Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3686

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 25 juni 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken

Rekenhof - Diplomatieke en consulaire posten - Aanstelling van rekenplichtigen - Neerleggen van de rekeningen

Rekenhof (BelgiŽ)
diplomatieke vertegenwoordiging
boekhouder
personeelsbenoeming
balans

Chronologie

25/6/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2009)
2/9/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3686 d.d. 25 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 1999 werd besloten het financiŽle beheer van de diplomatieke en consulaire posten te hervormen en de posten financiŽle autonomie te geven. Vanaf het begin van deze hervorming heeft het Rekenhof gesteld dat overeenkomstig de wetgeving op de rijkscomptabiliteit in alle buitenlandse posten ordonnateurs moeten worden aangesteld en ook rekenplichtigen die hun financiŽle verrichtingen door middel van een beheersrekening moeten verantwoorden.

Pas in 2006 werden in veertig diplomatieke en consulaire posten rekenplichtigen aangesteld en in 2007 nog eens in vierenvijftig posten. In 2008 werden tot 15 oktober zeventien rekenplichtigen aangesteld, wat het totale aantal op honderd en elf brengt, op een totaal van ongeveer honderd dertig posten. Het hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst (FOD) is begonnen met de voorbereiding van de rekeningaflegging, maar op 15 oktober 2008 was nog geen enkele rekening overgelegd.

1.Waarom heeft het bijna zeven jaar geduurd voor deze rekenplichtigen werden aangesteld?

2.Hoe kan men het feit verklaren dat zelfs de rekenplichtigen die reeds in 2006 werden aangesteld, twee jaar later nog steeds geen enkele rekening hebben overgelegd?

3.Hoeveel rekeningen werden intussen afgelegd?

4.Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze ergerlijke achterstand weg te werken?

Antwoord ontvangen op 2 september 2009 :

1. De vereenvoudiging van het systeem van de financiële autonomie en vooral de installatie van een nieuw geïnformatiseerd boekhoudkundig programma genaamd “ Accounting “ in de Diplomatieke en consulaire posten waarbij de aanstelling van de rekenplichtigen werd gekoppeld, heeft langer geduurd dan voorzien en is uiteindelijk beëindigd geweest in juli 2008.Daarnaast dient er opgemerkt te worden en dit werd eveneens al aan het Rekenhof meegedeeld, dat de communicatie/briefwisseling tussen de Federale Overheidsdienst (FOD) en de posten heel wat meer tijd vergt dan voor de rekenplichtigen hier in België.

2. Zie hierboven

3. Ondertussen werden quasi alle rekeningen vanaf de aanstelling via ministerieel besluit van de rekenplichtige op de betrokken post tot en met 2007 overgemaakt. Voor 2008 zijn er al zeventig overgemaakt en momenteel liggen er nu een twintigtal klaar om over te maken. Voor de overige rekeningen moeten de posten nog bijlagen overmaken.

4. Dank zij een versterking van de dienst binnen deze FOD die de opvolging doet van de rekeningen van de diplomatieke en consulaire posten alsook de vlotte samenwerking met het Rekenhof, waarbij eventuele mankementen aangepast worden en de noodzakelijke rapporten voorzien worden in het boekhoudprogramma. De meest recente aanpassing betreft de eindebeheersrekeningen die de posten nu eveneens gaan overmaken aan het Rekenhof.