iedere zaak één of meerdere personen of één of meer delicten verenigen.

De zaken geregistreerd met de volgende tenlasteleggingscodes werden geselecteerd :

20I = "Computermisdrijven »

20J = "Informaticabedrog »

20K = "Ongeoorloofde toegang tot informaticasystemen »

20L = "Data- of informaticasabotage »

21C = "Valsheid in informatica »

contextveld 1 of contextveld 2 = "3 — internet »

Tabel 1 : Aantal zaken binnengekomen in de loop van 2007 per tenlastelegging en per gerechtelijke arrondissement (aantal en kolompercentage)

Computermisdrijven — Délits d'informatiqueData- of informaticasabotage — Sabotage de données et sabotage informatiqueInformaticabedrog — Fraude informatiqueOngeoorloofde toegang tot informatica-systemen — Accès illicite à un système informatiqueValsheid in informatica — Faux en informatiqueOp basis van de contextcode 3 — Sur la base du code contexte 3Totaal — Total
n %n %n %n %n %n %n %
ANTWERPEN — ANVERSAntwerpen — Anvers4810,2812,505497,611711,97308,724811,246938,02
Hasselt377,921752,42117,7592,6230,702352,72
Mechelen — Malines30,641161,6132,1172,0330,701321,53
Tongeren — Tongres30,64961,33139,1510,29163,751291,49
Turnhout337,0712,501051,4510,7041,1620,471461,69
BRUSSEL — BRUXELLESBrussel — Bruxelles8317,77717,501 19216,5164,239026,1661,411 38416,02
Leuven — Louvain286,0012,501071,4842,82102,915613,112062,38
Nijvel — Nivelles296,21410,002413,3453,52226,403013,48
FEDERAAL PARKET — PARQUET FÉDÉRALFederaal Parket — Parquet fédéral20,43270,37117,7510,23410,47
GENT — GANDBrugge — Bruges173,6425,004315,9774,9382,3381,874735,48
Dendermonde — Termonde71,501612,23107,0461,7481,871922,22
Gent — Gand163,43410,001011,402014,0882,331491,72
Ieper — Ypres40,8612,50320,4410,7020,5830,70430,50
Kortrijk — Courtrai286,0012,501522,1153,5241,16122,812022,34
Oudenaarde — Audenarde61,2812,50170,24240,28
Veurne — Furnes71,50751,0474,9320,5851,17961,11
LUIK — LIÈGEAarlen — Arlon20,4312,50140,1910,7061,74368,43600,69
Dinant30,6412,501972,7321,4151,452082,41
Hoei — Huy30,6412,50801,1110,7082,33931,08
Luik — Liège122,5737,505737,9410,70298,4310223,897208,34
Marche-en-Famenne10,2112,50410,5710,7030,8761,41530,61
Namen — Namur71,5037,503214,4521,4151,453383,91
Neuchâteau30,64160,2220,58266,09470,54
Verviers1131,5732,1120,587818,271962,27
BERGEN — MONSCharleroi245,1437,501 66123,0121,413510,171,171 73020,03
Bergen — Mons173,6425,005077,0232,11113,200,705436,29
Doornik — Tournai449,4225,001181,63c3,523510,172042,36
BELGIE — BELGIQUE467100,0040100,007 218100,00142100,00344100,00427100,008 638100,00

Bron : Gegevensbank van het College van procureurs-generaal — statistisch analisten.

Tabel 2 : Vooruitgangsstaat op 10 januari 2008 van zaken binnengekomen In de loop van 2007 per gerechtelijke arrondissement (aantal en rijpercentage)

