Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3418

van Yves Leterme (CD&V) d.d. 29 april 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Grensarbeidersregeling - Overeenkomsten tussen de Franse en de Belgische belastingadministraties - Stand van zaken

grensarbeider
Frankrijk
beroepsmigratie
mobiliteit van arbeidskrachten
belastingovereenkomst
dubbele belasting
inkomstenbelasting
bilaterale overeenkomst
gedetacheerd werknemer

Chronologie

29/4/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009)
30/6/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3418 d.d. 29 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De afgelopen jaren werd verschillende malen onderhandeld tussen BelgiŽ en Frankrijk over de grensarbeidersregeling. Dit gebeurde zowel op het niveau van de administraties als op het niveau van de regeringen. Daarbij werd een evenwicht gezocht tussen de belangen enerzijds van de Belgische grensarbeiders in Frankrijk en anderzijds van de werkgevers in BelgiŽ, die vaak rekenen op Franse grensarbeiders om vacatures in te vullen.

Uiteindelijk werd er in december 2008 op politiek niveau een akkoord bereikt, waarbij de Belgische grensarbeiders vanaf 1 januari 2007 (dus met terugwerkende kracht) belastingen betalen in Frankrijk. Voor de bestaande Franse grensarbeiders geldt dat zij tot 2033 kunnen blijven genieten van de huidige regeling, waarbij zij belastingen blijven betalen in Frankrijk. Bovendien kunnen nieuwe Franse grensarbeiders nog in dit systeem stappen tot eind 2011.

Dit is uiteraard een opluchting voor heel wat Belgische grensarbeiders. Maar ondertussen zitten zij nog altijd met heel wat praktische vragen in verband met hun belastingaangifte van de afgelopen jaren. Sedert 1 januari 2007 vallen zij immers onder het nieuwe systeem. Sedertdien betalen zij in Frankrijk noch BelgiŽ belastingen. Op het niveau van de belastingadministraties moeten afspraken gemaakt worden hoe deze belastingen correct en rechtvaardig geÔnd kunnen worden.

Daarom volgende vragen aan de geachte minister:

1.Welke contacten zijn er de afgelopen maanden geweest met de Franse administratie om een regeling uit te werken voor de Belgische grensarbeiders?

2.Wanneer en op welke manier zullen de Belgische grensarbeiders belastingen betalen voor de periode 2007-2009?

Antwoord ontvangen op 30 juni 2009 :

Hoewel het Avenant bij het Belgisch-Frans verdrag ter vermijding van dubbele belasting, getekend op 12 december 2008, in de plenaire zitting van de Kamer van volksvertegenwoordigers op 26 maart 2009 werd aangenomen, werd dit Avenant tot op vandaag nog niet goedgekeurd door de Franse parlementaire instanties. Dit heeft tot gevolg dat het Avenant nog niet van toepassing is.

De enige wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de Belgische grensarbeiders die in Frankrijk werken, blijven diegene die opgenomen zijn in artikel 11, § 2, c, van voormeld verdrag, zoals vervangen door artikel 1, § 1 van het Avenant van 9 juni 1999. Hieruit volgt dat de lonen verkregen door de betrokken personen vanaf 1 januari 2007 nog steeds in België belastbaar zijn.

In afwachting van de goedkeuring van het Avenant van december 2008 hebben de betrokken taxatiediensten instructie gekregen om de inkohiering van de belasting voor inkomstenjaar 2007 (aanslagjaar 2008), binnen de wettelijk voorziene termijnen, uit te stellen. Deze instructie werd opgeheven, vermits de goedkeuringsprocedure waarschijnlijk niet zal afgerond worden voor de uiterste datum van belastingheffing zoals voorzien in artikel 359 van het Wetboek van inkomstenbelastingen, namelijk 30 juni 2009. Buiten het feit dat geen enkele wettelijke bepaling België dwingt om af te zien van het belasten van de lonen van deze werknemers, beantwoordt deze beslissing eveneens aan de noodzaak om de rechten van de Schatkist te vrijwaren daar het risico op een afwijzing van het Avenant door het Franse parlement niet kan uitgesloten worden. Een vorige versie van hetzelfde Avenant, getekend op 13 december 2007, zorgde, zoals het geachte lid zich misschien zal herinneren, voor heel wat bezwaren aan Belgische zijde.

Om de ongerustheid, die volledig gegrond is, bij de betrokken belastingplichtigen gedeeltelijk weg te nemen, ontvangt elk van hen binnenkort een brief waarin de huidige situatie wordt uitgelegd. Er wordt eveneens melding gemaakt van de bewarende maatregelen die genomen kunnen worden om te kunnen genieten van het verdragsrechtelijk regime waarop men zich in theorie zou kunnen beroepen vanaf de inwerkingtreding van het nieuwe Avenant.