Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4625

van Christine Defraigne (MR) d.d. 30 september 2009

aan de minister van Landsverdediging

Belgisch leger - Militairen ingezet voor operaties in het buitenland - Blogs en andere internetsites van sociale netwerken - Controle

krijgsmacht
internetsite
internet
vrijheid van meningsuiting
militair recht
militaire discipline
strijdkrachten in het buitenland

Chronologie

30/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009)
30/10/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4625 d.d. 30 september 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De morele ondersteuning van het personeel dat in buitenlandse operaties is ingezet, impliceert de toegang tot het internet. De controle daarop wordt almaar moeilijker. Die toegankelijkheid vergemakkelijkt ook de toegang tot individuele of collectieve blogs. Mag men ervan uitgaan dat men hier te maken heeft met een individueel recht van de soldaat? Men kan dit vergelijken met het fenomeen van internetsites zoals Facebook, YouTube of MySpace.

Men moet vaststellen dat de verspreiding van informatie, die in principe bestemd is voor een beperkt publiek, moeilijk kan worden gecontroleerd.

Aan welke regels en controles is dit soort communicatie in het Belgisch leger onderworpen?

Het Amerikaans leger beschikt over een richtlijn van 17 april 2007 : de soldaten zijn verplicht hun blogs voorafgaandelijk te registreren en hun officiers te raadplegen over de inhoud ervan. Er kunnen sites geblokkeerd worden, wat op censuur lijkt. Frankrijk beschikt over een wet die de vrijheid van mening van de Franse militairen vastlegt; een decreet van juli 2005 biedt de bevelhebbers de mogelijkheid de voorwaarden te beperken voor de verspreiding van de beelden die door de soldaten worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor identiteitsgegevens en voor omstandigheden bij een overlijden of verwondingen. Die beperkingen zijn gebaseerd op de Conventie van Genève.

Wat is uw mening over dat onderwerp en over de normen die de militaire gezagsdragers opleggen aan de Belgische soldaten op missie in het buitenland?

Antwoord ontvangen op 30 oktober 2009 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

  1. Elk personeelslid van Defensie heeft, net als elke burger, het recht om er persoonlijke ideeën en een eigen mening op na te houden en te uiten. De inhoud van publicaties op internet als privé-initiatief van personeels-leden, maken dus deel uit van het grondrecht betreffende de vrijheid van meningsuiting.

  2. De beperkingen, die voor alle burgers of voor alle openbare gezagdragers gelden, zijn ook toepasselijk op de militairen. Deze zijn gedetailleerd weergegeven in interne richtlijnen voor al het personeel van Defensie, alsook voor gewezen werknemers. Daarnaast gelden voor de personeelsleden van Defensie, zelfs na hun ambtsperiode, bijkomende permanente beperkingen gebaseerd op het militair strafwetboek die zijn hernomen in het militaire tuchtreglement.

    Indien het niet gaat om een strafrechtelijke inbreuk, is elk niet respecteren van deze beperking een tuchtvergrijp.

    De richtlijnen betreffende de vrijheid van meningsuiting en concreet het publiceren op internet, ressorteren onder het domein Imago & Public relations.

    In elke vormingsmodule tijdens de specifieke mediatrainingen bij de voorbereidingen van de operaties, komen deze richtlijnen aan bod.