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
Vooronderzoek — InformationZonder gevolg — Sans suiteTer beschikking — Pour dispositionVoeging — JonctionMinnelijke schikking — TransactionBemiddeling in SZ — Médiation pénaleOnderzoek — InstructionRaadkamer — Chambre du conseilDagvaarding en verder — Citation et suiteTotaal — Total
n %n %n %n %n %n %n %n %n %n %
ANTWERPEN — ANVERSAntwerpen — Anvers11516,5939757,29426,0611616,7410,1450,7250,72121,73693100,00
Hasselt218,9414561,704619,57208,5120,8510,43235100,00
Mechelen — Malines2317,425944,702921,971612,1221,5210,7621,52132100,00
Tongeren — Tongres1511,636248,062217,052922,4810,78129100,00
Turnhout2617,816745,891610,963523,9710,6810,68146100,00
BRUSSEL — BRUXELLESBrussel — Bruxelles28520,5974153,54705,0625618,5060,43161,1620,1480,581 384100,00
Leuven — Louvain5225,249345,153014,562411,6520,9720,9731,46206100,00
Nijvel — Nivelles4113,6212842,526320,936320,9310,3331,0020,66301100,00
FEDERAAL PARKET — PARQUET FÉDÉRALFederaal Parket — Parquet fédéral819,5112,4424,883073,1741100,00
GENT — GANDBrugge — Bruges5712,0510421,994810,1525553,9110,2181,69473100,00
Dendermonde — Termonde5026,046835,422412,504020,8310,5231,5621,0442,08192100,00
Gent — Gand4228,196946,312013,42117,3842,6832,01149100,00
Ieper — Ypres818,602251,161227,9112,3343100,00
Kortrijk — Courtrai5426,739848,512612,87146,9310,5020,9910,5062,97202100,00
Oudenaarde — Audenarde937,501145,8314,1728,3314,1724100,00
Veurne — Furnes2121,882930,211414,582829,1744,1796100,00
LUIK — LIÈGEAarlen — Arlon2745,001931,67610,0046,6735,0011,6760100,00
Dinant2311,065325,483215,389646,1520,9610,4810,48208100,00
Hoei — Huy1617,202931,181212,903638,7193100,00
Luik — Liège18826,1124734,31446,1123132,0870,9710,1420,28720100,00
Marche-en-Famenne1222,642547,171426,4211,8911,8953100,00
Namen — Namur3610,657722,783811,2418354,1410,3030,89338100,00
Neuchâteau1225,531736,171429,7948,5147100,00
Verviers3015,3110051,022412,243718,8842,0410,51196100,00
BERGEN — MONSCharleroi47927,6983648,321538,8425414,6810,0620,1220,1230,171 730100,00
Bergen — Mons12723,3912623,20509,2123743,6530,55543100,00
Doornik — Tournai6230,3910250,002411,76146,8620,98204100,00
BELGIE — BELGIQUE21,293 72543,1287610,142 03623,5750,06150,17620,72150,17650,758 638100,00

Bron : Gegevensbank van het College van procureurs-generaal — statistisch analisten

Hieronder lichten we kort elk van die vooruitgangsstaten toe :

(1) Vooronderzoek

Deze categorie bevat alle zaken die zich op 10 januari 2008 in vooronderzoek bevinden.

(2) Zonder gevolg

Deze categorie bevat alle zaken die zich op 10 januari 2008 in de vooruitgangsstaat « zonder gevolg » bevinden.

De zonder gevolgstelling is een voorlopige beslissing om af te zien van vervolging waardoor een einde wordt gesteld aan het opsporingsonderzoek.

Zolang de openbare vordering niet is vervallen, kan de zaak opnieuw geopend worden.

(3) Ter beschikking

Deze categorie bevat alle zaken die zich op 10 januari 2008 in de vooruitgangsstaat « ter beschikking » bevinden.

Zolang de zaken niet worden teruggestuurd naar het parket dat de zaken ter beschikking overmaakte, blijven de zaken in deze vooruitgangsstaat bij het parket van oorsprong, waar zij worden beschouwd als afgesloten.

(4) Voeging

Deze categorie bevat alle zaken die op 10 januari 2008 gevoegd waren aan een andere zaak. Het betreft zaken die beschouwd worden als afgesloten aangezien zij deze finale vooruitgangsstaat blijven behouden en omdat de volgende beslissingen genomen worden in de schoot van de moederzaak.

(5) Minnelijke schikking

De categorie minnelijke schikking bevat zowel de zaken waarin een minnelijke schikking is voorgesteld als de zaken die werden afgesloten door het betalen van een minnelijke schikking én de zaken waarin een minnelijke schikking werd geweigerd.

Door de betaling van de minnelijke schikking vervalt de publieke vordering. Hoewel men de zaak dan als gesloten beschouwt, blijft de vooruitgangsstaat minnelijke schikking behouden. Als aan de minnelijke schikking niet wordt voldaan, blijft de zaak in deze vooruitgangsstaat zolang er geen andere beslissing wordt toegekend.

(6) Bemiddeling in SZ

De rubriek bemiddeling in strafzaken bevat de zaken waarin het openbaar ministerie beslist om een procedure van bemiddeling in stafzaken voor te stellen.

Wanneer aan de bemiddeling in strafzaken voldaan wordt, vervalt de publieke vordering. Hoewel men de zaak dan als gesloten beschouwt, blijft de vooruitgangsstaat bemiddeling in strafzaken behouden. Als de procedure echter niet verloopt zoals in de voorwaarden werd bepaald, blijft de zaak in deze vooruitgangsstaat zolang er geen andere beslissing wordt toegekend.

In deze categorie worden zowel de zaken geteld waarin een bemiddeling in strafzaken is voorgesteld als de zaken waarin de dader niet tegemoet kwam aan de vereiste wettelijke voorwaarden, evenals de zaken die werden afgesloten door het met succes beëindigen van de procedure. Er is geen enkel onderscheid gemaakt tussen deze types zaken.

