Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6371

van Christine Defraigne (MR) d.d. 29 december 2009

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Rijbewijs - Rijbewijs met punten - Voorstel om het in BelgiŽ in te voeren - Reflectiegroep - Raadpleging van de beroepsverenigingen - Overleg met de gewesten - Fraude met rijbewijzen - Bestrijding - Wegcontroles - Verhoging

rijbewijs
fraude
verkeersveiligheid
politiecontrole
overtreding van het verkeersreglement

Chronologie

29/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010)
1/2/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6371 d.d. 29 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op woensdag 2 december 2009 berichtte de pers dat u vanaf 1 januari 2012 het rijbewijs met punten wil invoeren.

U verklaarde dat het systeem van het rijbewijs met punten een groot ontradend en preventief effect heeft. BelgiŽ is een van de laatste Europese landen waar men door een rood licht mag rijden of de snelheidslimiet mag overschrijfen zonder dat men zich zorgen hoeft te maken over de gevolgen voor het rijbewijs. De pers meldde ook dat de nieuwe wet officieel in werking zou treden vanaf 1 januari 2012.

Het plan kreeg heel wat kritiek.

De Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke ondernemers (UPTR) wijst erop dat er geen overleg is geweest en dat er nog veel onbekende factoren zijn, zoals de lijst van de overtredingen die tot puntenverlies leiden of het aantal punten dat bij een overtreding wordt afgetrokken. De UPTR wil ook dat rekening wordt gehouden met haar chauffeurs die meer op de baan zijn dan privťbestuurders. Zullen bijzondere maatregelen worden genomen voor professionele bestuurders? Gaat u alleen te werk of werd een werkgroep opgericht? Waarom werd geen overleg gepleegd met een organisatie zoals de UPTR? Werden de gewestministers bevoegd voor Verkeer geraadpleegd?

Volgens de automobilistenvereniging Touring blijkt uit geen enkele studie of geen enkel onderzoek dat het rijbewijs met punten de veiligheid verhoogt. Touring herinnert er ook aan dat het systeem zuiver automatisch is en dat de rechtbanken buitenspel zullen worden gezet. Nochtans zou het de beste oplossing zijn om justitie geval per geval te laten oordelen, zoals nu gebeurt.

Bovendien is er in Frankrijk een echte handel in valse rijbewijzen geweest. Er zal dus een systeem moeten worden uitgewerkt dat fraude uitsluit. Werd bij het vooropgestelde systeem nagedacht over een manier om het aantal fraudegevallen zoveel mogelijk te vermijden?

De Vlaamse Automobilistenbond (VAB) verkiest meer gerichte controles in plaats van de invoering van het rijbewijs met punten.

Meent de staatssecretaris dat het aantal controles op onze wegen moet worden verhoogd?

Antwoord ontvangen op 1 februari 2010 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

Het idee om, in uw woorden, “het rijbewijs met punten weer op te starten” kadert wel degelijk in een bredere context dan het onvoorwaardelijk invoeren van dit soort rijbewijs.

Elke beleidsmaatregel moet men enerzijds bekijken in de algemene context van de verbetering van de verkeersveiligheid – wat voor mij een prioritaire doelstelling en constante bezorgdheid vormt – en anderzijds met betrekking tot de finaliteit van de maatregel. In dit geval richten we ons met de voorgenomen maatregel in de eerste plaats op de recidivisten (dus mensen die al een overtreding hebben begaan).

De algemene beleidsnota die ik u heb voorgesteld geeft mijn analyse weer: het rijbewijs met punten is een systeem dat op recidivisten wordt toegepast en het werkt sterk ontradend en preventief. Elke bestuurder weet op voorhand wat hem te wachten staat als hij overtredingen blijft begaan. Wie maar een paar lichte overtredingen begaat, loopt geen enkel risico, maar weet al dat hij voortaan moet opletten en zijn verkeersgedrag moet aanpassen wil hij vermijden om het maximum toegelaten punten te halen. Wie daarentegen een zware overtreding begaat, loopt inderdaad het risico dat maximum te halen wanneer hij een volgende zware overtreding begaat.

Om de context van deze maatregel goed te verduidelijken, moet men onthouden dat het één van de verschillende maatregelen uit het hoofdstuk “Verkeersveiligheid” in mijn beleidsnota betreft. De nota omvat ook de versterking van de controles, verkeersveiligheidsplannen van de politie, en een aanpak van het rijden onder invloed (alcohol, drugs), een hervorming van de rijopleiding, enz. De waaier van maatregelen strekt zich uit van preventie tot handhaving, zonder de opleiding te vergeten. Het debat zou dus tekort schieten als men het zou verengen tot één maatregel, los van zijn systeem.

De ervaring bevestigt trouwens deze opmerking: uit evaluaties in Frankrijk, Spanje en Italië blijkt dat het invoeren van een rijbewijssysteem met punten er op korte termijn heeft bijgedragen tot een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers. Deze vermindering houdt aan in de mate dat er ook verscheidene andere maatregelen het rijbewijs met punten aanvullen, met name de politiecontroles.

Het lijdt overigens geen twijfel dat men voor de uitvoering van dit project verschillende opties moet onderzoeken. Het klopt dat er al sinds 1990 een wettekst ter zake bestaat, maar de reglementaire aanpassingen moeten nog worden uitgewerkt. Het maatschappelijke en politieke debat is wellicht nog niet gesloten; de andere landen die dit systeem hebben ingevoerd hebben dat ervaren. Het is duidelijk dat er bij die verdere uitwerking eveneens overleg zal worden gepleegd met de verschillende belangengroeperingen en de andere bevoegde overheden hierbij zullen betrokken worden.

Wat het laatste punt betreft (meer controles), kan ik u alleen maar bijtreden. De wegcontroles vormen een essentieel deel van het verkeersveiligheidsbeleid. Het is inderdaad nodig om het aantal controles op te voeren om het objectieve en subjectieve risico op een bekeuring te vergroten.