Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7249

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 17 maart 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Luchthaven van Zaventem - Diefstallen - Eventuele daling - Bestaan van preventieve acties

luchthaven
diefstal
politie
officiŽle statistiek
misdaadbestrijding

Chronologie

17/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 )
1/4/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-7249 d.d. 17 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2008 registreerde de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) van de federale politie 672†diefstallen op de nationale luchthaven in Zaventem. In 2007 waren dat er nog 747. Het gaat dan telkens om gewone diefstallen, diefstallen met verzwarende omstandigheden, gauwdiefstallen en winkel-loondiefstallen. Dat vernam ik van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, de heer Guido De Padt, als antwoord op mijn schriftelijke vraag 4-2828.

Het aantal gauwdiefstallen maakt hier slechts een zeer beperkt deel van uit. Voor 2008 waren dat er 25 terwijl het er in 2007 nog 33 waren.

Om inzicht te krijgen of er daadwerkelijk sprake is van een daling van het aantal (gauw)diefstallen op onze nationale luchthaven, wens ik volgende vragen te:

1. Hoeveel gevallen van diefstal/gauwdiefstal heeft de luchtvaartpolitie in 2009 vastgesteld? Is dat cijfer vergelijkbaar met 2008 en 2007? Is ook hier in de cijfers sprake van een daling? Indien dat zo is, is dat te wijten aan bepaalde (preventieve) acties die ter zake zijn ondernomen? Zo ja, worden deze voortgezet?

2. Welke conclusies trekt de geachte minister uit de cijfers? Meent ze dat bijkomende inspanningen nodig zijn om die vorm van criminaliteit op de luchthaven aan te pakken?

Antwoord ontvangen op 1 april 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag.

Het totaal aantal in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) geregistreerde “diefstallen” (gewone diefstal, diefstal met verzwarende omstandigheden, gauwdiefstallen, loondiefstallen, maar exclusief diefstallen van en in voertuigen) gepleegd op het grondgebied van de nationale luchthaven van Zaventem bedraagt :

- 2007: 747

- 2008: 672

- 2009: 394

Het aantal “gauwdiefstallen” sensu stricto maakt slechts een zeer beperkt deel van dit totaal:

- 2007: 33

- 2008: 25

- 2009: 25

De sterke vermindering van het aantal diefstallen is deels te wijten aan de daling van het aantal passagiers van 18,2 miljoen in 2008 naar 17 miljoen in 2009 (daling van 8,2%).

- De geïntegreerde en integrale aanpak, door de federale luchthavenpolitie, van de diefstallen op de luchthaven heeft ongetwijfeld een gunstige invloed gehad op dit fenomeen. Verschillende initiatieven werden in dit domein uitgewerkt:

- In samenwerking met de luchthavenexploitant Brussels Airport worden op regelmatige basis oproepen aan het publiek voorzien in vier talen om passagiers op het gevaar van diefstal of gauwdiefstal te wijzen.

- Via verschillende kanalen worden de passagiers in de luchthaven eraan herinnerd hun bagage steeds bij zich te houden.

- De affiches tegen gauwdiefstallen van de Algemene Directie Preventie en Veiligheidsbeleid (Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken) worden op verschillende plaatsen in het luchthavengebouw uitgehangen.

- Zowel op de website van Brussels Airport als op die van de Federale Politie worden tips gegeven aan reizigers ter voorkoming van gauwdiefstallen.

- De Federale Politie van de luchthaven houdt dagelijks zowel preventieve patrouilles als reactieve acties, specifiek georiënteerd naar gauwdieven.

Deze acties en initiatieven zullen verder gehandhaafd blijven.

Bijkomende initiatieven lijken mij niet noodzakelijk.