Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7071

van Christine Defraigne (MR) d.d. 5 maart 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Winterkoopjes - Omzet - Begindatum koopjes - Concurrentie tussen steden aan de landsgrenzen - Europese harmonisering

verkoop met prijsreductie

Chronologie

5/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010)
1/4/2010Antwoord

Vraag nr. 4-7071 d.d. 5 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

De koopjesperiode is, zoals elk jaar, een bijzonder intensieve periode geweest in het Belgische economische leven.

Volgens de eerste ramingen zou de start van de koopjes dit jaar vrij positief zijn geweest, onder meer omdat de begindatum op een zaterdag viel en veel winkels ook op zondag 3 januari 2010 open waren.

Die vooruitzichten zijn bevestigd door de winkeliers, die spreken over een stijging van de omzet met 2% ten opzichte van de winterkoopjes 2009.

Kunt u ons nu meer uitleg geven over de resultaten die de winkeliers op het einde van de koopjesperiode hebben geboekt? Zijn de definitieve cijfers ook positief?

Zoals elk jaar pleiten talrijke winkeliers voor een vroegere start van de koopjes. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de Luikse winkeliers die concurrentie ondervinden van de Nederlandse winkeliers, vooral die van Maastricht.

Bent u voorstander van een Europese harmonisering van de begindatum van de koopjes? Wat is uw mening daarover?

Antwoord ontvangen op 1 april 2010 :

Wat de resultaten van de wintersolden 2010 betreft, heeft de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie geen statistieken over de omzet van de ondernemingen. Na bevraging van UCM, UNIZO en FEDIS stel ik aanzienlijke verschillen vast. UCM meldt mij een lichte stijging van de omzet aan het einde van de wintersolden (+ 1,5% tot 2 % ten opzichte van vorig jaar), terwijl UNIZO van haar kant een lichte daling meldt. Volgens de enquête van FEDIS geven de respondenten een stijging aan van 3 %.

Telkenmale horen we bij het begin van een soldenperiode verzuchtingen van een aantal handelaren, vooral uit de grensstreken, dat zij benadeeld worden omdat in het buurland de soldenperiode vroeger van start gaat.

Uiteraard ben ik voorstander van elke maatregel die concurrentievervalsing ten nadele van zelfstandigen en Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO's) kan wegnemen en eerlijkere concurrentie voor hen kan teweegbrengen. Het lijkt me echter een illusie dat men op Europees vlak tot een harmonisatie inzake solden kan komen.

Zo zijn er bepaalde lidstaten waar er geen vaste soldenperiodes bestaan, terwijl ik van oordeel ben, naar het voorbeeld van de middenstandsorganisaties, dat het van belang is dat vaste soldenperiodes blijven bestaan. Dit is trouwens ook bevestigd in het ontwerp van wet op de marktpraktijken en de consumentenbescherming die het Parlement onlangs heeft aangenomen. Hierin blijven de twee soldenperiodes zoals we die kennen, behouden.