(7) Onderzoek

De rubriek gerechtelijk onderzoek bevat alle zaken waarin een datum voor instelling van het onderzoek is vermeld. De zaken blijven in deze vooruitgangsstaat tot wanneer een datum van vaststelling voor de raadkamer met het oog op de regeling van de procedure in het REA-systeem is ingevoerd.

(8) Raadkamer

De rubriek raadkamer groepeert de zaken waaraan een datum van vaststelling voor de raadkamer is toegekend met het oog op de regeling van de procedure.

Als de beschikking van de raadkamer de verzending naar de correctionele rechtbank bevat, blijven de zaken in deze staat tot op de datum van de eerste vaststelling voor de correctionele rechtbank.

(9) Dagvaarding en verder

De rubriek dagvaarding en verder geeft de zaken weer waarin een beslissing tot dagvaarding of een beslissing volgend op de dagvaarding genomen is. Het gaat om zaken waarin er een dagvaarding is, een vaststelling voor de correctionele rechtbank, een vonnis, een verzet, een hoger beroep, enz.

Tabel 3 : Reden tot seponering van de op 10 januari 2008 zonder gevolg staande zaken per tenlastelegging (aantal en kolompercentage)

Bron : gegevensbank van het College van procureurs-generaal — statistisch analisten.

Computermisdrijven — Délits d'informatiqueData- of informaticasabotage — Sabotage de données et sabotage informatiqueInformaticabedrog — Fraude informatiqueOngeoorloofde toegang tot informatica-systemen — Accès illicite à un système informatiqueValsheid in informatica — Faux en informatiqueOp basis van de contextcode 3 — Sur la base du code contexte 3Totaal — Total
n %n %n %n %n %n %n %
(a) Opportuniteit — Opportunité(1) Beperkte maatschappelijke weerslag — Répercussion sociale limitée41,85160,5111,5921,35230,62
(2) Toestand geregulariseerd — Situation régularisée52,3114,55270,8723,1721,2042,70411,10
(3) Misdrijf van relationele aard — Infraction à caractère relationnel10,46130,4223,17160,43
(4) Nadeel gering — Préjudice peu important41,85290,9357,9421,2053,38451,21
(5) Redelijke termijn overschreden — Dépassement du délai raisonnable pour l'exercice des poursuites10,4650,1660,16
(6) Afwezigheid van voorgaanden — Absence d'antécédents31,39190,6123,17240,64
(7) Toevallige feiten met oorzaak — Faits occasionnels découlant de circonstances spécifiques31,3950,1611,5910,60100,27
(8) Wanverhouding strafvord.-maatsch. verstoring — Conséquences disproportionnées des poursuites pénales — trouble social52,3114,55290,9311,5921,2010,68391,05
(9) Houding van het slachtoffer — Comportement de la victime31,3914,55200,6410,6021,35270,72
(10) Vergoeding van het slachtoffer — Indemnisation de la victime10,4614,55240,7731,8121,35310,83
(11) Te weinig recherche-capaciteit — Capacité d'enquête insuffisante2511,57418,181454,6623,17148,431812,162085,58
(12) Andere prioriteiten — Autres priorités156,9414,55782,523,17148,431610,811263,38
Totaal rubriek — Total rubrique7032,41940,9141013,181828,573923,495033,7859616,00
b) Technisch — Technique(1) Geen misdrijf — Pas d'infraction104,63313,64922,9646,351810,841912,841463,92
(2) Onvoldoende bewijzen — Charges insuffisantes219,72313,641876,01914,29116,631510,142466,60
(3) Overlijden van de dader — Décès de l'auteur20,9320,0640,11
(4) Klachtafstand (bij klachtmisdrijf) — Désistement de plainte (en cas de délit sur plainte)20,0610,6830,08
(5) Onbevoegdheid — Incompétence136,021835,8869,5295,4285,412195,88
(6) Kracht van gewijsde — Autorité de la chose jugée60,1910,6870,19
(7) Strafuitsluitende verschoningsgrond — Cause d'excuse absolutoire120,39120,32
(8) Gebrek aan klacht — Absence de plainte10,0310,03
(9) Dader(s) onbekend — Auteur(s) inconnu(s)9343,06731,822 14268,872641,278953,615235,142 40964,67
Totaal rubriek — Total rubrique13964,351359,092 62784,474571,4312776,519664,863 04781,80
c) Ander — Autres(1) Pretoriaanse probatie — Probation prétorienne30,1030,08
(2) Seining van de dader — Signalement de l'auteur73,24702,2521,35792,12
Totaal rubriek — Total rubrique73,24732,3521,35822,20
Totaal — Total216100,0022100,003 110100,0063100,00166100,00148100,003 725100,00