Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-631

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 3 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Dubbele nationaliteit - Aantal inwoners - Evolutie

dubbele nationaliteit
bevolkingsstatistiek

Chronologie

3/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
26/9/2008 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-490

Vraag nr. 4-631 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de vorige legislatuur diende Open VLD een wetsvoorstel in de Kamer van volksvertegenwoordigers (stuk, Kamer, 51-1653/001) tot wijziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit met betrekking tot de dubbele nationaliteit. In koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 386, 1º en 2º, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) werd de uitvoering van de wet van 27 december 2006 met als Hoofdstuk III. – Wijziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit geregeld. Sinds 10 juni 2007 kunnen Belgen dus een dubbele nationaliteit dragen.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Hoeveel inwoners met dubbele nationaliteit telde ons land in 2007? Zijn er cijfers van voor 2007 voorhanden? Is er sprake van een stijgende tendens in vergelijking met de voorbije jaren (2005, 2006)?

2. Hoeveel inwoners waren er met dubbele nationaliteit op 1 maart 2008?

Antwoord ontvangen op 26 september 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag.

Met toepassing van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, werd een nieuw informatietype ingevoerd in het Rijksregister.

Het nieuwe informatietype, IT 032 « meervoudige nationaliteit » genoemd, maakt het mogelijk om met ingang van 5 juni 2008 de nieuwe nationaliteiten op te nemen, die vrijwillig verkregen worden door de Belgen die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

Volgens de gegevens, opgeslagen in het Rijksregister van de natuurlijke personen op 2 augustus 2008, waren nog geen gevallen van meervoudige nationaliteit geregistreerd.