Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-389

van Wouter Beke (CD&V N-VA) d.d. 27 februari 2008

aan de minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw

Ondernemers - Administratieve lasten - Stijging

onderneming
deeltijdarbeid
facturering
overheidscontract
officiële statistiek
papiergeld
octrooi
ondernemer
administratieve formaliteit
auteursrecht
jongerenarbeid
goederenvervoer
BTW
overheidsopdrachten

Chronologie

27/2/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008)
19/3/2008Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-390
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-109
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-650

Vraag nr. 4-389 d.d. 27 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een recente enquête van UNIZO, gepubliceerd op 5 februari 2008 in verband met de evolutie van de administratieve lasten over de periode 2006-2007 blijkt dat 66% van de Vlaamse ondernemers nog altijd een stijging van de administratieve lasten ondervindt. Er blijkt vooral een informatieprobleem te bestaan, slechts 28% van de ondernemers weet welke overheidsdienst de gewenste informatie kan verstrekken. Daarnaast is bijna 40% van de ondernemers niet te spreken over de openingsuren en de duidelijkheid en snelheid van antwoorden van de overheidsdiensten. De klantvriendelijkheid van de overheid doet het daarentegen beter, 80% van de ondernemers ervaart die immers als voldoende tot goed. De administratieve lasten vormen in België nog altijd een aanzienlijke rem op de ontwikkeling van het ondernemerschap.

Kan de geachte minister mij meedelen welke concrete maatregelen zij wil nemen op federaal niveau om de administratieve lasten voor de ondernemers te verlagen en de bereikbaarheid van de overheidsinstanties te verhogen?

Wat is haar visie met betrekking tot het Handvest voor een klantvriendelijke overheid? Wat is de stand van zaken hieromtrent?

Wat is haar visie met betrekking tot het voorgestelde 15-punten plan van UNIZO voor een snelle vereenvoudiging? In het bijzonder zou ik willen vernemen wat haar standpunt is over enkele hiernavolgende concrete punten.

Hoe staat zij tegenover één inning van Sabam en billijke vergoeding? Wat ziet zij daarnaast als een mogelijke oplossing voor de situatie waarbij heel wat handelaars geconfronteerd worden met een inning van de billijke vergoeding van tot zelfs acht jaren terug? (Zie onder andere het artikel van De Standaard van 31 januari 2008 hieromtrent).

Hoe staat zij tegenover het voorstel van UNIZO in het 15-punten plan om deeltijds werken haalbaar te maken voor werkgever en werknemer?

Wat is haar standpunt op het vlak van de vereenvoudiging van de studentenarbeid? Is zij op de hoogte van de problematiek inzake de beperkte mogelijkheden waarover de werkgever beschikt om het aantal dagen dat de student reeds heeft gewerkt bij een andere werkgever te controleren? Kan zij mij inlichten over de stand van zaken betreffende het ontwerp van koninklijk besluit dat ertoe strekt de aangifteplicht voor de toegelaten zelfstandige activiteit af te schaffen? Werd hiervoor al het advies van de Raad van State gevraagd?

Wat is haar visie met betrekking tot de statistiekverplichtingen die wetgeving van diverse aard aan de ondernemers oplegt? Kunnen deze verplichtingen waar mogelijk worden beperkt?

Hoe staat zij ten aanzien van een mogelijk elektronische machtiging voor vrachtvervoer? Op welke termijn zou een dergelijk systeem kunnen worden uitgebouwd? Hoeveel bedraagt de mogelijke kostprijs die hieraan is verbonden?

Lijkt het haar opportuun om de bewaartermijn voor facturen in te korten? Kan dit eventueel een probleem inzake bewijs opleveren voor de ondernemers? Is zij het met mij eens dat de verkorting van de bewaartermijn voor facturen een aanzienlijke kostenbesparing kan uitmaken voor de ondernemers? Wat is haar visie hieromtrent?

De procedure met betrekking tot de volmachtplicht bij de terugstorting van BTW is naast complex ook vrij tijdrovend. Kan deze volmachtplicht niet worden afgeschaft? Wat is haar visie hieromtrent?

Een voordurend streven naar innovatie is een van de grootste uitdagen voor onze Belgische economie. De Europese Commissie beoogt tegen 2010 de Europese Unie tot de meest dynamische en de meest concurrerende economie van de wereld te maken (Lissabon-doelstellingen). Een hervorming van het nationaal octrooistelsel kan hieraan mogelijk bijdragen. Heeft zij hieromtrent concrete plannen?

Acht zij het haalbaar om op relatief korte termijn een procedure uit te werken waarbij de aanvraag voor de attesten bij de overname van een handelszaak gecentraliseerd kunnen worden? Momenteel is het immers mogelijk dat bij een overname vijf verschillende attesten moeten worden aangevraagd bij vijf verschillende instanties, dit is erg tijdrovend. Hoe zou een dergelijke procedure er moeten uitzien?

Inzake attesten bij overheidsopdrachten vragen UNIZO en Bouwunie al jaren dat er een nationale gegevensbank zou worden bijgehouden. Op deze wijze kunnen de overheidsdiensten zelf de noodzakelijke documenten opvragen om het dossier van elke onderneming aan te vullen. Is de geachte minister bereid om hiervan werk te maken voor alle overheidsopdrachten, dus ook voor de overheidsopdrachten uitgeschreven door gemeenten, provincies, kerkfabrieken, …?

Met betrekking tot de euromunten van 1 en 2 eurocent is al heel wat te doen geweest. De ondernemingsorganisatie UNIZO is voorstander van het afschaffen van deze munten. Er zijn in enkele gemeenten bovendien al proefprojecten geweest om deze euromunten niet langer te gebruiken. Wat is haar standpunt hierover? Kan een dergelijk proefproject ook op nationaal niveau worden uitgevoerd?