Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6038

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Steden en gemeenten - Bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties - Bemiddelaars voor jeugdcriminaliteit - Resultaten

jeugdcriminaliteit
bemiddelaar
administratieve sanctie

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
8/2/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4886

Vraag nr. 4-6038 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Steden en gemeenten sluiten samenwerkingsovereenkomsten af inzake de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties, in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit.

Daarbij wordt een bemiddelaar voor jeugdcriminaliteit aangesteld voor het desbetreffende gerechtelijke arrondissement. Dit op basis van een regeringsbeslissing van 28 april 2006 waarbij de regering een voltijdse bemiddelaar ter beschikking stelt van de steden en gemeenten van de gerechtelijke arrondissementen voor een vlottere implementering van de bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

Graag kreeg ik dan ook een antwoord op de volgende vragen:

1. Hoeveel bemiddelaars rond jeugdcriminaliteit kent ons land?

2. Hoeveel kost deze maatregel aan de federale Schatkist?

3. Welke resultaten werden tot nog toe geboekt? In hoeveel gevallen kon bemiddeling tot resultaat leiden? In hoeveel gevallen moest er toch een administratieve sanctie uitgeschreven worden?

4. Hoeveel bemiddelingen gebeuren er jaarlijks per gemeente uit het arrondissement Turnhout? Zijn er significante verschillen met andere arrondissementen in de provincie Antwerpen (Antwerpen en Mechelen)?

5. Hoeveel bemiddelingen gebeurden er in 2006, 2007,2008 en tot nog toe in 2009? Welke tendens speelt er zich af (stijgend / dalend)? Hoe verklaart u deze cijfers en welke conclusies trekt de geachte minister?

Antwoord ontvangen op 8 februari 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag.

1. Het dossier van de federale bemiddelaars die per gerechtelijk arrondissement aangesteld worden, behoort tot het bevoegdheidsdomein van de minister bevoegd voor Grootstedenbeleid, de heer Daerden. Deze laatste zal de vraagsteller dan ook precies kunnen inlichten met betrekking tot het aantal federale bemiddelaars die momenteel aangesteld zijn. Daarnaast dient er ook rekening te worden gehouden met het feit dat sommige steden en gemeenten eigen bemiddelaars hebben aangesteld , naast of onafhankelijk van deze federale bemiddelaars.

2. Zie antwoord op vraag 1. – het komt toe aan de minister bevoegd voor Grootstedenbeleid, om een antwoord te geven op deze vraag.

3. Onafgezien van het feit dat de minister bevoegd voor Grootstedenbeleid, op deze vraag kan antwoorden, dient hier toch ten algemenen titel opgemerkt te worden dat een succesvolle bemiddeling niet automatisch betekent dat geen boete meer kan opgelegd worden. Artikel 119bis, §10, van de nieuwe gemeentewet bepaalt immers dat een administratieve geldboete KAN opgelegd worden wat aantoont dat de sanctionerende ambtenaar over een beoordelingsvrijheid beschikt en niet verplicht is een geldboete op te leggen. Indien een bemiddeling succesvol afgerond kan worden, kan de ambtenaar overwegen om een minder zware boete of helemaal geen sanctie op te leggen. Dit behoort evenwel tot de individuele vrijheid van de sanctionerend ambtenaar die in volledige onafhankelijkheid zal oordelen.

4. Zie antwoord op vraag 1. – het dossier van de federale bemiddelaars behoort tot de bevoegdheid van de minister bevoegd voor Grootstedenbeleid.

5. Algemene cijfers omtrent het totaal aantal bemiddelingen zijn niet in mijn bezit. Gelet op de aanstelling van de federale bemiddelaars lijkt het mij evenwel logisch dat het aantal uitgevoerde bemiddelingen de laatste tijd in stijgende lijn gaat: voor precieze gegevens dien ik opnieuw te verwijzen naar de minister bevoegd voor Grootstedenbeleid. De mensen op het terrein die betrokken zijn bij het dossier van de gemeentelijke administratieve sancties lijken de bemiddeling als een nuttig instrument te ervaren om de burger bewust te maken van de overlast die hij veroorzaakt heeft.