Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7124

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 9 maart 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Offerfeest - Vademecum in het Turks en het Arabisch - Taalwetgeving - Kosten

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
slachten van dieren
dierenbescherming
gebruiken en tradities
godsdienst
islam
taalgebruik

Chronologie

9/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010)
13/4/2010Antwoord

Vraag nr. 4-7124 d.d. 9 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op mijn schriftelijke vraag nr. 4-6381 omtrent het Offerfeest antwoordt de geachte minister mij onder andere dat het vademecum dat naar aanleiding daarvan elk jaar wordt opgesteld, ook in het Turks en Arabisch wordt gedrukt.

In het licht van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken had ik graag het volgende vernomen:

Hoe wordt het vademecum in de verschillende talen verspreid? Rechtstreeks via het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), via de gemeenten of andere plaatselijke diensten, via beide, of op nog andere wijzen?

Hoe rijmt men het gebruik van het Turks en het Arabisch met bovenvermelde wet?

Welke maatregelen neemt de geachte minister om een einde te maken aan die overtreding van de taalwetgeving?

Kan mij eveneens worden meegedeeld wat de kostprijs is van die brochures in elk van voornoemde talen en wat de oplage ervan was tijdens het laatste Offerfeest?

Kan ik verder een exemplaar bekomen van het memento dat ten behoeve van de politiediensten en parketten wordt opgesteld in het kader van het Offerfeest?

Wat is de kostprijs van alle handelingen die het FAVV verricht in het kader van het Offerfeest?

Antwoord ontvangen op 13 april 2010 :

1. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) gebruikt voor het offerfeest twee communicatiemiddelen om de moslimgemeenschap aan haar wettelijk vastgelegde verplichtingen te herinneren.

Die verplichtingen zijn van drieërlei aard : dierenwelzijn, sanitair toezicht en veiligheid van de voedselketen.

 1. dierenwelzijn :

  a. verbod om thuis ritueel te slachten en verplichting om rituele slacht uit te voeren in een erkend slachthuis of op een daartoe erkende slachtvloer.

  b. voorwaarden in verband met het vervoer van dieren

 2. sanitair toezicht : controle op de identificatie en de gezondheidstoestand van de dieren

 3. veiligheid van de voedselketen : beheer van risicoafval

Communicatiemiddelen :

 1. Vademecum “Offerfeest”
  Dat bestaat alleen in het Frans en het Nederlands en werd dus niet vertaald in het Turks of het Arabisch. Het vademecum is beschikbaar op de website van het FAVV. Ongeveer 3 maand voor het offerfeest krijgen alle Belgische gemeenten een brief met informatie over de belangrijkste wijzigingen ten aanzien van de vorige editie en die hen eraan herinnert dat het vademecum beschikbaar is op de website van het FAVV, www.favv.be.
  De jongste editie van de korte samenvatting voor de politiediensten wordt elk jaar per e-mail verstuurd naar de diensten van de Minister van Binnenlandse Zaken. Deze bevindt zich eveneens op de website van het FAVV.

 2. Toezending van brochures (in het Nederlands, het Frans, het Turks, het Arabisch) aan de verschillende geregistreerde moskeeën via de Belgische moslimexecutieve en aan de provinciale controle-eenheden van het FAVV met het verzoek ze ter plaatse te verspreiden. Die brochures met belangrijke praktische tips (waar mag ritueel worden geslacht ? wanneer zijn slachtaangiften geldig ? verbod om gespecifieerd risicomateriaal mee te nemen, …) kunnen ook worden gedownload op de website www.favv.be.

2. Binnen het kader van een sensibiliseringscampagne waarmee men een zo groot mogelijk segment wilde bereiken van de allochtone bevolking die bij het offerfeest betrokken is, werd besloten om de brochure in twee vreemde talen, namelijk het Turks en het Arabisch, te drukken en te verspreiden, naast het Nederlands en het Frans.

Omdat de bewuste brochure door het hoofdbestuur van het Agentschap ook in de landstalen werd verspreid, werden de taalwetten nageleefd.

3.

1. Folders :

2. De erkenning van slachtvloeren is een dienst waarvoor retributies verschuldigd zijn aan het Agentschap.

3. De punctuele controles die het FAVV naar aanleiding van deze gebeurtenis verricht zijn opgenomen in het jaarlijkse controleplan.