Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6456

van Vanessa Matz (cdH) d.d. 11 januari 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Politiediensten Politiebeambten met universitaire opleiding Statutaire vergoeding - Toepassing

politie
loonschaal

Chronologie

11/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010)
24/2/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6456 d.d. 11 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Bij de politiehervorming van 1 april 2001 werd elke officier ingedeeld in de graad van commissaris (weddenschalen 02 tot 04bis), of hoofdcommissaris (weddenschalen 05 en hoger), naargelang van de functie die tot dan toe werd waargenomen. De officieren kunnen slechts een hogere graad bekomen na zes jaar en een positieve evaluatie. Nochtans kan een officier die houder is van een universitair diploma dat laatste laten gelden om een bonus van twee jaar te krijgen. Een officier met universitaire opleiding die op 1 april 2001 ingedeeld was in schaal 02 kan op 1 april 2005 immers naar schaal 03 gaan.

Bovendien worden de officiers zonder hogere opleiding die tot hoofdcommissaris worden aangesteld, slechts benoemd als ze die nieuwe functie drie jaar hebben uitgeoefend en na een positieve evaluatie. De datum van aanstelling kan hier een discriminerend effect hebben.

Zo zal een officier ingedeeld in schaal 02, die op 8 april 2002 tot hoofdcommissaris is aangesteld, op 1 april 2005 naar schaal 03 gaan, om een maand later via zijn benoeming naar schaal 05 te gaan. Hij zal de voordelen van de valorisatie van zijn universitair diploma gedurende een maand genieten in plaats van gedurende 24 maanden, zoals de officieren die tot hoofdcommissarissen worden aangesteld vr de einddatum van 1 april 2002. Die laatsten genieten de valorisatie van hun diploma om over te gaan van schaal 05 naar schaal 06 na amper vier jaar, namelijk in 2009.

1. Wordt het diploma altijd automatisch gevaloriseerd? Kunnen we de officieren zelf niet laten beslissen op welk moment die valorisatie voor hen het gunstigst is, bijvoorbeeld door het statuut te wijzigen?

2. Hoeveel officieren hebben met dergelijke discriminatie te maken?

3. Kan niet worden overwogen de eerste valorisatie te annuleren, zodat iedereen op gelijke voet wordt behandeld? We weten immers dat een aanstelling na 1 april 2002 vaak te wijten is aan een steeds grotere achterstand in de behandeling van de dossiers, soms in de politiezones en soms in de FOD Binnenlandse Zaken. Bovendien gaat het slechts om een beperkt aantal officieren.

Antwoord ontvangen op 24 februari 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Omtrent de zogenaamde loonschaalanciënniteits-bonificatie bestonden tegenstrijdige opinies, met name voor wat betreft de overdraagbaarheid van het niet nuttige gedeelte naar de volgende loonschaal van hetzelfde kader. Ik heb dan ook mijn goedkeuring gehecht aan een statutaire nota die in deze duidelijkheid schept en waardoor de betrokken officieren, ongeacht of zij vóór of na 1 april 2005 tot hoofdcommissaris zijn benoemd, effectief een bonificatie van twee jaar genieten, in voorkomend geval deels in een loonschaal van commissaris en deels in één van hoofdcommissaris.

Op die manier hoeft het statuut niet nodeloos gewijzigd te worden en kunnen zij die zich mogelijks benadeeld voelden (een twintigtal in totaal) gerustgesteld worden.