Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6320

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 15 december 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 16 - Faillissementsverzekering voor zelfstandigen - Sensibilisering

onderneming in moeilijkheden
armoede
zelfstandig beroep
economische recessie
faillissement
sociale zekerheid

Chronologie

15/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010)
20/1/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6320 d.d. 15 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 4 juli 2008 werd het Federaal Plan Armoedebestrijding goedgekeurd door de Ministerraad. De regering kwam daarmee tegemoet aan een bepaling uit het federale regeerakkoord, waarin het er zich toe verbindt " een ambitieus plan uit te voeren inzake terugdringen van armoede en verhoging van de koopkracht, met voorrang aan de meest kwetsbaren van onze samenleving " (Federaal regeerakkoord, blz. 20). Een aantal van de negenenvijftig maatregelen die in het Plan werden geformuleerd, vallen onder de bevoegdheid van de geachte minister.

Steeds meer personen en gezinnen kampen met een overmatige schuldenlast. De regering heeft in het kader van de strijd tegen het fenomeen van de overmatige schuldenlast een aantal maatregelen genomen.

Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de groep van zelfstandigen die door een faillissement in de financiŽle problemen zijn geraakt. Zo kan een zelfstandige zich een keer in zijn loopbaan beroepen op een sociale faillissementsverzekering. Deze verzekering omvat ondermeer het behoud van de rechten op kinderbijslag en geneeskundige verzorging gedurende maximaal vier kwartalen zonder het betalen van bijdragen en het ontvangen van een maandelijkse uitkering gedurende maximum twaalf maanden.

Naar aanleiding van de economische crisis werd deze regeling tijdelijk uitgebreid, om de zware gevolgen van de crisis voor zelfstandige ondernemers op te vangen.

Veel zelfstandigen zijn echter niet op de hoogte van de regeling.

Derhalve stelt het Plan, met betrekking tot de sensibilisering over de faillissementsverzekering voor zelfstandigen, het volgende: " De minister van Zelfstandigen zal zorgen voor betere informatie over de maandelijkse vergoeding die bij faillissement aan zelfstandigen wordt toegekend " (voorstel nr. 16, blz. 29).

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen:

1. Welke initiatieven heeft zij genomen om het bestaan en de modaliteiten van de regeling rond de faillissementsverzekering voor zelfstandigen beter te communiceren met het doelpubliek?

2. Via welke kanalen heeft zij hierover gecommuniceerd?

3. Werd er bij de ondernomen acties bijzondere aandacht geschonken aan de tijdelijke verruiming van de regeling? Zo ja, op welke manier gebeurde dit?

4. Hoeveel zelfstandigen hebben de afgelopen jaren gebruik gemaakt van de faillissementsverzekering? Graag kreeg ik een overzicht per jaar vanaf 2006 tot heden.

5. Hoeveel zelfstandigen hebben specifiek gebruik gemaakt van de tijdelijke regeling voor " zelfstandigen in moeilijkheden "?

6. Gezien het trage herstel van de Belgische economie en de aanhoudende moeilijkheden voor zelfstandige ondernemers, zal er gebruik gemaakt worden van de voorziene mogelijkheid om de tijdelijk uitgebreide regeling in voege te laten tot 30 juni 2010? Zo neen, waarom niet? Overweegt zij om, indien de economische toestand het wenselijk maakt, de regeling nog verder te verlengen na 30 juni 2010?

7. De toekenningsvoorwaarden voor de verzekering zijn erg streng. Wordt er voorzien in een evaluatie van de regeling zodat eventuele bijsturing mogelijk is? Zo ja, onder welke vorm?

Antwoord ontvangen op 20 januari 2010 :

Ik heb de eer u het volgende mee te delen.

1.-2.-3. Om deze maatregel bekend te maken, heb ik gebruik gemaakt van de normale communicatiekanalen. Dit houdt in dat er persberichten werden opgesteld en verspreid, dat de sociale-verzekeringsfondsen alsook de zelfstandigenorganisaties de nodige informatie ontvingen zodat zij hun leden konden inlichten over het bestaan van de maatregel.

Bovendien wordt er, voor elke nieuwe maatregel, door mijn administratie altijd een nota met instructies opgesteld ten behoeve van de socialverzekeringsfondsen. Deze nota wordt elektronisch verspreid.

Er werd uitaard ook gebruik gemaakt van de informatiesnelweg om met het doelpubliek te communiceren en dit via mijn eigen website maar ook via de websites van mijn eigen administratie, van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, van de sociale-verzekeringsfondsen en van de zelfstandigen-organisaties.

Ter bevordering van de informatieverstrekking aan de zelfstandigen betreffende hun rechten en plichten, werd op mijn initiatief in 2009 een "Charter voor een goede dienstverlening" opgesteld. Dit werd onderschreven door alle sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen. In dit Charter wordt veel belang gehecht aan een goede informatieverstrekking - onder meer over het bestaan van de faillissementsverzekering - door de sociale verzekeringsfondsen naar de zelfstandigen toe.

4. Hieronder vindt u een overzicht terug van het aantaal aanvragen en toekenningen in de ‘klassieke’ sociale verzekering in geval van faillissement. Voor de jaren 2006, 2007 en 2008 zijn er cijfers voor het ganse jaar voorhanden, voor het jaar 2009 kan ik u enkel de cijfers geven die betrekking hebben op de eerste twee kwartalen.

Jaren


Aantal
aanvragen


Aantal
toekenningen


2006

613

428

2007

640

443

2008

648

474

2009/1 en 2009/2

476

345

5. Tot 15 december 2009 hebben de verschillende sociale-verzekeringsfondsen en de Nationale Hulpkas een 950-tal aanvragen geregistreerd. Ik hoop over definitieve cijfers qua toekenningen te beschikken vanaf de maand februari 2010.

6. De maatregel werd verlengd en verbeterd tot en met 30 juni 2010.

Wat een verlenging na 30 juni 2010 betreft, kan ik u melden dat dit op dit ogenblik niet voorzien is in de voornoemde wet van 19 juni 2009.

7. Ik zou niet zozeer zeggen dat de toekenningsvoorwaarden te streng zijn. Bij elke maatregel die genomen wordt, waaraan het vervullen van welbepaalde voorwaarden gekoppeld is, zijn er mensen die net niet in aanmerking komen. Dit is uiteraard steeds een spijtige zaak.

Ik heb uiteraard feedback en vragen ontvangen met betrekking tot deze crisismaatregel. Daarom heb ik van de verlenging van de maatregel tot en met 30 juni 2010 gebruik gemaakt om bepaalde versoepelingen aan te brengen. Bovendien wordt er ook een nieuw criterium toegevoegd aan de lijst van de bestaande criteria, net met de bedoeling om de mensen die de vorige keer uit de boot vielen, toe te laten dit keer wel in aanmerking te laten komen voor de tussenkomst.