Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6946

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 12 februari 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Familieplan voor zelfstandigen - Concrete uitvoering - Voorziene budgettaire ruimte

zelfstandig beroep
sociale zekerheid
gezinsbeleid
beroepsstatus

Chronologie

12/2/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010)
12/3/2010Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1446

Vraag nr. 4-6946 d.d. 12 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 6 maart 2009 lanceerde de minister het Familieplan voor zelfstandigen. Het Plan bevat twee soorten maatregelen. Ik beperk mij tot een punctuele opsomming:

1. Maatregelen om de bestaande sociale bescherming aan te vullen:

- verbetering van het moederschapsverlof;

- steun met dienstencheques;

- mogelijkheid tot ouderschapsverlof;

- steun tijdens de moeilijkste momenten in het leven;

- gelijke kinderbijslag;

- bijdragenverdeling binnen een koppel;

- vervangsysteem om een zelfstandige activiteit te kunnen voortzetten.

2. Maatregelen om mensen - en dan vooral vrouwen - aan te moedigen om zelfstandig te blijven of te worden:

- aangepaste kinderdagverblijven en kinderopvang;

- Familio, een nieuw krediet van het Participatiefonds;

- aandacht voor vrouwen die de draad weer oppikken;

- bewustmaking rond vrouwelijk ondernemerschap;

- vrouwelijke netwerken ondersteunen;

- mentorship aanmoedigen;

- kijken naar wat in andere Europese landen gebeurt.

Elk van de veertien maatregelen bevatten één of meerdere concrete beleidsvoorstellen.

Graag had ik willen vragen:

1. Welke maatregelen van het Familieplan voor zelfstandigen werden reeds uitgevoerd of hebben al ingang gevonden?

2. Welke maatregelen zijn nog voorzien in de begroting 2010-2011?

Antwoord ontvangen op 12 maart 2010 :

Het familieplan voor zelfstandigen werd uitgewerkt na talrijke gedachtewisselingen met de zelfstandigenorganisaties en vrouwenverenigingen. Het werd voorgesteld aan het publiek op 6 maart 2009.

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2009 heeft de Ministerraad de beslissing genomen om bepaalde maatregelen ten gunste van zelfstandigen die kampen met gezinsmoeilijkheden in gang te zetten. Die maatregelen hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

Ten eerste werd het moederschapsverlof voor vrouwelijke zelfstandigen verbeterd door de maandelijkse betaling van de wekelijkse moederschapsuitkeringen, door de onmiddellijke verrekening van de indexsprongen en de mogelijkheid tot overname door de nieuwe begunstigde van de kinderbijslag van de niet-gestorte moederschapsuitkeringen in geval van het overlijden van de moeder.

Nog op dit vlak werd, net zoals het geval is voor het stelsel van de werknemers, in een verlenging voorzien van het moederschapsverlof met een maximum van 24 bijkomende weken ingeval van een ziekenhuisopname van de pasgeborene binnen de week volgend op de geboorte.

Een vorm van ouderschapsverlof werd ingevoerd: de zelfstandige die zijn activiteit moet onderbreken naar aanleiding van een ernstige aandoening van één van zijn kinderen, zal kunnen genieten van een vrijstelling van sociale bijdragen en een gelijkstelling voor het eerste kwartaal dat volgt op de onderbreking van de beroepsactiviteit.

Ten slotte zal de zelfstandige ingeval van onderbreking van de beroepsactiviteit om één van zijn kinderen of zijn partner te begeleiden bij diens levenseinde, kunnen genieten van een vrijstelling van sociale bijdragen en een gelijkstelling voor het 1ste kwartaal dat volgt op de onderbreking van de beroepsactiviteit, alsook van een forfaitaire uitkering.

Het koninklijk besluit van 22 januari 2010 houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die tijdelijk zijn activiteit stopzet om palliatieve zorgen te geven aan een kind of aan zijn partner werd op 5 februari 2010 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De 3 laatste koninklijke besluiten werden op 3 maart 2010 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het gaat om volgende besluiten:

- het koninklijk besluit van 21 februari 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen tot invoering van een vrijstelling van bijdragen in geval van een ernstige aandoening van een kind en in geval van palliatieve zorgen verleend aan een kind of aan zijn partner.

- Het koninklijk besluit van 21 februari 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, tot invoering van een gelijkstelling in geval van ernstige aandoening van een kind en in geval van palliatieve zorgen gegeven aan een kind of aan zijn partner.

- Het koninklijk besluit van 21 februari 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten..

Daarnaast werkt de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie sinds december 2009 volop aan de oprichting van een website met een register van de vervangende ondernemers. Deze website zal vanaf 1 juli 2010 klaar zijn.

Dit project « vervangende ondernemer » is opgenomen onder Hoofdstuk 1 van Titel X van het ontwerp van wet houdende diverse bepalingen, dat op 2 maart 2010 besproken en aangenomen werd in de Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand en de Landbouw van de Kamer.

Dit ontwerp maakt het voor de kandidaten mogelijk via een vrijwillige inschrijving in het register van de vervangende ondernemers, in contact te treden met zelfstandigen die willen worden vervangen in bepaalde gevallen. De ondernemingsloketten zullen worden belast met de inschrijving van de vervangende kandidaten. De ondernemingsloketten zullen o.a. nagaan of de persoon in kwestie toegang heeft tot het beroep.

Wat de maatregelen ter bevordering van het vrouwelijke ondernemerschap betreft, werken we momenteel aan maatregelen ter verbetering van het imago van de vrouwelijke ondernemers met onder andere een prijs voor het vrouwelijke ondernemingshoofd dat haar beroepsactiviteit met haar gezinsleven verzoent.

Mijn doel is aan te tonen dat het statuut als zelfstandige mede door zijn flexibiliteit, toelaat het gezins- en het beroepleven te verzoenen.