Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-524

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 3 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Eurovignet - Automaten

tol
goederenvervoer
automaat

Chronologie

3/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
7/11/2008 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-715

Vraag nr. 4-524 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Duitsland kan je een eurovignet uit een automaat halen. Deze automaten staan in de tankstations en/of wegrestaurants. In BelgiŽ moet je ze aan de grensovergangen kopen. Maar daar zou je ze niet 24 op 24 uur kunnen kopen en het geldt ook niet bij alle grensovergangen. Vrachtwagens zonder eurovignet die betrapt worden, worden dan ook naar het ontvangstkantoor van directe Belastingen gestuurd. Soms situeert zich dat in de bebouwde kom waar vrachtwagens niet toegelaten zijn.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Hebt u weet van dergelijke problemen?

2. Indien ja, ziet u het nut in om automaten in te schakelen voor het afleveren van dergelijke vignetten? Volgens mijn gegevens kan je wel een autowegenvignet kopen om in Duitsland op de autostrades te mogen rijden aan automaten.

Antwoord ontvangen op 7 november 2008 :

Ik veronderstel dat het geachte lid hier waarschijnlijk de in het buitenland inge­schreven voertuigen beoogt.

Immers, de belastingplichtigen van de in België ingeschreven voertuigen waarvoor het eurovignet krachtens artikel 4 van de wet van 27 december 1994 tot invoering van een eurovignet, verschuldigd is vanaf het ogenblik waarop deze voertuigen op de openbare weg rijden, moeten overeenkomstig artikel 9 van dezelfde wet, verplicht aangifte doen en het eurovignet betalen bij één van eenenveertig bevoegde invorderingsambtenaren of invorderings­diensten van de Directe Belastingen.

De in het buitenland ingeschreven voer­tuigen daarentegen, waarvoor het eurovignet krachtens artikel 4 van de voornoemde wet, verschuldigd is vanaf het ogenblik dat deze voertuigen rijden op het wegennet door de Koning aangeduid, kunnen voor de aangifte en de betaling van het eurovignet, terecht bij de inningskantoren van de Belgische admini­stratie der Directe Belastingen (eenenveertig kantoren) alsook bij de eenentwintig ontvangkantoren van de administratie der Douane en Accijnzen en bij de verkooppunten in de aangrenzende landen, beheerd door de privé-firma "AGES". Deze verkooppunten liggen deels in de grensgebieden, deels in de omringende landen. Zo zijn er in Frankrijk ongeveer honderdenacht verkooppunten operationeel, dit zowel in benzinestations als in wegrestaurants.

Deze verkooppunten kunnen geraadpleegd worden op de website: www.ages.de.

Geen enkele bi- of multilaterale vrij­stelling is voorzien zodat elk voertuig in prin­cipe moet uitgerust zijn met het betalingscer­tificaat zodra het zich in België in belastbare toestand bevindt.

Tenslotte wil ik het geachte lid signale­ren dat er, met ingang van 1 oktober 2008, werd overgegaan tot het "paperless eurovignet" met invoering van een nieuw geïnformatiseerd betaalsysteem via betaal­automaat (betaalkaart) en waarbij in een later stadium een aantal mobiele eurovignet-appa­raten ter beschikking zullen gesteld worden van de toezichtsambtenaren van de admini­stratie der Douane en Accijnzen