Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-332

van Helga Stevens (CD&V N-VA) d.d. 13 februari 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen

Nummerplaten - Leesbaarheid

registratie van een voertuig
politiecontrole
technische keuring

Chronologie

13/2/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008)
12/3/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-340
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-82

Vraag nr. 4-332 d.d. 13 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De voorbije dagen viel het me in het wegverkeer op dat nogal wat nummerplaten van vracht- en personenwagens niet of moeilijk zichtbaar en/of leesbaar zijn; dit ondanks het feit dat de controle op de zicht- en leesbaarheid van nummerplaten tot de standaardprocedure van de keuringcentra behoort. Veelal wordt de onleesbaarheid veroorzaakt door vuil op de nummerplaat, al dan niet opzettelijk aangebracht of zo gelaten, of omdat letters en cijfers vervaagd zijn, mogelijk door ze opzettelijk af te schuren.

Graag had ik geweten welke prioriteit de politiediensten geven aan deze problematiek en of de geachte minister eventueel bereid is om aan deze problematiek een hogere prioriteit te geven?

In geval van vluchtmisdrijf na een ongeval is het immers essentieel om de nummerplaat correct te kunnen noteren, indien men de bestuurder van het voertuig in kwestie aansprakelijk wil kunnen stellen. Ook wanneer iemand geflitst wordt, is het essentieel dat de nummerplaat van de wagen leesbaar is.

Antwoord ontvangen op 12 maart 2008 :

Artikel 29 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen bepaalt dat de kentekenplaat en haar reproductie ten allen tijde zichtbaar en overdag bij helder weer leesbaar moeten zijn op een afstand van tenminste veertig meter voor nummerplaten van Europees formaat. Deze leesafstand wordt terug gebracht op tenminste dertig meter voor de gewone Belgische nummerplaten en tot twintig meter voor nummerplaten voor motorfietsen.

Bestuurders hebben bijgevolg de verplichting om de nummerplaten van hun voertuig, naar gelang van het geval, te reinigen, te herstellen of te vervangen, in geval de zichtbaarheid of leesbaarheid niet meer voldoet, zoals ik daarnet heb uitgelegd.

Sinds 1 januari 2006 is de aanvraag van een duplicaat van een nummerplaat gratis, zodat er geen reden kan zijn om niet tot de vervanging van een onleesbare of versleten over te gaan.

Ook bij de autokeuring wordt de leesbaarheid van de nummerplaat nagegaan.

In het kader van de verkeerscontroles schenkt de politie ook aandacht aan de staat en de leesbaarheid van de nummerplaat, wat dan aanleiding kan geven tot een gecontroleerde waarschuwing, waarbij de plaat moet worden in orde gebracht of een proces-verbaal.