Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7032

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 2 maart 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Federale aankoopcomités - Vlaanderen - Samenwerking rond onteigeningsdossiers voor gesubsidieerde fietspaden - Uitbreiding naar de aanleg van veilige fietspaden

aankoopcomité
Vlaams Gewest
fietspad
onteigening

Chronologie

2/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 )
31/3/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-7032 d.d. 2 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Momenteel werken Vlaanderen en de federale aankoopcomités alleen samen wat betreft onteigeningsdossiers voor gesubsidieerde fietspaden. Vlaams minister Hilde Crevits wil deze samenwerking uitbreiden tot de aanleg van veilige fietspaden. Zo kan de Vlaamse overheid zelf landmeters inschakelen en de dossiers technisch voorbereiden, zodat de aankoopcomités onmiddellijk kunnen overgaan tot de schatting van de onteigeningskosten. Op die manier verkleint de Vlaamse regering de vertraging in haar dossiers met zes maanden. Minister Crevits heeft dat schriftelijk aan de geachte minister gevraagd. Ze heeft ook de wens uitgedrukt dat landmeters-experten toegang zouden krijgen tot de objectieve vergelijkingspunten met het oog op de opmaak van het schattingsverslag. Dat zou de doorlooptijd van fietsprojecten gevoelig kunnen verkorten. Minister Crevits zou hem hierover aangeschreven hebben op 24 november 2009.

Graag kreeg ik dan ook van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen:

1. Heeft hij hieromtrent inderdaad een schrijven ontvangen van Vlaams minister Hilde Crevits?

2. Is hij gewonnen voor dit voorstel? Waarom wel? Waarom niet?

3. Wat is de stand van zaken van dit dossier?

Antwoord ontvangen op 31 maart 2010 :

Ik heb inderdaad een schrijven van 24 november 2009 ontvangen van Vlaams minister Hilde Crevits waarin zij enerzijds vroeg om onderhandelingen te mogen aanvatten met de comités tot aankoop opdat de inbreng van haar eigen administratie de onteigeningsprocedure tot redelijke termijnen zou kunnen terugbrengen en anderzijds om erkende landmeters–experten toegang te verlenen tot de objectieve vergelijkingspunten met het oog op het opstellen van het schattingsverslag.

Op 9 maart heb ik aan mevrouw Crevits geantwoord dat ik haar voorstel om aan de vertragingen bij de verwervingen voor de aanleg van fietspaden te verhelpen door het versterken van de samenwerking tussen de comités en de Vlaamse administratie onder andere door personeels- en administratieve ondersteuning te verlenen aan de federale aankoopcomités, kan aanvaarden.

Tevens werd haar met verwijzing naar mijn antwoord gegeven op de parlementaire vraag nr. 289 van de heer Jenne De Potter over “de toegang van erkende landmeters tot de patrimoniumdocumentatie” (zie QRVA 52/91 blz. 753 en volgende van 25 januari 2010) meegedeeld dat de eventueel door het Vlaams Gewest aangestelde erkende landmeters mits voorlegging van voldoende gedetailleerde opdracht uitgaande van de bevoegde Vlaamse Overheid, op dezelfde voet als door de rechter aangestelde deskundigen, inlichtingen zullen kunnen verkrijgen betreffende de door hen in het kader van hun opdracht gewenste vergelijkingspunten.

Een eerste overleg om dit laatste aspect op administratief vlak concreet uit te werken is reeds gepland.