Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3108

van Pol Van Den Driessche (CD&V) d.d. 25 februari 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Handelaars en ondernemingen - Wettelijke betalingstermijn van facturen - Invoering van een maximumtermijn van dertig dagen

gemeenschappelijk referentiekader
zelfstandig winkelbedrijf
familiebedrijf
kleine en middelgrote onderneming
betaling
betalingstermijn
schuldvordering
facturering

Chronologie

25/2/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009)
23/3/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3109

Vraag nr. 4-3108 d.d. 25 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Met de recessie van de economie stellen veel bedrijfsleiders vast dat betalingen van klanten steeds later worden uitgevoerd. Ook willen veel bedrijven een langere betalingstermijn afdwingen (tot negentig dagen na factuurdatum) om zo beter de fluctuaties in de eigen cash-flow op te vangen.

Nogal wat KMO's en kleine zelfstandigen worden hiervan de dupe. Deze bedrijven moeten, om te kunnen overleven, leveren tegen ongunstige voorwaarden, waaronder lange betalingstermijnen.

Ter bescherming van die KMO's en kleine zelfstandigen wil ik de geachte minister vragen te onderzoeken of er tussen ondernemingen (bedrijven of natuurlijke personen met een btw-nummer) een wettelijke betalingstermijn kan worden ingevoerd van maximum dertig dagen.

Dat voorstel moet ertoe leiden dat kleinere bedrijven beter beschermd zijn tegen de willekeur van de grote spelers in de markt.

Antwoord ontvangen op 23 maart 2009 :

Ik herinner het geachte lid eraan dat deze materie, voor welke de minister van Justitie verantwoordelijk is, hoofdzakelijk geregeld wordt door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2002). Deze wet vloeit voort uit de omzetting van de richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000. De filosofie van deze tekst is duidelijk: de partijen blijven vrij de termijn overeen te komen binnen dewelke de betaling moet gebeuren. Op deze vrijheid wordt echter toezicht gehouden aangezien de rechter de mogelijkheid heeft, een bepaling die volgens hem een duidelijk misbruik uitmaakt, nietig te verklaren. Als er geen termijn is vastgelegd dient elke betaling te gebeuren binnen dertig dagen. Een identiek mechanisme van “bewaakte vrijheid” is ook van toepassing voor de rentevoet van de verwijlintresten die van rechtswege verschuldigd zijn aan de schuldeiser.

Is het nodig deze contractuele vrijheid te beperken? Lang voor de huidige economische recessie bleek uit verschillende onderzoeken dat de bepalingen van de bovengenoemde wet onvoldoende lijken om de betaaltermijnen significant te verkorten. Ik denk dat ondernemingen van om het even welke grootte voordeel zullen halen uit een dergelijke verkorting, zelfs indien de KMO de eerste slachtoffers van onrechtmatige praktijken zijn. Aangezien de Europese eenheidsmarkt ter zake reeds over een gemeenschappelijk referentiekader beschikt, lijkt het mij aangewezen deze bij voorkeur te versterken, rekening houdend met de geografische ligging van ons land en de talrijke grensoverschrijdende zakelijke betrekkingen van onze ondernemingen.

In dit opzicht heeft de Europese Raad het principe van een herziening van de bovengenoemde Richtlijn aanvaard door het aannemen, op 1 december jongstleden, van de "Small Business Act", die door de Commissie gepresenteerd werd. De impactanalyse en een openbare raadpleging hebben in 2008 plaatsgevonden en de goedkeuring van een nieuw voorstel door de Commissie is voorzien voor maart 2009. Ik ken het dispositief nog niet, maar deze zou in de richting gaan die het geachte lid aanbeveelt.

Behalve deze ontwikkelingen op Europees vlak, heeft de Ministerraad van 4 juli jongstleden akte genomen van het wetsvoorstel dat het rechterlijk bevel tot betaling in het Gerechtelijk Wetboek invoert. Momenteel onderzoekt het Parlement een wetsontwerp in deze zin. Ongetwijfeld zal dit initiatief ook bijdragen tot de vermindering van de schadelijke gevolgen vanwege de betalingsachterstanden en wanbetalers. Wat betreft de gevolgen van laattijdige betalingen door de openbare sector op de kassituatie van de KMO, verwijs ik naar de recente opdracht die ik aan het Participatiefonds toegekend heb en die als doel heeft de schuldvorderingen van de KMO op de overheidsinstellingen –en bedrijven te mobiliseren. Dit nieuwe type van krediet heet Casheo en beschikt voor 2009 over een budget van vijfentwintig miljoen euro.