Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-326

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 11 februari 2008

aan de minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw

Taalinspectie - Taalinspecteurs (in het onderwijs)

taalgebruik
schoolinspectie
onderwijs

Chronologie

11/2/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008)
28/2/2008Antwoord

Vraag nr. 4-326 d.d. 11 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 maart 1997 houdende werking van de taalinspectie inzake onderwijs stelt dat de taalinspectie door vier taalinspecteurs wordt uitgeoefend.

De aanwerving van deze inspecteurs heeft echter heel wat voeten in de aarde gehad. Van 1997 tot 1999 was er slechts één Franstalige inspecteur, zodat de taalinspectie in feite niet werkzaam was omdat haar werkzaamheden taalkundig collegiaal moeten verlopen. In 2000 werd dan eindelijk een Nederlandstalige inspecteur in dienst genomen. Vanaf toen werd ook aangekondigd dat er naast de twee in dienst zijnde taalinspecteurs er nog eens twee zouden worden aangeworven. In het personeelsplan 2005 was dit zelfs ingeschreven als een prioriteit (schriftelijke vraag nr. 0086 van 14 november 2005, Kamer, van de heer Patrick De Groote).

Is de taalinspectie momenteel voltallig zoals bepaald in art. 1 van voormeld koninklijk besluit? Zo ja, graag een overzicht van de indienstneming van de betrokkenen. Zo neen, wanneer mag worden verwacht dat deze voltallig zal zijn?

Antwoord ontvangen op 28 februari 2008 :

Tot op heden is de samenstelling van de Taalinspectie niet volledig. Van de vier inspecteurs die voorzien zijn bij koninklijk besluit van 14 maart 1997 houdende werking van de taalinspectie inzake onderwijs, zijn er twee in dienst.

Maar in juli 2007 verzocht de dienst Personeel & Organisatie van de POD Wetenschapsbeleid SELOR om, in uitvoering van de personeelsplannen, een selectie te organiseren voor de functie van zowel een Nederlandstalige als een Franstalige taalinspecteur.

Eind januari 2008 deelde de verantwoordelijke van SELOR mee dat die aanvraag tijdens de volgende planning zou voorgelegd worden aan de cel Selectie.