Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3552

van Pol Van Den Driessche (CD&V) d.d. 10 juni 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Zelfstandigen in bijberoep - Bijdragen aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Aanpassingen

zelfstandig beroep
dubbel beroep
aanvullend inkomen
ondernemingsgeest
sociale bijdrage
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
zwartwerk

Chronologie

10/6/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009)
6/7/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3552 d.d. 10 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zelfstandigen in bijberoep betalen vanaf een inkomen op jaarbasis van 1 233,14 euro sociale bijdragen.

Deze bijdragen leveren deze zelfstandigen eigenlijk niets op, het heten “ solidariteitsbijdragen “ te zijn. De betaler kan immers op geen enkele wijze een genot genieten van de gelden die hij of zij betaalt of betaalde.

Enkel wanneer een zelfstandige in bijberoep een gelijk bedrag betaalt als een fulltime zelfstandige, kan hij een vrij aanvullend pensioen (VAP) aanleggen en ook als kost inbrengen. Dat is echter een magere troost ten overstaan van de werkelijke som die men moet betalen.

Ik ben ervan overtuigd dat deze werkwijze het zwart werk in de hand werkt: wie eerlijk zijn bijberoep aangeeft, moet een bijdrage betalen die hem of haar finaal niets oplevert.

Voorts ligt mijn inziens de inkomensgrens waarboven men deze bijdragen moet gaan betalen te laag: soms is het voor zelfstandigen in bijberoep niet meer winstgevend om op die manier hun activiteit verder uit te oefenen. Dat valt te betreuren. Ondernemerschap moet door de overheid aangemoedigd en dus niet bestraft worden.

Ik heb hierbij twee vragen:

1. Is de geachte minister bereid om de bijdrage voor zelfstandigen in bijberoep in die zin aan te passen dat de betaler effectief genot heeft van zijn bijdrage? Dat kan bijvoorbeeld door een bijkomend pensioen toe te kennen gebaseerd op de bijdragen die door de jaren heen betaald werden.

2. Op vandaag ligt de inkomensgrens waaronder men geen sociale bijdragen als zelfstandige in bijberoep moet betalen op 1 233,14 euro. Is de geachte minister bereid dit bedrag gevoelig op te trekken, tot bijvoorbeeld 5 000 euro?

Antwoord ontvangen op 6 juli 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid hierna het antwoord op de door hem gestelde vragen te bezorgen.

In de eerste plaats zou ik u willen meedelen dat, wat betreft de sociale bijdragen voor zelfstandigen, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) de bevoegde instantie is.

1. Wat de pensioenrechten betreft, is het zo dat in bepaalde gevallen nu reeds rechten opgebouwd worden door de zelfstandige in bijberoep wanneer zijn netto jaarinkomen boven de 11 824,39 euro uitkomt. Wanneer dan zou blijken dat zijn loopbaan als werknemer geen recht geeft op een volledig pensioen dan kunnen de rechten die opgebouwd zijn uit hoofde van zijn zelfstandige activiteit in aanmerking genomen worden voor de berekening van zijn pensioen.

Daarnaast kunnen bepaalde periodes die in aanmerking komen voor de opbouw van het pensioen als werknemer vervangen worden door de periodes die men als zelfstandige in bijberoep heeft opgebouwd en waarvoor men de minimumbijdrage zoals een zelfstandige in hoofdberoep heeft betaald. Dit zal het geval zijn wanneer de zelfstandige in bijberoep hoge inkomsten heeft genoten en zo bepaalde lage inkomstenjaren als werknemer wil compenseren voor wat de hoogte van zijn pensioen betreft (Artikel 19 van het Koninklijk besluit nr. 72 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen).

De zelfstandige in bijberoep kan daarnaast ook deelnemen aan een Vrij Aanvullend Pensioen (VAP), wanneer hij bijdragen betaalt die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage voor zelfstandigen in hoofdberoep. In dat geval zal hij dus bijkomende aanvullende pensioenrechten kunnen opbouwen.

Ik kan u meedelen dat momenteel door een specifieke werkgroep binnen het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen bestudeerd wordt of er al dan niet bijkomende pensioenrechten kunnen opgebouwd worden ten gevolge van de sociale bijdragen als zelfstandige in bijberoep.

2. Wat uw tweede vraag betreft kan ik u meedelen dat ook deze vraag opgeworpen werd tijdens de werkzaamheden van de genoemde werkgroep.

Hier moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de grens van de vrijgestelde inkomsten verhogen, zou kunnen leiden tot deloyale concurrentie tussen de zelfstandigen zelf en in het bijzonder tussen de zelfstandigen in hoofdberoep en de zelfstandigen in bijberoep. Door de verhoging van de drempel zou een zelfstandige in bijberoep dan geen bijdrage verschuldigd zijn tot 5 000,00 euro, terwijl een zelfstandige in hoofdberoep in elk geval de minimumbijdrage verschuldigd is, zoals berekend op een minimumreferte-inkomen van 11 824,39 euro.