Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6399

van Christine Defraigne (MR) d.d. 29 december 2009

aan de minister van Landsverdediging

Hervorming van het leger - Legerkazernes -Sluitingen - Begeleidingsmaatregelen voor de betrokken militairen

krijgsmacht
militair personeel
militaire basis

Chronologie

29/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010)
1/2/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6399 d.d. 29 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens het besparingsplan van de minister zullen in een periode van 18 maanden verschillende kazernes worden gesloten en zullen enkele duizenden militairen in een nieuwe kazerne worden ingedeeld. Bijgevolg zullen vele militairen die nu gelegerd zijn in de kazernes die dicht moeten, naar het andere deel van het land moeten gaan werken. Daardoor zullen ze uren nodig hebben om zich van hun woonplaats naar hun nieuwe werkplaats te begeven.

Welk budget zal worden uitgetrokken voor het begeleidingsplan van die militairen?

Hoe zal de minister die gezinnen op de nieuwe werkplaats ondersteunen (scholen voor de kinderen, werk voor de echtgenoten van de militairen, aankoop of huur van huizen)?

Krijgen de militairen die moeten verhuizen een verhuispremie?

Waarom sluit de minister kazernes waarin recentelijk nog werd ge´nvesteerd? Hoeveel bedroegen die investeringen?

Antwoord ontvangen op 1 februari 2010 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

1. Rekening houdend met het feit dat de for-mele besprekingen met de vakorganisaties nog niet afgerond zijn en dat bijgevolg de details van de maatregelen nog niet definitief bepaald zijn, is het momenteel niet mogelijk nauwkeurig en met zekerheid een kostenberekening uit te voeren.

2. De Centrale Dienst voor Sociale en Cultu-rele Actie (CDSCA) van het ministerie van Landsverdediging bestudeert een aantal tussenkomsten in diverse domeinen om de families van de betrokken militairen bij te staan, zoals onder andere :

a. Oprichten van een tijdelijke sociale informatie- en coördinatiecel voor de behandeling van sociale oproepen;

b. In plaats stelling van bijkomende permanenties in de getroffen eenheden;

c. Bijstand inzake huurwaarborg;

d. Prioriteit bij inschrijving in de kinderdagverblijven van Defensie, met eventueel de mogelijkheid om de leeftijd van drie jaar te overschrijden.

Defensie bespreekt verschillende bijko-mende maatregelen met de vakorganisaties, zoals onder andere :

a. Een tegemoetkoming voor de herinrichting van een nieuwe woning ;

b. Een maandelijkse forfaitaire vergoe-ding voor opvang van de kinderen.

3. Een systeem van verhuisvergoeding bestaat reeds en zal toegepast worden in het kader van de voltooiing van de transformatie.

4. Het infrastructuurplan beoogt met een minimum aan investeringen optimaal gebruik te maken van het bestaande patrimonium.

Bij het nemen van de beslissing werd er rekening gehouden met de nabijheid van de trainingsinstallaties voor de eenheden.

De staat van de gebouwen werd ook in rekening gebracht bij de beslissing .

Er wordt gestreefd met het behouden infrastructuur-patrimonium, het personeel correcte faciliteiten en de best mogelijke werkomstandigheden aan te bieden.

Defensie investeert jaarlijks bijna 50 miljoen euro in de infrastructuur. Deze investeringen gebeuren op basis van uitgedrukte en door de overheden erkende behoeften. Ze worden op basis van een meerjarenplan uitgevoerd.