Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7456

van Cťcile Thibaut (Ecolo) d.d. 8 april 2010

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Maaltijden - Berekening - Kosten per maaltijd per dag - Discriminatie tussen gevangenissen

strafgevangenis
gedetineerde
voedselbehoefte
bestedingen aan voeding

Chronologie

8/4/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010)
26/4/2010Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1655

Vraag nr. 4-7456 d.d. 8 april 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

In het rapport 2007 wijst de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen er ingevolge opmerkingen van de Commissies van Toezicht op dat de begroting voor maaltijden (3,5 euro per dag) ontoereikend is. Die opmerking werd al gemaakt in het rapport 2005.

Met dat bodembudget kan men moeilijk gevarieerde en evenwichtige maaltijden met voldoende fruit en groenten bereiden.

Het toegekende bedrag is vanuit drie oogpunten discriminerend:

- het wordt berekend op de capaciteit van een instelling en niet op de reŽle bezetting ervan;

- gevangenissen verschillen in grootte. Grote gevangenissen kunnen voor grote bestellingen gunstiger prijzen bedingen;

- om in bepaalde kwalitatieve en kwantitatieve tekorten te voorzien kunnen gedetineerden aankopen doen in de kantine. Ten aanzien van gedetineerden met beperkte of zeer beperkte middelen kan dat zeer discriminerend zijn.

In het licht van die vaststellingen wens ik volgende vragen te stellen:

- Hoe wordt dat bedrag verdeeld over de drie maaltijden per dag?

- Waarom houdt u geen rekening met de reŽle gevangenisbevolking om te bepalen welk budget u toekent?

- Kleine of middelgrote gevangenissen hebben specifieke bevoorradingskosten. Hoe houdt u met die verschillen rekening?

- Bent u voornemens het budget te verhogen?

Antwoord ontvangen op 26 april 2010 :

- De gevangenissen zijn niet onderworpen aan een vaste regel wat de uitsplitsing van het bedrag bestemd voor de drie maaltijden voor de gedetineerden betreft. Iedere inrichting beslist daar zelf over.

- Het dagelijkse bedrag voor de voeding en de verzorging is gelijk voor iedere gedetineerde.

Iedere gevangenis beschikt over een begrotingsenveloppe berekend op grond van dat forfaitaire bedrag en het daadwerkelijke aantal in de inrichting opgenomen gedetineerden. Dat betekent dat het aan iedere gevangenis toegekende krediet rekening houdt met de effectieve populatie van de inrichting.

- Het is aan iedere gevangenis om contracten te sluiten (overheidsopdrachten) voor de meeste voedingswaren.

Voor andere producten wordt een algemene overheidsopdracht voor alle gevangenissen gesloten, zodat een uniforme prijs en een regelmatige levering zijn gewaarborgd.

- Thans wordt een onderzoek gevoerd naar de noodzaak de bedragen voor de voeding van de gedetineerden eventueel op te trekken.