Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4562

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 25 september 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) - Vrije beroepen - Niet-handelsondernemingen naar privaat recht - Invoering van de gegevens - Stand van zaken

Kruispuntbank van Ondernemingen
organisatie zonder winstoogmerk
vrij beroep
zelfstandig beroep

Chronologie

25/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009)
8/10/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4562 d.d. 25 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tot voor kort zaten in de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) enkel handels- en ambachtondernemingen, vennootschappen en ondernemingen met BTW-plicht of personeel dat onderworpen is aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) werden opgenomen. Sinds 30 juni 2009 moeten beoefenaars van een vrij, intellectueel of dienstverlenend beroep een ondernemingsnummer hebben. Het gaat om zogenaamde " niet-handelsondernemingen naar privaat recht ", met een vestiging in BelgiŽ.

1. Wat is de stand van zaken van de invoering van de gegevens van de diverse vrije beroepen via de diverse ordes (advocaten, geneesheren)?

2. Hoeveel zogenaamde " niet-handelsondernemingen naar privaat recht " werden reeds ingevoerd in de KBO? Hoeveel vrije beroepen per categorie werden reeds ingevoerd?

3. Tegen wanneer moet deze operatie zijn afgerond?

Antwoord ontvangen op 8 oktober 2009 :

1. Wat de stand van zaken betreft inzake de invoering van de gegevens van de diverse vrije beroepen via de diverse ordes, merken we op dat de diverse ordes, instituten enkel bevoegd zijn voor het beheer van de “toelating”.

Volgende ordes hebben toegang gekregen tot de KBO voor het beheer van deze toelatingen :

2. Volgende beroepen werden geladen in de KBO :


Aantal /

Nombre

Bron / Source

Advocaten / Avocats

5 014

Orde / Ordres

Notarissen / Notaires

33

KBO / BCE

Gerechtsdeurwaarders / Huissiers de justice

183

Kamer / Chambre

Dierenartsen / Vétérinaires

80

RSVZ / INASTI

Boekhouders-fiscalisten / Comptables-fiscalistes


KBO / BCE

Psychologen / Psychologues

1 028

Commissie / Commission

Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d’entreprises


KBO / BCE

Geneesheren / Médecins

15 333

RSVZ + FOD + RIZIV /

INASTI + SPF + INAMI

Tandartsen / Dentistes

3 502

RSVZ + FOD + RIZIV /

INASTI + SPF + INAMI

Architecten / Architectes


KBO / BCE

Accountants-belastingsconsulenten / Experts-comptables – Conseils fiscaux


KBO / BCE

Landmeters / Géomètres experts


FOD economie / SPF Economie

Kinesiterapeuten / Kinésithérapeutes

10 167

RSVZ + FOD + RIZIV /

INASTI + SPF + INAMI

Apothekers / Pharmaciens

102

RSVZ + FOD + RIZIV /

INASTI + SPF + INAMI

Vroedvrouwen en verpleegkundigen / Sages-femmes et infirmiers

4 236

RSVZ + FOD + RIZIV /

INASTI + SPF + INAMI

Aantal = aantal nieuw gecreëerde ondernemingen “natuurlijk persoon” in de KBO.

Bij sommige beroepen staat er geen cijfer: dit komt omdat de onderneming al bestond in de KBO, maar de hoedanigheid “niet-handelsonderneming” werd bijgevoegd.

Aantal toegevoegde hoedanigheden "Niet-handelsonderneming" aan bestaande ondernemingen / Nombre de qualités “ Entreprise non commerciale” ajoutées aux entreprises déjà existantes

21 738

Voor ondernemingen natuurlijk persoon / Entreprises personne physique

14 042

Voor ondernemingen rechtspersoon / Entreprises personne morale

7 696

De geladen lijsten werden voorgelegd aan de bevoegde orde, kamer, instituut of overheidsdienst. Alle ondernemingen die door hen werden goedgekeurd, kregen een toelating in de KBO.

Aantal toegevoegde toelatingen / Nombre d’autorisations ajoutées


27 463

Erkend door de Orde der Dierenartsen (Franstaligen) / Reconnu par l'Ordre des Médecins Vétérinaires (francophones)

00504

1 094

Erkend door de Psychologen-Commissie / Agréé par la Commission des Psychologues

00505

1 796

Erkend door de Nationale Kamer van Notarissen / Reconnu par la Chambre Nationale des Notaires

00515

1 175

Erkend door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders / Reconnu par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice

00516

210

Erkend door de Orde der Dierenartsen (Nederlandstaligen) / Reconnu par l'Ordre des Médecins Vétérinaires (néerlandophones)

10504

1 177

Erkend door de Orde van de Vlaamse Balies / Reconnu par l'Ordre du Barreau Flamand

10514

2 790

Erkend door het Inst.v.d.Accountants en Belastingconsulenten / Reconnu par l'Inst. des Experts Comptables et Conseils Fiscaux

20517

5 082

Stagiair van Beroepsins. van Erkende Boekhouders en Fiscalisten / Stagiaire de l'Inst. des Prof. Comptables et Fiscalistes Agr

21517

595

Erkend door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren / Reconnu par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises

30517

601

Stagiair van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren / Stagiaire de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises

31517

27

Erkend d. de Orde v Franstalige en Duitstalige Balie van België / Reconnu par l'Ordre des Barreaux franco. et germano. de Belgique

00514

2 789

Erkend door het Inst. v.d. Accountants en Belastingconsulenten / Reconnu par l'Inst. des Experts Comptables et Conseils Fiscaux

10517

3 241

Stagiair van Inst. v.d. Accountants en Belastingconsulenten / Stagiaire de l’Inst. des Experts Comptables et Conseils Fiscaux

11517

132

Geschreven op tableau v.d. Federale Raad v Landmeters-Experten / Inscrit sur la liste du Conseil Féd. des Géomètres-Experts

40517

878

Erkend door de Orde van de Architecten / Reconnu par l'Ordre des Architectes

00518

5 876

De medische beroepen hebben voor het ogenblik geen toelating. Dit komt omdat de toelating voor de medische beroepen verschillend zal zijn dan voor de andere beroepen. Er bestaat een authentieke bron bij FOD Volksgezondheid voor de medische beroepen namelijk e-health (kadaster van de medische beroepen). Er zal een link geplaatst worden met deze gegevens.

3. Er wordt momenteel geanalyseerd of er nog andere beroepen opgeladen moeten worden. Ook moet de link met e-health nog gecreëerd worden. Deze volledige operatie zou afgerond moeten zijn tegen maart/april 2010.