Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7204

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 12 maart 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën - Aankoopcomités - Werklastmeting - Personeelsplan

ministerie
aankoopcomité
tekort aan arbeidskrachten
administratieve hervorming

Chronologie

12/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 )
22/4/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-7204 d.d. 12 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op mijn schriftelijke vraag nr. 4-3691 antwoordde de geachte minister dat hij weet had van het personeelstekort bij het Aankoopcomité van de provincie Antwerpen.

"Mogelijk zal een, op het kabinet van Vlaams minister Van Mechelen, gedetacheerde ambtenaar na het zomerverlof zijn functie van commissaris bij het comité Antwerpen opnieuw opnemen, wat al voor enig soelaas zal zorgen", antwoordde hij in juli 2009.

Het tekort aan personeel zou nu opnieuw de kop opsteken vermits een persoon naar Limburg werd overgeplaatst.

Graag kreeg ik dan ook van de minister een antwoord op de volgende vragen:

1. Wat zijn de resultaten van de voor het najaar van 2009 beloofde werklastmeting in het kader van de uitvoering van COPERFIN?

2. Wat zijn de resultaten voor de provincie Antwerpen? Is er een personeelstekort, nu er ook een ambtenaar naar Limburg is verhuisd?

3. Heeft de werklastmeting reeds geleid tot een personeelsplan voor 2010? Zijn de aangekondigde gerichte wervingen reeds gebeurd, of staan die nog op stapel? Zo ja, welke termijn voorziet de minister?

4. Wat is de stand van zaken bij de informatisering van de aankoopcomités en hun integratie in de systemen van geïntegreerde verwerking van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën, en meer bepaald in het project STIPAD2?

Antwoord ontvangen op 22 april 2010 :

1 & 2. Met betrekking tot de problematiek van de werking en de achterstand bij de aankoopcomités werd op 26 november 2009 een studieopdracht “Studie Aankoopcomités 2009/C15” uitgeschreven ten einde aanbevelingen voor te stellen naar procesoptimalisatie, naar verhoging van efficiëntie en effectiviteit, zodat de comités resultaat- en klantgericht kunnen functioneren, hierbij rekening houdend met de problematiek van de ongunstige leeftijdspiramide en de problematiek van de wijzigende flux aan opdrachten.

De kick-off meeting van de bedoelde studieopdracht, welke wordt uitgevoerd door het studiebureau McKinsey, heeft plaats gevonden op 3 maart 2010. De resultaten van deze studie worden verwacht tegen eind april.

In deze studie zal ook het aspect werklastmeting worden opgenomen. Hierbij zal onder andere gebruik gemaakt worden van de in het najaar 2009, in het kader van de uitvoering van COPERFIN, opgestarte herevaluatie van de benodigde personeelsenveloppe. Deze herevaluatie-oefening bevindt zich thans in een eindstadium, zodat deze zal kunnen opgenomen worden in de lopende studieopdracht.

Ik wacht het resultaat van de studieopdracht af om conclusies te trekken met betrekking tot de toekomstige werking van de aankoopcomités (cf. mijn antwoord op de mondelinge parlementaire vragen nr. 20178 van Mevrouw Rita De Bont en nr. 20397 van de Heer Jenne De Potter).

3. Op basis van onder andere vaststellingen met betrekking tot tot de zeer ongunstige leeftijdspiramide bij de aankoopcomités en de al van bij het begin van de herevaluatieoefening gedane vaststelling dat de stock aan te behandelen dossiers groot blijft, werd eind 2009, in het ontwerp van het personeelsplan 2010, de gerichte werving van 11 niveau A's met een juridisch profiel en ervaring in de vastgoedsector, specifiek voor de aankoopcomités, opgenomen (cf. mijn antwoord op de mondelinge parlementaire vraag nr.19.791 van de Heer Guy Coëme).

Het personeelsplan 2010 is echter nog niet goedgekeurd.

4. Een lastenkohier met het oog op de opname van de automatisering van de aankoopcomités in de geïntegreerde verwerking van de patrimonium-documentatie is thans in voorbereiding. Voor zover de nodige kredieten hiervoor beschikbaar zullen zijn, gelet op de andere prioriteiten inzake informatisering binnen de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën, zal deze opdracht nog dit jaar worden aanbesteed.